Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Komunikat w sprawie zmian w Regulaminie konkursu oraz załącznikach

Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z 22 listopada 2016 r. zmianie uległa dokumentacja dotycząca konkursu: RPWM.01.05.02-28-IP.00-28-001/16, Poddziałanie 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu, Działanie  1.5 Nowoczesne firmy Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020:

 

1. W Regulaminie konkursu nr RPWM.01.05.02-IP.03-28-001/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Działanie  1. 5 Nowoczesne firmy Poddziałanie 1. 5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu wprowadzono następujące zmiany:

         § 10 ust. 1 wydłużono termin na weryfikację  wymogów formalnych wniosków z 50 do 80 dni.
         § 10 ust. 1  otrzymuje brzmienie: „Zarejestrowane wnioski złożone w terminie, podlegają weryfikacji wymogów formalnych w terminie 80 dni od  dnia zamknięcia naboru, o którym mowa w § 7. IP może dokonywać weryfikacji wniosków przed dniem zakończenia naboru wniosków.”
         § 10 ust. 6  wprowadzono  możliwość dwukrotnej poprawy wniosku na etapie weryfikacji wymogów formalnych,
         § 10 ust. 6 otrzymuje brzmienie:  „Na etapie weryfikacji wymogów formalnych dopuszcza się dwukrotne uzupełnienie wniosku.”
         § 11 ust. 3 wydłużono etap oceny formalno – merytorycznej z 60 do 70 dni.
         § 11 ust. 3 otrzymuje  brzmienie: „Ocena formalno-merytoryczna wniosków dokonywana jest przez Komisję Oceny Projektów (KOP) w terminie 70 dni od dnia powołania KOP.

W szczególnych przypadkach (np. duża liczba wniosków, zdolność Instytucji do oceny wniosków, konieczność zamówienia dodatkowych ekspertyz) może zostać podjęta decyzja o wydłużeniu terminu oceny wniosków o dofinansowanie projektów”.

          usunięto § 16 ust. 5 o brzmieniu:

„Wydatki o wartości przekraczającej 20 tys. złotych netto (tj. bez podatku od towarów i usług) poniesione przed wejściem w życie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020:

  wyłączone ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, poniesione przez beneficjenta będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania tej ustawy lub
  poniesione przez beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, mogą zostać uznane za kwalifikowalne pod warunkiem, że zostały poniesione w sposób racjonalny, efektywny i przejrzysty, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz zostały należycie udokumentowane. Oznacza to co najmniej, że zaproszenie do składania ofert zostało wysłane do przynajmniej trzech potencjalnych wykonawców (o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia, w innym przypadku do istniejących) w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.”

 

2.  W Załączniku nr 17 do Regulaminu - Wzorze umowy o dofinansowanie wprowadzono następujące zmiany:

         usunięto § 15 ust. 2 (zgodnie ze zmianą dokonaną w Regulaminie Konkursu) o brzmieniu:

„Wydatki o wartości przekraczającej 20 tys. zł netto poniesione przed dniem wejścia w życie Wytycznych o których mowa w ust. 1:

  wyłączone ze stosowania ustawy PZP, poniesione przez podmiot zobowiązany do stosowania tej ustawy lub

 poniesione przez podmiot niezobowiązany do stosowania ustawy PZP,

mogą zostać  uznane za kwalifikowalne pod warunkiem, że zostały poniesione w sposób racjonalny, efektywny i przejrzysty, z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów oraz zostały należycie udokumentowane. Oznacza to co najmniej, że zaproszenie do składania ofert zostało wysłane do przynajmniej trzech potencjalnych wykonawców (o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia, w innym przypadku do istniejących) w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.”

         § 15 ust. 3 – dotyczy zmiany numeracji ustępów w § 15

Ustęp otrzymuje brzmienie: „W przypadku naruszenia przez Beneficjenta warunków i procedur udzielenia zamówień określonych w ust. 1 i 2, Instytucja Pośrednicząca RPO WiM uznaje całość lub część wydatków związanych z tym zamówieniem publicznym za niekwalifikowalne, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie korekt finansowych.”

Pliki do pobrania

Wzór Umowy o dofinansowanie - aktualizacja 22.11.2016

2016-11-22

Regulamin konkursu - aktualizacja 22.11.2016

2016-11-22

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS