Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja Regulaminu konkursu z 20 grudnia 2016 roku

Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z 20.12.2016 r. zmianie uległ Regulamin konkursu RPWM.01.02.02-28-IP.00-28-001/16 Poddziałanie 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką, Działanie 1.2 Innowacyjne firmy Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

 

Zmiany dotyczą następującego zakresu:

 

- § 7 ust. 4 Regulaminu, dotyczącym zmiany orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu z lutego 2017 r. na maj 2017 r.

Paragraf przyjmuje brzmienie: Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to maj 2017 r.;

- § 10 ust. 1 Regulaminu, dotyczy wydłużenia etapu weryfikacji wymogów formalnych wniosków z 50 do 120 dni.

Paragraf przyjmuje brzmienie: „Zarejestrowane wnioski złożone w terminie, podlegają weryfikacji wymogów formalnych w terminie 120 dni od  dnia zamknięcia naboru, o którym mowa w § 7. IP może dokonywać weryfikacji wniosków przed dniem zakończenia naboru wniosków”;

- § 10 ust. 6 Regulaminu, dot. wprowadzenia możliwości dwukrotnej poprawy wniosku na etapie weryfikacji wymogów formalnych.

Paragraf przyjmuje brzmienie:  „Na etapie weryfikacji wymogów formalnych dopuszcza się dwukrotne uzupełnienie wniosku”;

- § 11 ust. 3 Regulaminu, dotyczy  wydłużenia etapu oceny formalno – merytorycznej z 60 do 70 dni.

Paragraf przyjmuje brzmienie:  „Ocena formalno-merytoryczna wniosków dokonywana jest przez Komisję Oceny Projektów (KOP) w terminie 70 dni od dnia powołania KOP”

- wprowadzenia do Regulaminu § 10A, § 11A, § 12A. dotyczy etapowości w ocenie i wyborze projektów w trybie konkursowym.

- usunięcia ust. 5 § 16 Regulaminu, dot. „ofertowania” dla wydatków powyżej 20 tyś złotych poniesionych przez Beneficjenta przed wejściem w życie Wytycznych horyzontalnych.

 

Ww. zmiany wynikają z wytycznych:

- dotyczących konieczności wydłużenia etapu weryfikacji wymogów formalnych wniosków z 50 do 120 dni i etapu oceny formalno – merytorycznej z 60 do 70 dni oraz konieczności wprowadzenia możliwości dwukrotnej poprawy wniosku,

- odnoszących się do usunięcia z dokumentacji konkursowej zapisów związanych z postępowaniami wyboru wykonawcy/dostawczy zakupów poniesionych przez Beneficjenta przed wejściem w życie Wytycznych horyzontalnych.

Ponadto modyfikacje terminów weryfikacji wymogów formalnych o dodatkowe 40 dni podyktowane jest dużą ilością złożonych wniosków o dofinansowanie, złożonością projektów oraz przewidzianymi licznymi uzupełnieniami projektów.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu - obowiązuje od 20 grudnia 2016

2016-12-21

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.