Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja załącznika nr 5 do regulaminu konkursu

Uprzejmie informujemy, iż dokonano aktualizacji załącznika nr 5 do Regulaminu konkursu tj. Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego RPO WiM 2014-2020. Zmiany dotyczą części D przedmiotowej karty w związku z wyłączeniem z możliwości warunkowania poszczególnych kategorii w ramach danego kryterium merytorycznego punkowego oraz wskazania maksymalnej liczby punktów, jaką można otrzymać w wyniku oceny warunkowej. Dodatkowo poprawiono liczbę punktów w punkcie D2 załącznika nr 5  Karta oceny merytorycznej została zaktualizowana w związku z wykryciem błędu rachunkowego, po zsumowaniu poszczególnych punktów w części D Wnioskodawca mógł uzyskać maksymalnie 105 punktów. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu RPWM.02.03.01-IZ.00-28-001/16 „Projekt może uzyskać maksymalnie 100 punktów za spełnienie kryteriów merytorycznych punktowych”.

W związku z wprowadzeniem ww. zmian w treści całego załącznika, podjęto decyzje o jego aktualizacji i zamieszczeniu pod Regulaminem konkursu nr RPWM.02.03.01-IZ.00-28-001/16. Powyższe ma na celu zapewnienie  Wnioskodawcom równego dostępu do informacji o warunkach i sposobie wyboru projektów. Przedmiotowe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 217) nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego (31.10.2016 r.).

Pliki do pobrania

Załącznik nr 1 do Uchwały – Wykaz zmian

2016-11-04

Załącznik nr 2 do Uchwały – uzasadnienie

2016-11-04

Karta oceny merytorycznej

2016-11-04

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS