Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Jak zacząć korzystać z programu?

Zapoznaj się z zakresem wsparcia, jakie jest dostępne w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020. Następnie sprawdź, czy planowane przedsięwzięcie wpisuje się w cele Programu, czy odpowiada typom projektów, które będą wspierane, czy jest zgodne z warunkami, na jakich będzie udzielane dofinansowanie. Kolejnym krokiem jest właściwe przygotowanie projektu do aplikowania i późniejszej realizacji. 

2. Na co można otrzymać dofinansowanie?

Za sprawą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 gospodarka regionu ma być bardziej konkurencyjna. Dlatego w obecnym rozdaniu najwięcej pieniędzy będzie przeznaczonych na wsparcie przedsiębiorczości, projekty innowacyjne, łączące sferę biznesu oraz nauki. Prawie połowa pieniędzy z programu skierowana będzie do przedsiębiorstw, w szczególności tych małych i średnich. 

Premiowane będą te projekty, dzięki którym powstaną m.in. nowe produkty, usługi, rynki zbytu czy nowe technologie. Na dodatkową pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy, którzy działają w branżach objętych inteligentnymi specjalizacjami.  W województwie warmińsko-mazurskim wyróżniamy trzy: ekonomia wody, przemysł drzewny i meblarski oraz produkcja żywności wysokiej jakości.

Zmieni się również podejście do edukacji. Pieniądze mają pomóc w tym, by kształcenie było dostosowane do potrzeb pracodawców. Mają też ułatwić współpracę między przedsiębiorcami, a placówkami edukacyjnymi tak, aby absolwenci zdobywali umiejętności najbardziej potrzebne na rynku, również poprzez staże i praktyki. Kluczowe jest także kształcenie zawodowe, ustawiczne i podnoszenie kwalifikacji na każdym etapie drogi zawodowej pracownika.

W centrum uwagi RPO WiM 2014-2020 jest także zwiększenie wytwarzania energii odnawialnej i poprawa efektywności energetycznej w różnych sektorach.

Ponieważ region należy do obszarów o najmniejszej dostępności komunikacyjnej w Europie, wsparciem będą objęte inwestycje drogowe i kolejowe. Zarówno te poprawiające komunikację z resztą kraju, jak i służące spójności komunikacyjnej.

Ze względu na gorszą niż w innych regionach sytuację na rynku pracy, znacząca pula dostępnych w programie środków Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczona będzie na zwiększenie zatrudnienia oraz aktywizację społeczno-zawodową mieszkańców.

Program został podzielony na 12 obszarów wsparcia

Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur -  320 543 756 EUR
Oś 2 Kadry dla gospodarki -  118 377 268 EUR
Oś 3 Cyfrowy region - 76 080 615 EUR
Oś 4 Efektywność energetyczna - 267 790 253 EUR
Oś 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów - 105 215 193 EUR
Oś 6 Kultura i dziedzictwo - 130 985 470 EUR
Oś 7 Infrastruktura transportowa - 196 294 204 EUR
Oś 8 Obszary wymagające rewitalizacji - 64 848 510 EUR
Oś 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych - 80 359 495 EUR
Oś 10 Regionalny rynek pracy - 181 763 152 EUR
Oś 11 Włączenie społeczne - 128 000 000 EUR
Oś 12 Pomoc techniczna - 58 014 179 EUR

Dofinansowanie można dostać m.in. na:

 • tworzenie nowoczesnej infrastruktury badawczej;
 • wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw;
 • budowę i przebudowę ważnych dla województwa połączeń drogowych i kolejowych;
 • ​projekty sprzyjające ochronie środowiska, mające na celu np. ograniczenie ilości odpadów czy zwiększenie ilości energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
 • podniesienie efektywności energetycznej w budownictwie i transporcie miejskim;
 • rozwój e-usług przez podmioty świadczące usługi publiczne;
 • ochronę i przywrócenie różnorodności biologicznej;
 • ochronę obiektów dziedzictwa kulturowego i zabytków;
 • wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych na cele turystyczno-rekreacyjne;
 • tworzenie i rozwój podmiotów zapewniających opiekę nad dziećmi;
 • kursy, szkolenia czy studia podyplomowe, dające szansę na podniesienie kwalifikacji zawodowych i, co za tym idzie, awans lub znalezienie pracy;
 • poprawę dostępu do usług zdrowotnych i socjalnych;
 • aktywizację społeczną i zawodową osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

 

 

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.