Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja Regulaminu konkursu - wydłużenie terminu oceny formalno-merytorycznej

4 października 2016 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Uchwałą Nr 54/895/16/V zatwierdził aktualizację regulaminu konkursu nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-001/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Usługi dla MŚP), Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP.

Zmiany dotyczą wydłużenia terminu oceny formalno-merytorycznej z 60 dni do 70 dni liczonych od dnia powołania KOP (§ 11 ust. 2 Regulaminu konkursu).

Zmiany spowodowane są przedłużającą się oceną formalno-merytoryczną, którą dokonują m.in. zewnętrzni eksperci zaangażowani w prace KOP, a także obowiązkiem doręczania Wnioskodawcom pism wzywających do złożenia dodatkowych wyjaśnień/informacji na etapie oceny formalno-merytorycznej przesyłką za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, co spowodowało, iż termin przewidziany w Regulaminie konkursu na ww. etap oceny nie zostanie dotrzymany i wymaga wydłużenia o 10 dni kalendarzowych tj. z 60 dni na 70 dni kalendarzowych.

W myśl § 11 ust. 2 Regulaminu konkursu nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-001/16 „W szczególnych przypadkach Zarząd WWM (np. duża liczba wniosków, zdolność Instytucji do oceny wniosków, konieczność zamówienia dodatkowych ekspertyz) może podjąć decyzję o wydłużeniu terminu oceny wniosków o dofinansowanie projektów”.

Przedmiotowe zmiany Regulaminu konkursu nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-001/16 nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

2016-10-11

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.