Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

4.4.1

Poddziałanie 4.4.1 Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyna)

zakończony     od: 2017-02-27 do: 2017-03-29
Wyniki naboru

27 września 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania. 

Komunikaty

Informujemy o zmianie w Ogłoszeniu o konkursie oraz zmianie Regulaminu konkursu nr RPWM.04.04.01-IZ.00-28-001/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski, Poddziałanie 4.4.1 Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyna), zmiany dotyczą zwiększenia alokacji w ramach przedmiotowego konkursu do kwoty 28 522 897,27 zł.

Zwiększenie alokacji umożliwi zakontraktowanie wszystkich wniosków, które znajdują się na Liście ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny.

Wskazania wymaga, iż w myśl §6 ust. 5 Regulaminu konkursu nr RPWM.04.04.01-IZ.00-28-001/17: „Po rozstrzygnięciu konkursu, IZ zastrzega sobie możliwość zwiększenia kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie”.

Przedmiotowe zmiany, zgodnie z ustawą wdrożeniową nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Zmiany obowiązują od 27 września 2017 r.

Wyniki naboru

25 września 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu zamkniętego nr RPWM.04.04.01-IZ.00-28-001/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 z zakresu Osi Priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski, Poddziałanie 4.4.1 Ekomobilny MOF.

W związku z niewystarczającym poziomem alokacji projekty złożone w ramach konkursu nr RPWM.04.04.01-IZ.00-28-001/17 nie zostały wybrane do dofinansowania.

Komunikaty

Konieczność aktualizacji załącznika nr 17 do Regulaminu konkursu – Wzoru umowy o dofinansowanie projektu wynika z potrzeby doprecyzowania jego zapisów m.in. w zakresie obowiązków Beneficjentów dotyczących przetwarzania danych osobowych w ramach realizowanych projektów oraz postanowień dotyczących zasad wykorzystania systemów informacyjnych. 

Ponadto, w związku z przyśpieszeniem kontraktacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego proponuje wprowadzenie do Wzoru umowy, zapisów pozwalających na wcześniejsze podpisywanie umów o dofinansowanie projektów przed przedłożeniem przez Beneficjentów wszelkich wymaganych dokumentów przy jednoczesnym postanowieniu, że wypłata dofinansowania nastąpi dopiero po złożeniu dokumentów. Zmiany umożliwią Beneficjentom dostarczenie dokumentów dotyczących:

- ostatecznej decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę;
- ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;
- dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie wkładu własnego;

w ciągu dwóch miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie. 

Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od 25 września 2017 r. i nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Wzór umowy

Informujemy o zmianie Ogłoszenia oraz Regulaminu konkursu nr RPWM.04.04.01-IZ.00-28-001/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski, Poddziałanie 4.4.1 Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyna).

Zmiany dotyczą wydłużenia terminu oceny formalno-merytorycznej z 70 dni do 76 dni liczonych od dnia powołania KOP (§11 ust. 3 Regulaminu konkursu nr RPWM.04.04.01-IZ.00-28-001/17) oraz przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu z sierpnia 2017 r. na wrzesień 2017 r. (§7 ust. 4 Regulaminu konkursu nr RPWM.04.04.01-IZ.00-28-001/17 oraz Ogłoszenie o konkursie).

Powyższe uwarunkowane jest przedłużającą się oceną ekspercką w związku z okresem urlopowym ekspertów oraz obowiązkiem doręczania pism wzywających Wnioskodawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień/informacji na etapie oceny formalno-merytorycznej, pismem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Dodatkowo, karty oceny i listy sprawdzające przesyłane przez ekspertów bardzo często zawierały liczne błędy i uchybienia, co wymagało korekty dokumentów. Ostatnie karty z naniesionymi poprawkami jeszcze nie wpłynęły do Biura Projektów Transport.

Wskazania wymaga, iż w myśl §11 ust. 3 Regulaminu konkursu nr RPWM.04.04.01-IZ.00-28-001/17: „W szczególnych przypadkach (…) może zostać podjęta decyzja o wydłużeniu terminu oceny wniosków o dofinansowanie projektów”. Ponadto, zgodnie z Ogłoszeniem konkursu: „Instytucja Zarządzająca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu”.

Przedmiotowe zmiany Regulaminu konkursu nr RPWM.04.04.01-IZ.00-28-001/17 nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od 18 września 2017 r.

Etapy oceny projektów
Komunikaty

12 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął decyzję w sprawie wydłużenia terminu weryfikacji wymogów formalnych z 80 dni do 107 dni i zmiany regulaminu konkursu. Zmiany obowiązują od 12 czerwca 2017 r.

Zmiana Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 w ramach Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski, Poddziałanie 4.4.1 Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyna) dotyczy aktualizacji Załącznika nr 15 Regulaminu Komisji Oceny Projektów. Zmiana polega na uszczegółowieniu zapisów dotyczących dokonywania oceny wniosku przez Eksperta poza siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na podstawie elektronicznej wersji wniosku i załączników (§ 7 ust. 3 Regulaminu KOP), zasad dokonywania oceny wniosków on-line (§ 7 ust. 4 Regulaminu KOP), a także terminu zamieszczania informacji o składzie Komisji Oceny Projektów, która będzie dokonywała oceny merytorycznej od momentu jej powołania do rozstrzygnięcia konkursu albo zakończenia procedury odwoławczej (§ 1 ust.7 Regulaminu KOP).

Informacje
Komunikaty

Informujemy o zmianie w Ogłoszeniu o konkursie oraz zmianie Regulaminu konkursu nr RPWM.04.04.01-IZ.00-28-001/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski, Poddziałanie 4.4.1 Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyna), zmiany dotyczą zwiększenia alokacji w ramach przedmiotowego konkursu.

Zwiększenie alokacji umożliwi zakontraktowanie wszystkich wniosków, które znajdują się na Liście ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny.

Wskazania wymaga, iż w myśl §6 ust. 5 Regulaminu konkursu nr RPWM.04.04.01-IZ.00-28-001/17: „Po rozstrzygnięciu konkursu, IZ zastrzega sobie możliwość zwiększenia kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie”.

Przedmiotowe zmiany, zgodnie z ustawą wdrożeniową nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Zmiany obowiązują od 27 września 2017 r.

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.4 Zrównoważony transport miejski

Poddziałania 4.4.1 Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyna)

 

Konkurs nr RPWM.04.04.01-IZ.00-28-001/17

Termin, od którego można składać wnioski

27 lutego 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

29 marca 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień 2017 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Kościuszki 89/91

10-554 Olsztyn

I piętro, pok. 101

Godziny pracy:

Poniedziałek-piątek:  8:00-15:00

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie, w dwóch egzemplarzach - dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do złożenia wniosku uprawnione są podmioty, które należą do niżej wymienionych typów potencjalnych Beneficjentów:

  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, w tym w porozumieniu z innymi podmiotami, związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego w mieście wojewódzkim, jego obszarze funkcjonalnym lub/i na obszarze realizacji ZIT miasta wojewódzkiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego naboru mogą być dofinansowanenastępujące typy projektów:

  1. budowa/przebudowa dróg dla rowerów, traktów pieszych, elementy BRD, w tym np. energooszczędne oświetlenie uliczne, przejścia dla pieszych, wysepki, azyle dla pieszych oraz infrastruktura rowerowa (np. stojaki, wiaty rowerowe, stacje samoobsługowej naprawy rowerów) - jako element Strategii ZIT;
  2. kompleksowe inwestycje służące transportowi zbiorowemu w miejskim obszarze funkcjonalnym Olsztyna obejmujące: budowę, przebudowę dróg lokalnych, elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, budowę komunikacyjnych dróg rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą[1] ;
  3. zakup, modernizacja niskoemisyjnego taboru;
  4. wymiana oświetlenia miejskiego na energooszczędne;
  5. wdrażanie systemów informacji i zarządzania ruchem (jako element projektów wskazanych powyżej); działania informacyjne promujące transport zbiorowy jako element uzupełniający projektów.
 

[1] Koszty związane z budową, przebudową dróg lokalnych muszą stanowić mniejszość wydatków w ramach projektu. Większościowy procent kosztów (pow. 50%) w ramach projektu muszą stanowić elementy związane ze zrównoważoną mobilnością miejską, np. ścieżki rowerowe, trakty piesze i pieszo-rowerowe, przejścia dla pieszych, azyle, oświetlenie, sygnalizacja świetlna, elementy BRD, zatoki autobusowe, wiaty przystankowe, parkingi park&ride i park&bike, zatoki postojowe. 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi prioprytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

28 522 897,27 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - obowiązuje od 27.09.2017 r.

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie – obowiązuje od 25.09.2017 r.

Wzór umowy o dofinansowanie – wersja archiwalna

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować do:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Tel. 89 512 54 82

89 512 54 83

89 512 54 85

89 512 54 86

 

Lub

Beata Gotkiewicz b.gotkiewicz@warmia.mazury.pl

Emilia Bowszys e.bowszys@warmia.mazury.pl

Magdalena Konopka m.konopka@warmia.mazury.pl

Marcin Jasiński m.jasinski@warmia.mazury.pl

Karolina Horla k.horla@umwwm.pl

Julia Przeciszewska j.przeciszewska@warmia.mazury.pl

Magdalena Kruba-Wolfram m.kruba-wolfram@warmia.mazury.pl

Aleksandra Rozłucka a.rozlucka@warmia.mazury.pl

Marta Bazydło m.bazydlo@warmia.mazury.pl

Anna Warcaba a.warcaba@warmia.mazury.pl

Anna Tomporowska a.swiatkowska@warmia.mazury.pl

Monika Szepietowska monika.szepietowska@warmia.mazury.pl

Katarzyna Malinowska k.malinowska@warmia.mazury.pl

Patrycja Lemańczyk-Zalewska p.zalewska@warmia.mazury.pl

 

Tel. 89 521 96 18

89 521 96 48

89 521 96 44

89 521 96 46

89 521 96 47

89 521 96 72

89 521 96 57

89 521 96 71

89 521 96 73

89 521 93 72

89 521 93 80

       89 521 93 63

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip - obowiązuje od 27.09.2017 r.

2017-09-27

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna (25-26.09.2017 r.)

2017-09-25

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna (18.09.2017–24.09.2017)

2017-09-18

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

2017-06-12

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2017-04-28

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2017-01-26

Wytyczne ministerialne zip

2017-01-23

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS