Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

11.1.2

Poddziałanie 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn

zakończony     od: 2017-03-30 do: 2017-05-12
Wyniki naboru

Informujemy, że w dniu 01.08.2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.11.01.02-IZ.00-28-001/17.
W ramach konkursu siedem projektów otrzymało ocenę pozytywną i zostało wybranych do dofinansowania.

Etapy oceny projektów
Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1.

Czy w planowanym naborze wniosku (RPO WiM- poddziałanie 11.1.2)  beneficjentem może być Agencja Zatrudnienia z Fundacją (partnerem)- które nie są zarejestrowane  w woj. warmińsko-mazurskim? 

Odpowiedź:

Tak, w obecnym konkursie nr RPWM.11.01.02-IZ.00-28-001/17, w ramach Poddziałania 11.1.2 „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn”, beneficjentem może być Agencja Zatrudnienia z Fundacją (partnerem) - które nie są zarejestrowane w woj. warmińsko-mazurskim.       

Ponadto należy zwrócić uwagę,  iż zgodnie z obowiązującymi kryteriami w obecnym konkursie: 

- Projektodawca w okresie realizacji projektu musi prowadzić biuro projektu (lub posiadać siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.
- Wnioskodawca lub partner musi posiadać co najmniej 12 - miesięczne doświadczenie  w prowadzeniu działalności w obszarze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy, na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Jednakże należy zauważyć, że zgodnie z Regulaminem konkursu miejscem realizacji projektu jest teren MOF Olsztyna oraz uczestnikami projektu mogą zostać wyłącznie osoby zagrożone ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego, mieszkające również na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna.

 

Pytanie 2.

W pkt 1.13 Miejsce realizacji projektu generatora wniosku, podczas edycji po zaznaczeniu Olsztyn (gmina miejska),oraz zapisaniu pliku w formie PDF- widnieje Olsztyn (cały powiat) Czy mam rozumieć, że chodzi o miasto na ramach powiatu?. Projekt nie obejmuje całego powiatu olsztyńskiego, stąd moje pytanie- czy błąd generator nie będzie wpływał na ocenę niniejszego projektu.  

Odpowiedź:

W sytuacji, gdy realizacja projektu będzie odbywała się tylko w mieście Olsztyn, w generatorze wniosku LSI MAKS2 należy wybrać z listy rozwijanej: Województwo Warmińsko-Mazurskie, a następnie „Olsztyn (gmina miejska)”. Po wygenerowaniu WND  w  formie PDF pojawi się: „Olsztyn (cały powiat)”. Jest to prawidłowy zapis.

Natomiast jeżeli projekt będzie realizowany w jednej lub kilku gminach powiatu olsztyńskiego wchodzących w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna, należy wybrać: Województwo Warmińsko-Mazurskie, następnie „powiat olsztyński” i odpowiednio gminy z MOF Olsztyna (Gmina Barczewo, Gmina Purda, Gmina Stawiguda, Gmina Gietrzwałd, Gmina Jonkowo, Gmina Dywity).

Reasumując, w przedmiotowym konkursie, do wyboru w LSI MAKS2 możliwe są 3 warianty:

1/ tylko: „Olsztyn (gmina miejska)”, a po  wygenerowaniu WND w  formie PDF pojawi się: „Olsztyn (cały powiat)”.

2/ tylko: „powiat olsztyński”, z którego wybieramy gminy wchodzące w skład MOF Olsztyna (Gmina Barczewo, Gmina Purda, Gmina Stawiguda, Gmina Gietrzwałd, Gmina Jonkowo, Gmina Dywity), w których realizowany będzie projekt lub

3/ „Olsztyn (gmina miejska)” oraz „powiat olsztyński”, gdzie zaznaczamy gminy wchodzące   w skład MOF Olsztyna.

 

Pytanie 3

Zauważyłam, że suma kosztów pośrednich jest zaokrąglona co daje różnice 1 gr tj.: suma wydatków 809 550,17 zł + koszty pośrednie 25% 202 387,54 zł powinno być 1 011 937,71 zł a generator automatycznie wylicza koszty pośrednie 202 387,55 zł co w efekcie daje 1 011 937,72 zł  Nie chciałabym aby ta sytuacja wpłynęła na ocenę wniosku.

Odpowiedź:

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFS w ramach RPO WiM na lata 2014-2020 (wersja 4.0), suma kosztów pośrednich jest wyliczana automatycznie przez system LSI MAKS2 na podstawie określonych stawek ryczałtowych. System automatycznie wyliczy na podstawie określonej wartości procentowej, wartość w złotych w projekcie jaka będzie przeznaczona na koszty pośrednie.

W związku z powyższym konstruując budżet projektu, należy kierować się tymi wartościami, które wyliczy system LSI MAKS2 .

 

Pytanie 4

„Zwracam się z pytaniem odnośnie kryterium Komplementarności projektu w ramach Strategii MOF Olsztyna - jak należy rozumieć zapisy podpunktu:

c) Projekt jest częścią zintegrowanego przedsięwzięcia wskazanego w Strategii MOF Olsztyna. Kiedy można uznać ww. podkryterium za spełnione?”

Odpowiedź

Odpowiadając na powyższe pytanie informuję, że projekt jest częścią zintegrowanego przedsięwzięcia wskazanego w Strategii MOF Olsztyna w przypadku, kiedy skierowany   jest do tych samych środowisk co inny projekt, wpisujący się w ten sam cel strategiczny zawarty w Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna. Projekty także wykazują powiązania i odpowiadają w sposób kompleksowy na problemy wynikające z diagnozy strategicznej zawartej w Strategii MOF Olsztyna.

 

Pytanie 5

Wnioskodawca zgodnie z regulaminem konkursu (pkt. 3.6.1 WSKAŹNIKI PRODUKTU, REZULTATU ORAZ WSKAŹNIKI HORYZONTALNE) wskaźniki rezultatu bezpośredniego ujmuje  we wniosku o dofinansowanie liczbowo - wskazuje liczbę osób (jednostka miary). Ponadto przy określaniu stopnia realizacji wskaźników Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna (wskaźnik rezultatu bezpośredniego) Wnioskodawca winien wskazać wartości wskaźników rezultatu bezpośredniego do osiągnięcia w ramach projektu (podstawiając do wzoru).

Czy do prawidłowego wyliczenia punktów na podstawie wzoru wskazanego w opisie kryt. Stopień realizacji wskaźników Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna (wskaźnik rezultatu bezpośredniego) Wnioskodawca winien założone we wniosku wartości wskaźników rezultatu bezpośredniego uwzględnić/podstawić do wzoru w ujęciu procentowym?

Odpowiedź:

Odpowiadając na powyższe pytanie, informuję że wnioskodawca nie wykazuje wartości wskaźnika bezpośredniego podstawiając do wzoru. We wniosku należy wpisać konkretną wartość liczbową. Wzór służy do wyliczenia wartości wskaźnika przez Komisję Oceny Projektów, został podany wyłącznie celem przedstawienia metodologii tego wyliczania.

 

Pytanie 6

Jak ująć/przeliczyć wskaźniki rezultatu bezpośredniego:

1. „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu”

- czy wartość procentowa dotyczy osób, które realizują ten wskaźnik (wartość liczbowa)  w stosunku do osób biernych czy do ogółu UP biorących udział w projekcie

Odpowiedź

W przypadku wskaźnika rezultatu bezpośredniego: „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu” wartość docelową w danym wskaźniku wykazujemy w wartościach liczbowych (jednostką miary są osoby),  a nie w procentach. Zgodnie z definicją wskaźnika wskazaną w Regulaminie konkursu, jego wartość  docelowa odnosi się do osób biernych zawodowo i nieposzukujących pracy w chwili wejścia do programu EFS.

 

Pytanie 7

Jak ująć/przeliczyć wskaźniki rezultatu bezpośredniego:

2. „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu”

- czy wartość procentowa dotyczy osób, które realizują ten wskaźnik (wartość liczbowa) w stosunku do osób, które będą uczestniczyć w szkoleniach podnoszących kwalifikacje  czy do ogółu UP biorących udział w projekcie (nie wszyscy UP będą realizować takie szkolenia).

Odpowiedź

W przypadku wskaźnika rezultatu bezpośredniego: „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu” wartością docelową w danym wskaźniku jest również wartość liczbowa (jednostką miary  są osoby), a nie procenty. Zgodnie z definicją wskaźnika wskazaną w Regulaminie konkursu, we wskaźniku należy uwzględnić osoby, które otrzymały wsparcie EFS i uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu projektu. Wykazywać należy wyłącznie kwalifikacje osiągnięte w wyniku operacji EFS. W związku z powyższym, wskaźnika nie należy odnosić do ogółu UP biorących udział  w projekcie lecz do osób, które będą uczestniczyć w szkoleniach podnoszących kwalifikacje.

 

Pytanie 8

W Reg. konkursu (pkt. 3.3.2 PREFERENCJE DOTYCZĄCE GRUPY DOCELOWEJ) określono, iż Wnioskodawca zobowiązuje się m.in. do preferowania osób, rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o której mowa w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Czy chodzi o osoby/rodziny, które zamieszkują konkretny obszar objęty programem rewitalizacji (np. osiedle, ulica w danej gminie)?

Odpowiedź :

Tak, „w przypadku preferowania osób, rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o której mowa w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” chodzi o osoby/rodziny, które zamieszkują konkretny obszar objęty programem rewitalizacji (np. osiedle, ulica w danej gminie). Należy pamiętać, że we wniosku o dofinansowanie projektu należy zawrzeć zapisy dotyczące preferowania tych osób oraz Wnioskodawca, a etapie rekrutacji powinien ww. osoby uwzględnić w kryteriach pierwszeństwa.

 

Pytanie 9

Zgodnie z zapisami dokumentacji  konkursowej konkursu zamkniętego nr RPWM.11.01.02-IZ.00-28-001/17 (załącznik 12. Podstawowe warunki udzielania głównych form wsparcia) :

6. Osobom uczestniczącym w szkoleniach przysługuje stypendium szkoleniowe, które miesięcznie wynosi 120% zasiłku, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia, wysokość stypendium szkoleniowego ustala się proporcjonalnie, z tym, że stypendium to nie może być niższe niż 20% zasiłku.

7. Osoby uczestniczące w szkoleniach podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym, rentowym i wypadkowemu, jeśli nie mają innych tytułów powodujących obowiązek ubezpieczeń społecznych.

Płatnikiem składek za te osoby jest beneficjent realizujący projekt, w którym uczestniczy dana osoba.

8. Koszt składek ponoszonych przez beneficjenta jest wydatkiem kwalifikowanym w projekcie, który nie zawiera się w kwocie stypendium, o którym mowa w pkt 6”.

Czy stypendium szkoleniowe przysługuje obligatoryjnie wszystkim UP, również tym którzy uczestniczą w formach wsparcia innych niż kursy i szkolenia zawodowe? Czy Wnioskodawca może nie uwzględnić stypendium szkoleniowego dla UP?

Odpowiedź:

Stypendium szkoleniowe nie przysługuje obligatoryjnie wszystkim uczestnikom projektu (UP). Ze stypendium szkoleniowego mogą skorzystać jedynie tylko UP, którzy w ramach wsparcia wezmą udział w kursach i szkoleniach zawodowych prowadzących do nabycia kwalifikacji lub kompetencji (konkretnych efektów uczenia się uzyskiwanych w toku szkolenia) potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem). Taki dokument powinien zawierać informacje na temat uzyskanych przez uczestnika efektów uczenia się w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Ponadto, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 „Osobom uczestniczącym w szkoleniach przysługuje stypendium szkoleniowe, które miesięcznie wynosi 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin;  w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia, wysokość stypendium szkoleniowego ustala się proporcjonalnie, z tym, że stypendium to nie może być niższe niż 20 % zasiłku, o którym mowa  w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”. W związku z powyższym, Beneficjent zobowiązany jest to wypłacenia stypendium szkoleniowego każdemu UP, który skorzystał z tego typu wsparcia. Jedynym wyjątkiem może być sytuacja, gdzie UP sam zrezygnuje z wypłacenia tego stypendium.

 

Pytanie 10

Czy stypendium, o którym mowa, przysługuje uczestnikom projektu niezależnie od ich statusu na rynku pracy – osobom ubogim pracującym spełniającym wymagania odnośnie gr. Docelowej projektu, os. bezrobotnym z I,II profilu, os. bezrobotnym z III profilu, os. biernym zawodowo?

Odpowiedź:

Stypendium szkoleniowe przysługuje wszystkim UP, którzy spełniają wymagania dotyczące grupy docelowej i którzy skorzystają z kursów i szkoleń zawodowych. Zgodnie z Regulaminem konkursu „UP mogą być osoby zagrożone ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego w wieku 15-64, w tym osoby bezrobotne, które zgodnie  z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajdują się w trzeciej grupie osób (tzw,. Oddalonych od rynku pracy) mieszkające na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna”. W związku z powyższym zgodnie z „Wytycznymi w  zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020” wśród ww. mogą znaleźć się osoby: ubogie pracujące spełniające wymagania odnośnie gr. docelowej projektu, os. bezrobotne z I,II profilu, os. bezrobotne z III profilu, os. biernym zawodowo, które skorzystały instrumentów o charakterze edukacyjnym w zakresie szkoleń i kursów zawodowych.

 

Pytanie 11

Czy dopuszczalna jest sytuacja realizacji przez UP szkoleń w wymiarze niższym niż 20% z 150 godzin w miesiącu (czyli niższym niż 30 godzin)?

Odpowiedź:

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 „Osobom uczestniczącym w szkoleniach przysługuje stypendium szkoleniowe, które miesięcznie wynosi 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin;  w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia, wysokość stypendium szkoleniowego ustala się proporcjonalnie, z tym, że stypendium to nie może być niższe niż 20 % zasiłku, o którym mowa  w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”. W związku z powyższym, liczba godzin szkolenia może być określona na niższym poziomie niż 30 godzin, jednak wysokość stypendium szkoleniowego wypłacona UP nie może być niższa niż 20 % zasiłku, o którym mowa  w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Pytanie 11

Czy do obliczenia kwoty stypendium, uzależnionej od wymiaru godzin szkolenia, wlicza się udział UP w formach wsparcia indywidualnego – np. konsultacjach z psychologiem, diagnozie UP, spotkaniach ind. ze specjalistami?

Odpowiedź:

Nie, do wyliczenia kwoty stypendium, uzależnionej od wymiaru godzin szkolenia, nie wlicza się indywidualnych form wsparcia udzielonych UP – np. konsultacji z psychologiem, diagnozy UP, spotkaniach indywidualnych ze specjalistami.

 

Pytanie 11, 12, 13, 14

11. Czy na potrzeby rozliczenia kwoty ryczałtowej za zadanie 3 należy przyjąć, że wskaźniki związane z kwotą ryczałtową zostały przez tego uczestnika zrealizowane, mimo  że nie zrealizował on w pełni wszystkich zajęć?

12. Czy na potrzeby rozliczenia kwoty ryczałtowej za zadanie 4 należy przyjąć, że wskaźniki związane z kwotą ryczałtową zostały przez tego uczestnika zrealizowane, mimo że w ogóle nie wziął on udziału w tym zadaniu?

13. W przypadku odpowiedzi negatywnych na powyższe pytania – czy oznacza to, że do udziału w projekcie należy wziąć kolejnego uczestnika z listy rezerwowej? Co w przypadku, gdy realizacja projektu jest zbyt zaawansowana, by efektywnie zaktywizować nowego uczestnika?

14. W przypadku odpowiedzi pozytywnych na pytanie 13 i 14 – jakie dokumenty należy przedstawić w celu poprawnego rozliczenia kwot ryczałtowych?

Odpowiedź na pytania 11,12,13,14

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej nie może udzielić odpowiedzi na przedstawione zapytania ponieważ dotyczą one stricte zagadnień zwiazanych z opracowaniem i przygotowaniem wniosku o dofinansowanie.

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, w ramach:

Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie

Poddziałania: 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn.

 

TYP projektu: Wsparcie dla osób, rodzin lub otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji o charakterze: społecznym, zawodowym, edukacyjnym, zdrowotnym. 

Termin, od którego można składać wnioski

30 marca 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

12 maja 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

sierpień 2017 r.

Miejsce składania wniosku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, p. 212

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Sposób składania wniosku

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej oraz papierowej: 

 • wniosek w formie elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2  za pomocą funkcji "Wyślij wniosek". 
 • wniosek o dofinansowanie w formie papierowej należy złożyć w siedzibie IOK osobiście albo nadesłać pocztą lub przesyłką kurierską.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty działające na podstawie zapisów statutowych lub innych dokumentów (np. KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) w sferze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

W przedmiotowym konkursie projekty będą realizowane na terenie MOF Olsztyna oraz uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby mieszkające na terenie MOF Olsztyna.

W skład MOF Olsztyna wchodzą następujące gminy:

- miasto Olsztyn,

- gmina Barczewo,

- gmina Dywity,

- gmina Gietrzwałd,

- gmina Jonkowo,

- gmina Purda,

- gmina Stawiguda. 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie dla osób, rodzin lub otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji o charakterze:

a) społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej realizowanym poprzez m.in. organizację i finansowanie:

 •  zajęć umożliwiających rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych,
 •  poradnictwa,
 •  wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych,
 •  treningów kompetencji i umiejętności społecznych umożliwiających powrót do życia społecznego,
 •  usług wspierających animację lokalną, w tym kosztów zatrudnienia animatora lokalnego, lidera klubu, streetworkera;

b) zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy realizowanym poprzez m.in. organizację i sfinansowanie:

 • aktywizacji zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem, m.in. doradcy zawodowego, trenera pracy, coacha, asystenta osoby niepełnosprawnej,
 •  poradnictwa,
 •  wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji zawodowych umożliwiających powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową,
 •  staży,
 •  praktyk zawodowych,
 •  uczestnictwa w zajęciach CIS, KIS lub reintegracji zawodowej u pracodawcy.

c) edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy realizowanym poprzez m.in. skierowanie i sfinansowanie:

 • zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia lub zajęć w ramach kształcenia ustawicznego, mających na celu uzyskanie zawodu lub przygotowania zawodowego,
 • zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji, umiejętności zawodowych (np. kursy i szkolenia zawodowe),
 •  usług wspierających aktywizację edukacyjną (np. brokera edukacyjnego)

d) zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy realizowanym m.in. poprzez skierowanie i sfinansowanie:

 •  programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
 •  finansowanie kosztów badań lekarskich związanych z podjęciem zatrudnienia.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wskazane są w  Szczegółowym opisie osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne oraz w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

dla projektów OPS i PCPR – 85%, dla pozostałych podmiotów publicznych i niepublicznych – 95%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

27 857 806,10 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 20142020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.).

Protest w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Szczegółowa procedura składania protestu znajduje się w rozdziale VII Regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:0018:00
wtorek – piątek 7:3015:30

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:

89 512 54 86

89 512 54 85

89 512 54 83

89 512 54 82

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Biuro Regionalne w Elblągu
ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:0018:00
wtorek – piątek 7:3015:30

e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16
 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Biuro Regionalne w Ełku
ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:0018:00
wtorek – piątek 7:3015:30

e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 

87 734 11 09

87 734 11 10

87 610 07 77

 

Pytania można kierować także do pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Biura Planowania i Naboru Wniosków

tel.:  89 51 25 534

faks: 89 51 25 509

mail: naboryrops@warmia.mazury.pl

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja zip

2017-02-27

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.