Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiana Regulaminu konkursu (aktualizacja Regulaminu Komisji Oceny Projektów) - obowiazuje od 20 grudnia 2016 r.

20 grudnia 2016 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął Uchwałę o zmianie Regulaminu konkursu nr RPWM.01.02.03-IZ.00-28-001/16
na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi priorytetowej 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.2 Innowacyjne firmy, Poddziałanie 1.2.3 Profesjonalizacja usług ośrodków innowacji.

Przyczyną wprowadzenia zmian do ww. dokumentu jest aktualizacja Załącznika nr 15 do Regulaminu konkursu nr RPWM.01.02.03-IZ.00-28-001/16 tj. Regulaminu Komisji Oceny Projektów (Regulaminu KOP).

W związku z dopuszczeniem możliwości dokonywania oceny wniosku przez Eksperta w formie on-line  tj. poza siedzibą Urzędu Marszałkowskiego zaistniała konieczność dostosowania zapisów oraz zachowania jednolitości ogłoszonej dokumentacji konkursowej w ramach konkursu nr RPWM.01.02.03-IZ.00-28-001/16.

W związku z powyższym konieczne jest zaktualizowanie zapisów Regulaminu KOP w następującym zakresie:

  1. § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie” „Komisja Oceny Projektów, działając w oparciu o art. 44 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2016 r., poz. 217 z późn.zm.), dokonuje oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów przez projekty złożone w trybie konkursowym
    w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020”.
  2. § 3 ust. 8 lit. h) otrzymuje brzmienie: „znacznej rozbieżności w ocenie kryterium merytorycznego ogólnego i merytorycznego specyficznego. Przez znaczną rozbieżność należy rozumieć sytuację przyznania przez Ekspertów skrajnych ocen (np. TAK i NIE) w ramach jednego kryterium. W takim przypadku decydujący jest głos dodatkowego Eksperta”.
  3. § 6 ust. 2 lit. h) otrzymuje brzmienie: „sporządzanie listy ocenionych projektów pod względem formalno-merytorycznym, stanowiącej załącznik nr 7
    do Protokołu z prac KOP oraz przekazanie, po zakończeniu oceny, odpowiednich informacji o składzie KOP do Departamentu Koordynacji Promocji w celu zamieszczenia na stronie internetowej https//www.rpo.warmia.mazury.pl”.
  4. § 10 ust.12 otrzymuje brzmienie: „Ocenę końcową wniosku stanowi suma wszystkich średnich ocen uzyskanych przez wniosek w ramach oceny kryteriów merytorycznych punktowych i kryteriów merytorycznych premiujących”.
  5. § 11 ust. 2 lit. i) otrzymuje brzmienie: „podpisy: Przewodniczącego KOP, Sekretarza KOP”.

Jednocześnie:

- w załączniku nr 1 do Regulaminu KOP „Protokół z prac Komisji Oceny Projektów” w tabeli dotyczącej Składu osobowego KOP w miejsce o treści Podpis wstawia się zapis Status uczestnika KOP;

- w załączniku nr 1 do Protokołu z prac KOP „Oświadczenie o poufności
i bezstronności Eksperta” w ustępie pierwszym tytuł ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w pespektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2016 r., poz. 217) uzupełnia się
o sformułowanie z późn.zm.;

- w załączniku nr 7 do Protokołu z prac KOP „Wzór Listy ocenionych projektów pod względem formalno-merytorycznym”  uzupełnia się treści zapisu o sformułowanie „opracowana przez KOP” w następującym brzmieniu:

„Lista wniosków o dofinansowanie projektów ocenionych pod względem formalno-merytorycznym opracowana przez KOP w konkursie………………… w ramach Osi ……………, Działania/Poddziałania …………………………..… Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.” 

Na wzorze załącznika dodaje się również podpis Sporządził: Sekretarz KOP, Zatwierdził: Przewodniczący KOP.

Z uwagi na wprowadzone zmiany podjęto decyzję o zaktualizowaniu treści Regulaminu KOP i zamieszczeniu jego aktualnej wersji na stronie internetowej Programu www.rpo.warmia.mazury.pl) oraz na Portalu Funduszy Europejskich 2014-2020 (www.funduszeeuropejskie.gov.pl).

Przedmiotowe zmiany Regulaminu konkursu nr RPWM.01.02.03-IZ.00-28-001/16 zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.) nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Pliki do pobrania

Zaktualizowany Regulamin Komisji Oceny Projektów - obowiązuje od 20 grudnia 2016 r.

2016-12-22

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.