Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

1.3.5

Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP

zakończony     od: 2016-12-30 do: 2017-01-30
Wyniki naboru

31 maja 2017r. Zarząd Województwa Warmińsko–Mazurskiego przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu RPWM.01.03.05-IZ.00-28-002/16.

W wyniku oceny Komisji Oceny Projektów trzynaście projektów zostało wybranych do dofinansowania

Etapy oceny projektów
Komunikaty

Informujemy, że 20 marca 2017 r. Komisja Oceny Projektów rozpoczęła pracę.

Etapy oceny projektów
Informacje

14 marca 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził zmianę Regulaminu konkursu nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-002/16 oraz zmianę do Regulaminu Komisji Oceny Projektów stanowiący załącznik nr 17 do Regulaminu konkursu nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-002/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP.

 

Przyczyną wprowadzenia zmian do regulaminu jest wprowadzenie cząstkowych list wniosków, które przeszły pozytywnie weryfikację wymogów formalnych oraz ocenę kryteriów formalnych,  co  usprawni proces oceny wniosków w trwającym konkursie oraz umożliwi rozpoczęcie oceny  kryteriów merytorycznych projektów, które przeszły pozytywną ocenę na etapie weryfikacji wymogów formalnych oraz kryteriów formalnych konkursu, przez co zaistniała konieczność zmiany zapisów w Regulaminie konkursu nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-002/16.

 

Przyczyną wprowadzenia zmian jest uszczegółowienie zapisów Regulaminu KOP dotyczących dokonywania oceny wniosku przez Eksperta poza siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na podstawie elektronicznej wersji wniosku i załączników. Wprowadzenie zmian podyktowane jest realizacją rekomendacji Urzędu Kontroli Skarbowej, dotyczącej rozszerzenia informacji o przepływie dokumentów pomiędzy IOK i ekspertami. Jednocześnie zmiany dotyczą terminu działania Komisji Oceny Projektów, która będzie dokonywała oceny merytorycznej od momentu jej powołania do rozstrzygnięcia konkursu albo zakończenia procedury odwoławczej. W wyniku tego zostanie zachowana ciągłość oceny projektów złożonych w konkursie, a także nie będzie konieczności powoływania nowego składu Komisji Oceny Projektów wyłącznie do rozpatrzenia protestów w ramach jednego konkursu.

 

Przedmiotowe zmiany nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Komunikaty

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór w ramach

Działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)

Poddziałania 1.3.5 Usługi dla MŚP

 

Konkurs nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-002/16

Termin, od którego można składać wnioski

30 grudnia 2016 r

Termin, do którego można składać wnioski

30 stycznia 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

czerwiec 2017 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Kościuszki 89/91

10-554 Olsztyn

I piętro, pok. 101

Godziny pracy:

Poniedziałek-piątek:  8:00-15:00

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS2 funkcji „Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, w dwóch egzemplarzach - dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do złożenia wniosku uprawnione są podmioty, które należą do niżej wymienionych typów potencjalnych Beneficjentów:

  • Przedsiębiorstwa (MŚP)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach poddziałania dofinansowany zostanie zakup przez Beneficjenta usług, które przyczynią się do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa i/lub jego rozwoju, w tym:

− Usług doradczych i szkoleniowych zwiększające zdolność MŚP do budowania oraz wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku

− Usług związanych z internacjonalizacją firmy, tj. usługi doradcze, informacyjne, organizacja udziału przedsiębiorstwa w międzynarodowych targach, wyjazdach biznesowych, misjach gospodarczych

 

Dystrybucja środków w ramach niniejszego poddziałania opierać się będzie o system popytowy, co oznacza, że wybór zarówno niezbędnego rodzaju usługi jak i jej wykonawcy pozostaje w gestii przedsiębiorstwa. Usługa będzie odpowiadała na faktyczne (określone przez przedsiębiorstwo) potrzeby i służyć będzie rozwiązaniu konkretnego problemu/ zagadnienia związanego z rozwojem firmy.

Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetwych oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

50% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

25 984 200,00 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - obowiązuje od 14 marca 2017 r.

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00 - 18:00
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:

89 512 54 86
89 512 54 85
89 512 54 83
89 512 54 82
 


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Biuro Regionalne w Elblągu
ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00 - 18:00
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:
55 620 09 13
55 620 09 14
55 620 09 16
 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Biuro Regionalne w Ełku
ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00 - 18:00
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:
87 734 11 09
87 734 11 10
87 610 07 77

 

lub

 

Anna Kiziniewicz-Kowalska a.kiziniewicz@warmia.mazury.pl

Katarzyna Gawdzińska-Duda k.gawdzinska@warmia.mazury.pl

Agnieszka Przychodzka a.przychodzka@warmia.mazury.pl

Justyna Mordas j.mordas@warmia.mazury.pl

Natalia Cieśluk n.ciesluk@warmia.mazury.pl

Elwira Ryniec  e.ryniec@warmia.mazury.pl

Anna Pawelec  a.pawelec@warmia.mazury.pl

Piotr Kołakowski  p.kolakowski@warmia.mazury.pl

 

Tel. 89 521 96 36

       89 521 93 97

       89 521 96 26

       89 521 96 41

       89 521 96 92

Pliki do pobrania

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie

2016-11-28

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku

2016-11-28

Załącznik nr 3 Instrukcja wypelniania załączników

2016-11-28

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania załączników - wersja edytowalna

2017-01-16

Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania załączników Instrukcja sporządzania studium wykonalności

2016-11-28

Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu (wersja edytowalna)

2016-11-28

Załącznik nr 2 do Instrukcji wypełniania załączników Analizy finansowo-ekonomiczne (wersja edytowalna)

2016-11-28

Załącznik nr 2 do Instrukcji wypełniania załączników Analizy finansowo-ekonomiczne (wersja edytowalna)

2016-11-28

Załącznik nr 4 Wzór Karty weryfikacji wymogów formalnych

2016-11-28

Załącznik nr 5 Karta z definicjami wymogów formalnych

2016-11-28

Załącznik nr 6 Wzór Listy sprawdzającej do weryfikacji wymogów formalnych

2016-11-28

Załącznik nr 7 Wzór Karty oceny kryteriow formalnych

2016-11-28

Załącznik nr 8 Karta z definicjami kryteriów formalnych

2016-11-28

Załącznik nr 9 Wzór Listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów formalnych wyboru projektów (obligatoryjnych)

2016-11-28

Załącznik nr 10 Wzór Karty oceny kryteriów merytorycznych ogólnych (obligatoryjnych) i specyficznych (obligatoryjnych)

2016-11-28

Załącznik nr 11 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych ogólnych (obligatoryjnych) i specyficznych (obligatoryjnych)

2016-11-28

Załącznik nr 12 Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów merytorycznych ogólnych (obligatoryjnych) i specyficznych (obligatoryjnych)

2016-11-28

Załącznik nr 13 Wzór Karty oceny kryteriów merytorycznych punktowych

2016-11-28

Załączniik nr 14 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych punktowych

2016-11-28

Załącznik nr 15 Wzór Karty oceny kryteriów merytorycznych premiujących

2016-11-28

Załącznik nr 16 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych premiujących

2016-11-28

Załącznik nr 17 Regulamin Komisji Oceny Projektów - obowiązuje od 14 marca 2017 r.

2017-03-21

Załącznik nr 17 Regulamin Komisji Oceny Projektów - wersja archiwalna

2016-11-28

Załącznik nr 18 Lista Sprawdzająca do umowy o dofinansowanie projektu

2016-11-28

Załącznik nr 19 Wzór Umowy o dofinansowanie

2016-11-28

Załącznik nr 20 Wzór Aneksu do Umowy o dofinansowanie

2016-11-28

Załącznik nr 21 Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Osi Priorytetowej Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur

2016-11-28

Załącznik nr 22 Instrukcja zabezpieczania umowy o dofinansowanie projektu

2016-11-28

Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

2016-11-28

Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności

2016-11-28

Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020

2016-11-28

Wytyczne w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych

2016-11-28

Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020

2016-11-28

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

2016-11-28

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020

2016-11-28

Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020

2016-11-28

Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

2016-11-28

Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020

2016-11-28

Zalecenia w zakresie ewaluacji ex-ante programów operacyjnych na lata 2014-2020

2016-11-28

Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020

2016-11-28

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020

2016-11-28

Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

2016-11-28

Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020

2016-11-28

Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020

2016-11-28

Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

2016-11-28

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

2016-11-28

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.