konferencja online
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

11.1.1

Poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym 1 typ projektu

zakończony     od: 2016-12-29 do: 2017-01-23
Komunikaty

Informujemy, że wszyscy beneficjenci wybrani do dofinasowania podpisali już umowy. Łączna wartość unijnego dofinansowania wyniosła 4 992 802,81 złotych.

Wyniki naboru

11 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-006/16.

W ramach konkursu siedem projektów otrzymało ocenę pozytywną i zostało wybranych do dofinansowania

Etapy oceny projektów

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, w ramach:
Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie
Poddziałania: 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym 1 typ projektu: wsparcie dla osób, rodzin lub otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji o charakterze: społecznym, zawodowym, edukacyjnym, zdrowotnym.


Projekty w ramach konkursu skierowane będą w 100% do uczestników będących osobami z niepełnosprawnościami.

 

Konkurs nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-006/16

Termin, od którego można składać wnioski

29 grudnia 2016

Termin, do którego można składać wnioski

23 stycznia 2017

Termin rozstrzygnięcia konkursu

kwiecień 2017

Miejsce składania wniosku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Głowackiego 17

10-447 Olsztyn

p. 212
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Sposób składania wniosku

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej oraz papierowej.

Wniosek w formie elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Sytemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek".

Wniosek o dofinansowanie w formie papierowej należy złożyć w siedzibie IOK osobiście albo nadesłać pocztą lub przesyłką kurierską.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • Wszystkie podmioty działające na podstawie zapisów statutowych lub innych dokumentów (np. KRS, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) w sferze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).
  •  Podmioty, których siedziba (a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową - adres prowadzenia działalności) położona jest na terenach gmin wchodzących w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna (MOF Olsztyn), mogą składać projekty pod warunkiem, iż projekt realizowany będzie poza obszarem terytorium MOF Olsztyna

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie dla osób, rodzin lub otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji o charakterze:
a) Społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej realizowanym poprzez m.in. organizację i finansowanie:
- zajęć umożliwiających rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych,
- poradnictwa,
- wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych,
- treningów kompetencji i umiejętności społecznych umożliwiających powrót do życia społecznego,
- usług wspierających animację lokalną, w tym kosztów zatrudnienia animatora lokalnego, lidera klubu, streetworkera.
b) Zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy realizowanym poprzez m.in. organizację i sfinansowanie:
- aktywizacji zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem m.in. doradcy zawodowego, trenera pracy, coacha, asystenta osoby niepełnosprawnej,
- poradnictwa
- wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji zawodowych umożliwiających powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową,
- staży,
- praktyk zawodowych,
- uczestnictwa w zajęciach CIS, KIS lub reintegracji zawodowej u pracodawcy.
c) Edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy realizowanym poprzez m.in. skierowanie i sfinansowanie:
- zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia lub zajęć w ramach kształcenia ustawicznego, mających na celu uzyskanie zawodu lub przygotowania zawodowego,
- zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji, umiejętności zawodowych (np. kursy i szkolenia zawodowe),
- usług wspierających aktywizację edukacyjną (np. brokera edukacyjnego);
d) Zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy realizowanym m.in. poprzez skierowanie i sfinansowanie:
- programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
- finansowanie kosztów badań lekarskich związanych z podjęciem zatrudnienia.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne oraz w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Dla projektów podmiotów publicznych: wartość dofinansowania wynosi 85%, w tym wsparcie finansowe EFS wynosi 85%, w tym budżet państwa wynosi 0%. Dla projektów podmiotów niepublicznych - wartość dofinansowania wynosi 95%, w tym wsparcie finansowe EFS wynosi 85%, w tym budżet państwa wynosi 10%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

14 896 222,13 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217, ze zm.).
Protest w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.
Szczegółowa procedura składania protestu znajduje się w rozdziale VII Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn
e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl


Telefony do konsultantów:

89 512-54-82

89 512-54-83

89 512-54-85

89 512-54-86


Godziny pracy punktu:

poniedziałek 8:00 - 18:00

wtorek - piątek 7:30 - 15:30

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu
Biuro Regionalne w Elblągu

ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg,
e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl


Telefony do konsultantów:

55 620-09-13

55 620-09-14

55 620-09-16


Godziny pracy punktu:

poniedziałek 8:00 - 18:00

wtorek - piątek 7:30 - 15:30

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku
Biuro Regionalne w Ełku

ul. Kajki 10, 19-300 Ełk
e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl


Telefony do konsultantów:

87 734-11-09

87 734-11-10

87 610-07-77


Godziny pracy punktu:

poniedziałek 8:00 - 18:00

wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Pliki do pobrania

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie

2016-11-23

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu

2016-11-23

Załącznik nr 3 Wzór umowy na dofinansowanie

2016-11-23

Załącznik nr 4 Zestawieniu standardu i cen rynkowych część 1

2016-11-23

Załącznik nr 4 Zestawieniu standardu i cen rynkowych część 2

2016-11-23

Załącznik nr 4 Zestawieniu standardu i cen rynkowych część 3

2016-11-23

Załącznik nr 4 Zestawieniu standardu i cen rynkowych część 4

2016-11-23

Załącznik nr 4 Zestawieniu standardu i cen rynkowych część 5

2016-11-23

Załącznik nr 5 Karta weryfikacji wymogów formalnych

2016-11-23

Załącznik nr 6 Karta oceny kryteriów formalnych

2016-11-23

Załącznik nr 7 Karta oceny kryteriów merytorycznych

2016-11-23

Załącznik nr 8 Kryteria wyboru projektów (wymogi formalne)

2016-11-23

Załącznik nr 9 Kryteria wyboru projektów (kryteria formalne)

2016-11-23

Załącznik nr 10 Kryteria wyboru projektów (kryteria merytoryczne)

2016-11-23

Załącznik nr 11 Podstawowe warunki odbywania staży, praktyk zawodowych, zajęć reintegracji zawodowej oraz szkoleń i kursów zawodowych

2016-11-23

Załącznik nr 12 Metodologia pomiaru efektywności społeczno-zatrudnieniowej

2016-11-23

Załącznik nr 13.1 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

2016-11-23

Załącznik nr 13.2 Najczęściej zadawane pytania w zakresie uzyskiwania kwalifikacji

2016-11-23

Załącznik nr 13.3 Lista sprawdzająca do weryfikacji czy dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dotyczące uzyskiwania kwalifikacji

2016-11-23

Załącznik nr 14 Lista sprawdzająca dla Beneficjentów

2016-11-23

Załącznik nr 15 Zestawienie informacji, które należy zawrzeć we wniosku o dofinansowanie

2016-11-23

Załącznik nr 16 Poradnik jak zrealizować zasadę równości szans kobiet i mężczyzn

2016-11-23

Załącznik nr 17 Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

2016-11-23

Załącznik nr 18 Wykaz z Analizy problemów społecznych województwa warmińsko - mazurskiego w ujęciu pomocy społecznej część 1

2016-11-23

Załącznik nr 18 Wykaz z Analizy problemów społecznych województwa warmińsko - mazurskiego w ujęciu pomocy społecznej część 2

2016-11-23

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.