Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

7.2.1

Poddziałanie 7.2.1 Mobilny MOF – ZIT Olsztyna

zakończony     od: 2017-02-27 do: 2017-03-29
Wyniki naboru

27 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego zmienił Listę projektów wybranych do dofinansowania w wyniku uznania protestu wnioskodawcy. Z uwagi na brak wystarczającej alokacji w konkursie na wniosek Wnioskodawcy został  obniżony  poziom dofinansowania.

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął uchwałę zmieniającą uchwałę z 25 września 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu zamkniętego nr RPWM.07.02.01-IZ.00-28-001/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych, Poddziałanie 7.2.1 Mobilny MOF – ZIT Olsztyna.

W związku z niewystarczającym poziomem alokacji projekt złożony w ramach konkursu nr RPWM.07.02.01-IZ.00-28-001/17 nie został wybrany do dofinansowania.

Komunikaty

Przyczyną zmian regulaminu jest nowelizacja Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowychw perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz.1460) zwanej dalej ustawą wdrożeniową. Zmiany ustawy wdrożeniowej polegają m.in. na uchyleniu art.7 dotyczącego możliwości wydawania przez Instytucje Zarządzające wytycznych dotyczących kwestii szczegółowych dla danego programu operacyjnego zwanych „wytycznymi programowymi” zgodnych z wytycznymi horyzontalnymi. Instytucja Zarządzająca wydała Wytyczne programowe w sprawie kwalifikowalności wydatków do wszystkich działań i poddziałań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie zmienionej Ustawy wdrożeniowej  przestaną być stosowane.

W związku z powyższym, zważywszy na ogólny charakter zapisów obowiązujących wytycznych horyzontalnych i konieczności zapewnienia możliwości dalszego stosowania dotychczasowych uregulowanych w wytycznych programowych ograniczeń ponoszenia określonych kategorii wydatków w ramach poszczególnych typów operacji przewidzianych w Programie w części współfinansowanej ze środków EFRR, przenosi się odpowiednio zapisy dotyczące wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych zawartych w wytycznych programowych do załącznika umowy o  dofinansowanie projektu - „Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych, Poddziałanie 7.2.1 Mobilny MOF – ZIT Olsztyna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

Wskazania wymaga, iż zmiany powyższe mają wyłącznie charakter „techniczny” i nie nakładają na wnioskodawców dodatkowych obowiązków w związku przygotowaniem i realizacją projektów. Zapisy zawarte w wytycznych programowych, stanowiących załącznik do Regulaminu konkursu były znane wnioskodawcom już w dacie ogłoszenia konkursu.

Z uwagi na liczne zmiany w treści aktualizowanych załączników, podjęto decyzję o ich aktualizacji i zamieszczeniu zaktualizowanych wzorów pod przedmiotowym konkursem.

Powyższe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460) nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Zmiany obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tj. od 21.11.2017 r. .

Wyniki naboru

25 września 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu zamkniętego nr RPWM.07.02.01-IZ.00-28-001/17.
 

W wyniku oceny Komisji Oceny Projektów projekt złożony w ramach konkursu nie został wybrany do dofinansowania.

Komunikaty

Informujemy o zmianie Ogłoszenia oraz Regulaminu konkursu nr RPWM.07.02.01-IZ.00-28-001/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
na lata 2014-2020, z zakresu Osi priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych, Poddziałanie 7.2.1 Mobilny MOF – ZIT Olsztyna. Zmiany dotyczą wydłużenia terminu oceny formalno-merytorycznej z 70 dni do 91 dni liczonych od dnia powołania KOP (§11 ust. 3 Regulaminu konkursu nr RPWM.07.02.01-IZ.00-28-001/17) oraz przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu
z sierpnia 2017 r. na październik 2017
r. (§7 ust. 4 Regulaminu konkursu nr RPWM.07.02.01-IZ.00-28-001/17 oraz Ogłoszenie o konkursie).

Powyższe uwarunkowane jest przedłużającą się oceną ekspercką w związku z okresem urlopowym ekspertów oraz obowiązkiem doręczania pism wzywających Wnioskodawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień/informacji na etapie oceny formalno-merytorycznej, pismem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Dodatkowo, karty oceny i listy sprawdzające przesyłane przez ekspertów bardzo często zawierały liczne błędy i uchybienia, co wymagało korekty dokumentów. Ostatnie karty z naniesionymi poprawkami jeszcze nie wpłynęły do Biura Projektów Transport.

Wskazania wymaga, iż w myśl §11 ust. 3 Regulaminu konkursu nr RPWM.07.02.01-IZ.00-28-001/17: „W szczególnych przypadkach (…) może zostać podjęta decyzja o wydłużeniu terminu oceny wniosków o dofinansowanie projektów”. Ponadto, zgodnie z Ogłoszeniem konkursu: „Instytucja Zarządzająca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu”.

Przedmiotowe zmiany Regulaminu konkursu nr RPWM.07.02.01-IZ.00-28-001/17 nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od 18 września 2017 r.

 

Etapy oceny projektów
Komunikaty

12 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął decyzję w sprawie wydłużenia terminu weryfikacji wymogów formalnych z 80 dni do 93 dni oraz zmianie regulaminu konkursu.
Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tj. od 12 czerwca 2017 r.

Informacje

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, ogłasza nabór w ramach Działania 7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych, Poddziałania 7.2.1. Mobilny MOF – ZIT Olsztyna.

Konkurs nr RPWM.07.02.01-IZ.00-28-001/17

 

Termin, od którego można składać wnioski

27 lutego 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

29 marca 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

październik 2017 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101. 

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek 8:00–15:00

 

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS2 funkcji „Wyślij wniosek”. 

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, w dwóch egzemplarzach – dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym. 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do złożenia wniosku uprawnione są podmioty, które należą do niżej wymienionych typów potencjalnych Beneficjentów:

 1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 2. jednostki organizacyjne JST.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Pomoc uzyskają następujące typy projektów: 

budowa, przebudowa dróg lokalnych w miejskim obszarze funkcjonalnym Olsztyna (Mobilny MOF)
obejmująca m.in.: 

 • wzmocnienie nawierzchni w klasie nośności od 80 do 115KN/oś, 
 • budowę/przebudowę nienormatywnych obiektów inSynierskich, 
 • budowę/przebudowę infrastruktury towarzyszącej, m.in.: chodników, przejść dla pieszych, zatok autobusowych, skrzyżowań, zjazdów, sygnalizacji świetlnej, barier ochronnych lub ogrodzeń, ciągów i ścieżek rowerowych, wag drogowych, 
 • korektę łuków poziomych i pionowych, 
 • poprawę oznakowania poziomego i pionowego, 
 • wyprofilowanie poboczy i rowów odwadniających,
 • budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej, 
 • przebudowę infrastruktury kolidującej, 
 • wycinkę kolidujących drzew. 

 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowych 7 oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

5 300 329,14 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – obowiązuje od 21.11.2017 r.

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w paragrafie 14 Regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie:

gpiolsztyn@warmia.mazury.pl
tel. 89 512 54 82

tel. 89 512 54 83

tel. 89 512 54 85

tel. 89 512 54 86

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu:

lpielblag@warmia.mazury.pl

tel. 55 620 09 13

tel. 55 620 09 14

tel. 55 620 09 16

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku:

lpielk@warmia.mazury.pl

tel. 87 734 11 09

tel. 87 734 11 10

tel. 87 610 07 77

 

lub

Iwona Pykało i.pykalo@warmia.mazury.pl

Michalina Czarkowska m.czarkowska@warmia.mazury.pl

Anna Szukiel a.szukiel@warmia.mazury.pl

Maria Kołacz m.artymowicz@warmia.mazury.pl

Natalia Dzieniszewska-Wysocka n.dzieniszewska-wysocka@warmia.mazury.pl

Marta Kurzyńska m.kurzynska@warmia.mazury.pl

Tel. 89 521 96 49

       89 521 96 15

       89 521 96 37

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa – obowiązuje od 21.11.2017 r.

2017-11-21

Pełna dokumentacja konkursowa zip - wersja archiwalna

2017-09-18

Pełna dokumentacja zip - wersja archiwalna

2017-01-20

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

2017-01-20

Wzór wniosku o dofinansowanie

2017-01-20

Wzór umowy o dofinansowanie

2017-01-20

Ogłoszenie o naborze wniosków - wersja archiwalna

2017-01-20

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS