Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi z 21 lutego 2017 r.

Pytanie:

Czy Wnioskodawca, który dokonał wyboru wykonawcy dokumentacji technicznej (przed realizacją) na podstawie przetargu nieograniczonego, niestosując klauzuli społecznej w zamówieniach, jeśli zobowiąże się do stosowania klauzuli społecznych w kolejnych zamówieniach, będzie mógł otrzymać dodatkowy punkt w ramach oceny merytorycznej?

 

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami Szczegółowego opisu osi priorytetowej Efektywność energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 20142020, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych dotyczącymi kryterium stosowania klauzul społecznych w zamówieniach:

„Kryterium premiuje założone we wniosku o dofinansowanie wykorzystanie przy wyborze oferentów – obok jakości i ceny – także kryteriów odnoszących się do kwestii społecznych (dopuszczonych przez prawo zamówień publicznych).

W ramach kryterium można przyznać następujące punkty:

0 pkt – w zamówieniach realizowanych/planowanych do realizacji w ramach projektu nie wskazano, czy wśród kryteriów wyboru oferentów będą kryteria odnoszące się do kwestii społecznych

1 pkt – w zamówieniach realizowanych/planowanych do realizacji w ramach projektu zobowiązano się do stosowania kryteriów odnoszących się do kwestii społecznych.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS