Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi z 21 lutego 2017 r.

RPWM.06.01.01-IZ.00-28-002/17

 

Środki na remont zabytkowego kościoła katolickiego oraz na wykończenie domu parafialnego z pokojami dla gości i pomieszczeniami wspólnymi.

Pytania:

1. Jaka jest konkretna  suma, o którą można starać się jednorazowo na jednego beneficjenta?

2. Czy można złożyć i potem realizować 2 lub więcej  wniosków jednocześnie przez jednego beneficjenta?

3. Czy operacje mogą mieć charakter komercyjny (np. wykończenie pokoi gościnnych w domu parafialnym  gdzie można znaleźć listę środków kwalfikowalnych)?

 

Odpowiedzi:

Ad 1 Maksymalny koszt całkowity projektu ubiegającego się o dofinansowanie nie może przekroczyć 5 mln euro.

Ad 2 Nie ma ograniczeń, co do ilości złożonych projektów.

Ad 3 Zgodnie z załącznikiem nr 18 Wytyczne kwalifikowalności wydatków „pkt 1) rewitalizacja, rewaloryzacja, konserwacja, renowacja, restauracja, zachowanie, a także odbudowa obiektów dziedzictwa kulturowego na cele, które nie miałyby związku z kulturą i turystyką (np. na cele mieszkalne lub cele administracyjne)” są wydatkami niekwalifikowalnymi w ramach Działania 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałania 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS