Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

4.3.2

Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych

zakończony     od: 2017-02-27 do: 2017-03-29
Wyniki naboru
Etapy oceny projektów
Komunikaty
Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1

Czy Oświadczenie o niewystępowaniu na obiektach ujętych w przedsięwzięciu zwierząt objętych ochroną gatunkową, możemy złożyć bez posiadania ekspertyzy ornitologicznej i/lub chiropterologicznej, np. na podstawie własnej posiadanej wiedzy o niewystępowaniu?

Ad 1.

Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie w ramach poddziałania 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych zobowiązany jest do dostarczenia:

 • kopii wniosku o zezwolenie na wykonywanie czynności podlegających zakazom

w stosunku do gatunków objętych ochroną złożonego do RDOŚ (wniosek powinien być opatrzony pieczęcią wpływu do RDOŚ) wraz z ekspertyzą ornitologiczną i/lub chiropterologiczną.

lub

 • Oświadczenia o niewystępowaniu na obiektach ujętych w przedsięwzięciu zwierząt objętych ochroną gatunkową na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z  16 grudnia 2016 r.  w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt wraz z ww. ekspertyzą.

 

Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania załączników:

„W przypadku projektu, w ramach którego planowane są prace termomodernizacyjne Wnioskodawca zobowiązany jest uwzględnić przepisy dotyczące zwierząt chronionych zawarte w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Zgodnie z ww. ustawą wszelkie prace prowadzone na budynkach, na których znajdują się gniazda i siedliska chronionych gatunków, muszą być poprzedzone uzyskaniem decyzji regionalnego dyrektora ochrony środowiska (RDOŚ) zezwalającej na odstępstwa od ustawowych zakazów w stosunku do tych gatunków (niszczenie gniazd, niszczenie siedlisk, uniemożliwianie dostępu do schronień).

I.

Planując prace termomodernizacyjne, inwestor powinien przeprowadzić analizę dotyczącą występowania gatunków chronionych (dot. ptaków i/lub nietoperzy) – uzyskać ekspertyzę ornitologiczną i/lub chiropterologiczną. Jeśli ww. ekspertyzy potwierdzą występowanie gatunku chronionego inwestor jest zobowiązany złożyć wniosek do RDOŚ o zezwolenie na wykonywanie czynności podlegających zakazom w stosunku do gatunków objętych ochroną. W takim przypadku Wnioskodawca zobowiązany jest do dołączenia do wniosku o dofinansowanie kopii wniosku o zezwolenie na wykonywanie czynności podlegających zakazom w stosunku do gatunków objętych ochroną złożonego do RDOŚ (wniosek powinien być opatrzony pieczęcią wpływu do RDOŚ) wraz z ekspertyzą ornitologiczną i/lub chiropterologiczną.

Wnioskodawca jest zobowiązany do przedłożenia decyzji wydanej przez RDOŚ przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność.

II.

W przypadku stwierdzenia, w ekspertyzie ornitologicznej i/lub chiropterologicznej, braku występowania zwierząt objętych ochroną gatunkową Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia Oświadczenia o niewystępowaniu na obiektach ujętych w przedsięwzięciu zwierząt objętych ochroną gatunkową na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z  16 grudnia 2016 r.  w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt wraz z ww. ekspertyzą.

Wspomniana ekspertyza powinna być wykonana w okresie rozrodu zwierząt (maj–lipiec) i/lub w okresie hibernacji nietoperzy (listopad–luty)”.

 

Pytanie 2

W przypadku konkursu 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych, kiedy musimy złożyć:

 • kopię wniosku o zezwolenie na wykonywanie czynności podlegających zakazom w stosunku do gatunków objętych ochroną złożonego do RDOŚ (wniosek powinien być opatrzony pieczęcią wpływu do RDOŚ) wraz z ekspertyzą ornitologiczną i/lub chiropterologiczną

lub

 • Oświadczenia o niewystępowaniu na obiektach ujętych w przedsięwzięciu zwierząt objętych ochroną gatunkową na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt wraz z ww. ekspertyzą?

Na etapie składania wniosku o dofinansowanie czy na etapie oceny formalno-merytorycznej? Jeżeli na etapie oceny formalno-merytorycznej, to bardzo proszę o sprecyzowanie, kiedy Państwo o ten załącznik prawdopodobnie poproszą?

Ad 2.

Wniosek o zezwolenie na wykonywanie czynności podlegających zakazom w stosunku do gatunków objętych ochroną wraz z ekspertyzą lub Oświadczenie o niewystępowaniu na obiektach ujętych w przedsięwzięciu zwierząt objętych ochroną gatunkową z ekspertyzą

w przypadku konkursu RPWM.04.03.02-IZ.00-28-001/17 wymagany będzie na etapie oceny formalno-merytorycznej. Wnioskodawca ubiegający się o wsparcie w ramach konkursu zostanie poproszony o złożenie ww. dokumentów odrębnym pismem.

 

Pytanie 3 

W ramach projektu planujemy realizację inwestycji polegającej na termomodernizacji sześciu budynków mieszkalnych administrowanych przez spółdzielnię mieszkaniową. Obecnie budynki ogrzewane są za pomocą pieców węglowych zlokalizowanych w kotłowni stanowiącej własność spółdzielni. Inwestor planuje zmianę istniejącego systemu grzewczego budynków. Istnieje teoretyczna możliwość podłączenia się do sieci ciepłowniczej, ale po analizie oferty przedsiębiorstwa energetycznego, Inwestor uznał, że bardziej uzasadniona ekonomicznie jest wymiana źródła ciepła we własnej kotłowni. Czy spółdzielnia może złożyć projekt dot. wymiany własnego źródła ciepła, jeżeli jest to ekonomicznie bardziej opłacalne dla niego rozwiązanie niż podłączenie się do sieci ciepłowniczej? 

Ad 3.

Wsparcie może być udzielone m.in. na: Przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła – z wyłączeniem indywidualnych źródeł ciepła, podłączeniem do niego lub modernizacją przyłącza, podłączeniem do sieci ciepłowniczej), systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacją systemów chłodzących w tym również OZE)”, jednak „w przypadku wymiany źródeł ciepła wsparcie może być udzielne na inwestycje w kotły spalające biomasę lub paliwa gazowe, gdy w ich wyniku osiągnięte zostanie znaczne zwiększenie efektywności energetycznej oraz gdy istnieją szczególnie pilne potrzeby. Inwestycje te muszą przyczyniać się do zmniejszenia CO2 (o co najmniej 30% w przypadku zmiany spalanego paliwa) i innych zanieczyszczeń powietrza oraz do znacznego zwiększenia oszczędności energii. Wspomniane inwestycje mogą zostać wsparte jedynie w przypadku, gdy nie jest uzasadnione ekonomicznie podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze. Projekty powinny również być uzasadnione ekonomicznie i społecznie oraz przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu”.

 

Pytanie 4

Zmodernizowana kotłownia poprzez sieć cieplną zasilać będzie wszystkie budynki mieszkalne w ramach spółdzielni. Zgodnie z zasadami określonymi w SzOOP: 1) "W przypadku wymiany źródeł ciepła wsparcie powinno być uwarunkowane wykonaniem inwestycji zwiększających efektywność energetyczną i ograniczających zapotrzebowanie na energię w budynkach, w których wykorzystywana jest energia ze wspieranych urządzeń".
W 4 z 6 budynków zdiagnozowano potrzeby w zakresie poprawy efektywności energetycznej. Dwa budynki są w dobrym stanie energetycznym, nie wykazują start energii i mają niskie zapotrzebowanie na ciepło, w związku z tym nie wymagają prac termomodernizacyjnych.

Czy zgodnie z zapisem z SZOP, jeżeli wszystkie budynki będą zasilane ze zmodernizowanego źódła ciepła, to Inwestor powinien przeprowadzić we wszystkich budynkach prace termomodermomodernizacyjne zmierzające do poprawy efektywności energetycznej min. 25%? Czy możliwe jest zrealizowanie prac związanych z wymianą źródła ciepła i modernizacją sieci przyłączającej do 6 budynków, a termomodernizacji tylko 4 z nich?

Ad 4.

„W przypadku wymiany źródeł ciepła wsparcie powinno być uwarunkowane wykonaniem inwestycji zwiększających efektywność energetyczną i ograniczających zapotrzebowanie na energię w budynkach, w których wykorzystywana jest energia ze wspieranych urządzeń”.

W związku z powyższym we wszystkich budynkach podłączonych do modernizowanego źródła ciepła powinna zostać zbadana (audyt energetyczny) oraz, jeżeli będą tego wymagać, przeprowadzona inwestycja zwiększająca ich efektywność energetyczną oraz ograniczająca zapotrzebowanie na energię.

 

Pytanie 5
Czy koszt modernizacji przyłączy sieci cieplnej z kotłowni do poszczególnych budynków, planowany ze względu na straty ciepła wynikające ze złego stanu technicznego, może być kosztem kwalifikowalnym w projekcie?

Ad 5.

Wsparcie może być udzielone m.in. na: „Przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła – z wyłączeniem indywidualnych źródeł ciepła, podłączeniem do niego lub modernizacją przyłącza, podłączeniem do sieci ciepłowniczej), systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacją systemów chłodzących w tym również OZE)”.

W związku z powyższym koszt związany z modernizacją przyłączy do sieci może być kosztem kwalifikowalnym.

 

Pytanie 6

Czy obliczając wskaźnik poprawy efektywności energetycznej, można wliczyć inwestycję przeprowadzoną w 2012 roku polegającą np. na ociepleniu stropodachu?   

Ad 6.

„W przypadku projektów kontynuujących wcześniej wykonane inwestycje w określonych budynkach/instalacjach do wskazanego limitu wliczane będą wskaźniki oszczędności energetycznej z poprzednich etapów realizacji, na podstawie audytów energetycznych uzyskanych od 1 stycznia 2007 roku”.  

 

 

 

 

 

Pytanie:

Czy Wnioskodawca, który dokonał wyboru wykonawcy dokumentacji technicznej (przed realizacją) na podstawie przetargu nieograniczonego, niestosując klauzuli społecznej w zamówieniach, jeśli zobowiąże się do stosowania klauzuli społecznych w kolejnych zamówieniach, będzie mógł otrzymać dodatkowy punkt w ramach oceny merytorycznej?

 

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami Szczegółowego opisu osi priorytetowej Efektywność energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 20142020, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych dotyczącymi kryterium stosowania klauzul społecznych w zamówieniach:

„Kryterium premiuje założone we wniosku o dofinansowanie wykorzystanie przy wyborze oferentów – obok jakości i ceny – także kryteriów odnoszących się do kwestii społecznych (dopuszczonych przez prawo zamówień publicznych).

W ramach kryterium można przyznać następujące punkty:

0 pkt – w zamówieniach realizowanych/planowanych do realizacji w ramach projektu nie wskazano, czy wśród kryteriów wyboru oferentów będą kryteria odnoszące się do kwestii społecznych

1 pkt – w zamówieniach realizowanych/planowanych do realizacji w ramach projektu zobowiązano się do stosowania kryteriów odnoszących się do kwestii społecznych.

Pytanie:

W regulaminie konkursu nr RPWM.04.03.02-IZ.00-28-001/17 efektywność energetyczna budynków mieszkalnych w paragrafie 3 ust. 2 pkt. b,  zapisano, że w ramach kompleksowej modernizacji energetycznej wsparcie będzie kierowane m. in na podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej. 

Nasze pytanie dotyczy właśnie tego zagadnienia, otóż jedna z naszych Wspólnot Mieszkaniowych, zamierza przystąpić do tego konkursu. Jednym z zadań jakie chce realizować jest zmiana sposobu ogrzewania mieszkań, likwidacja indywidualnych pieców c.o. i pieców kaflowych oraz wprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania z sieci miejskiej. W tym celu zwróciliśmy się do Przedsiębiorstwa ciepłowniczego o wydanie warunków przyłączenia. Otrzymaliśmy odpowiedź odmowną, przedsiębiorstwo wskazało, że są techniczne możliwości przyłączenia budynku wspólnoty ale wymaga to rozbudowy odcinka sieci w tej okolicy, a to dla jednego odbiorcy jest ekonomicznie nieopłacalne. Wskazano jednocześnie, że jeśli wspólnota skłonna będzie pokryć dużą część kosztów rozbudowy sieci to możliwe jest przyłączenie budynku. W związku z tym chcielibyśmy jednoznacznie wiedzieć czy koszt budowy sieci ciepłowniczej do budynku jest także  możliwy do sfinansowania w ramach projektu jako koszt kwalifikowany.

 

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu nr RPWM.04.03.02-IZ.00-28-001/17 w ramach poddziałania 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych wspierane będą inwestycje w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z możliwością wymiany źródeł ciepła, w tym z możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii .

W ramach kompleksowej modernizacji energetycznej wsparcie będzie skierowane na m.in.:

 1. ocieplenie obiektu, wymianę okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne;
 2. przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła - z wyłączeniem indywidualnych źródeł ciepła, podłączeniem do niego lub modernizacją przyłącza, podłączenie do sieci ciepłowniczej), systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacją systemów chłodzących w tym również OZE;
 3. wykorzystanie technologii OZE w budynkach, przy założeniu iż do sieci dystrybucyjnej oddawana będzie wyłącznie niewykorzystana część energii elektrycznej; d) instalację inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu m.in. o technologie TIK (wyłącznie jako element projektów kompleksowej modernizacji, opisanych powyżej);
 4. audyt energetyczny realizowany jako element projektu.

 

Mając na uwadze zapisy ww. Regulaminu należy stwierdzić, że koszt budowy sieci ciepłowniczej do budynku Wspólnoty Mieszkaniowej nie stanowi kosztu kwalifikowanego i nie zostanie wsparty w ramach poddziałania 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych.

 

Pytanie:

Zgodnie z ogłoszeniem konkursu "ze wsparcia wyłączone są projekty wchodzące w skład uzgodnionych zintegrowanych przedsięwzięć zawartych w Ponadlokalnym programie rewitalizacji sieci miast Cittaslow Województwa Warmińsko-Mazurskiego."

Czy na pewno jest to wyłączenie obowiązujące w niniejszym konkursie, ponieważ taki zapis – „ze wsparcia wyłączone są projekty wchodzące w skład uzgodnionych zintegrowanych przedsięwzięć zawartych w Ponadlokalnym programie rewitalizacji sieci miast Cittaslow Województwa Warmińsko-Mazurskiego” nie figuruje w Regulaminie konkursu?

Odpowiedź:

Wyłączenie: „ze wsparcia wyłączone są projekty wchodzące w skład uzgodnionych zintegrowanych przedsięwzięć zawartych w Ponadlokalnym programie rewitalizacji sieci miast Cittaslow Województwa Warmińsko-Mazurskiego” obowiązuje w niniejszym konkursie.  

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór w ramach Działania 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Poddziałania 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych,

numer konkursu RPWM.04.03.02-IZ.00-28-001/17.

Termin, od którego można składać wnioski

27 lutego 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

29 marca 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2017 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
 

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101

Godziny pracy:

Poniedziałek – piątek  8:00–15:00

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie, w dwóch egzemplarzach – dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym. 

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do złożenia wniosku uprawnione są podmioty, które należą do niżej wymienionych typów potencjalnych Beneficjentów:

 1. spółdzielnie mieszkaniowe; 
 2. wspólnoty mieszkaniowe;
 3. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 4. jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych (definicja w słowniku terminologicznym Szczegółowego opisu osi priorytetowej Efektywność energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 20142020) wraz z możliwością wymiany źródeł ciepła, w tym z możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii.

W przypadku wymiany źródeł ciepła wsparcie może być udzielane na inwestycje w kotły spalające biomasę lub paliwa gazowe, gdy w ich wyniku osiągnięte zostanie znaczne zwiększenie efektywności energetycznej oraz gdy istnieją szczególnie pilne potrzeby. Inwestycje te muszą przyczyniać się do zmniejszenia CO2 (o co najmniej 30% w przypadku zmiany spalanego paliwa) i innych zanieczyszczeń powietrza oraz do znacznego zwiększenia oszczędności energii. Wspomniane inwestycje mogą zostać wsparte jedynie w przypadku, gdy nie jest uzasadnione ekonomicznie podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze. Projekty powinny również być uzasadnione ekonomicznie i społecznie oraz przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu.

Warunkiem poprzedzającym realizację projektów będzie przeprowadzenie audytów energetycznych (stanowiących kluczowy element projektu), które posłużą m.in. do zdobycia odpowiedniej wiedzy o profilu istniejącego zużycia energii danego budynku oraz określą i skwantyfikują możliwości opłacalnych ekonomicznie oszczędności energetycznych i możliwych do wprowadzenia rozwiązań technologicznych. 

 

W ramach kompleksowej modernizacji energetycznej wsparcie będzie skierowane na m.in.:

a) ocieplenie obiektu, wymianę okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne;

b) przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła – z wyłączeniem indywidualnych źródeł ciepła, podłączeniem do niego lub modernizacją przyłącza, podłączenie do sieci ciepłowniczej), systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacją systemów chłodzących w tym również OZE;

c) wykorzystanie technologii OZE w budynkach, przy założeniu iż do sieci dystrybucyjnej oddawana będzie wyłącznie niewykorzystana część energii elektrycznej;

d) instalację inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu m.in. o technologie TIK (wyłącznie jako element projektów kompleksowej modernizacji, opisanych powyżej);

e) audyt energetyczny realizowany jako element projektu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

32 002 796,63 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w & 14 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie:

gpiolsztyn@warmia.mazury.pl
tel. 89 512 54 82

tel. 89 512 54 83

tel. 89 512 54 85

tel. 89 512 54 86

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu:

lpielblag@warmia.mazury.pl

tel. 55 620 09 13

tel. 55 620 09 14

tel. 55 620 09 16

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku:

lpielk@warmia.mazury.pl

tel. 87 734 11 09

tel. 87 734 11 10

tel. 87 610 07 77

 

Lub

Beata Gotkiewicz b.gotkiewicz@warmia.mazury.pl

Emilia Bowszys e.bowszys@warmia.mazury.pl

Marcin Jasiński m.jasinski@warmia.mazury.pl

Karolina Horla k.horla@umwwm.pl

Julia Przeciszewska j.przeciszewska@warmia.mazury.pl

Magdalena Kruba-Wolfram m.kruba-wolfram@warmia.mazury.pl

Tel. 89 521 96 18, 89 521 96 48, 89 521 96 44, 89 521 96 46, 89 521 96 47, 89 521 96 35

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip

2017-01-23

Wytyczne ministerialne zip

2017-01-23

Ogłoszenie o naborze

2017-01-23

Regulamin konkursu

2017-01-23

Wzór wniosku o dofinansowanie

2017-01-23

Wzór umowy o dofinansowanie

2017-01-23

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS