Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

10.7

Działania 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się (profilaktyka w zakresie raka piersi)

zakończony     od: 2017-03-29 do: 2017-04-18
Wyniki naboru

22 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.10.07.00-IZ.00-28-002/17.

W ramach konkursu jeden projekt otrzymał ocenę pozytywną i został wybrany do dofinansowania. 

Etapy oceny projektów
Pytania i odpowiedzi
Komunikaty
Informacje

 

W związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego  6 marca 2017 r. Uchwały nr 15/170/17/V zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, koniecznym stało się zaktualizowanie brzmienia Limitu nr 5 znajdującego się w rozdziale III „Zasady konkursu” Podrozdziale 3.4 „Limity i ograniczenia wynikające ze szczegółowego opisu osi priorytetowej” w Regulaminu konkursu. Przedmiotowy limit uzyskał następujące brzmienie „Działania informacyjno-edukacyjne oraz dotyczące edukacji prozdrowotnej o charakterze lokalnym, polegające na zachęcaniu osób do badań profilaktycznych nie mogą stanowić jedynych działań w ramach projektu”. W związku z powyższym w Regulaminie konkursu zaktualizowano brzmienie kryterium poprzez zamianę słowa „kobiety” na „osoby”. Jednocześnie w Regulaminie konkursu zaktualizowano datę obowiązującego w ramach konkursu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowej Regionalny rynek pracy RPO WiM 2014-2020 wskazując datę wejścia w życie ww. dokumentu, tj. 6 marca 2017 r.

Ponadto w związku z potrzebą dostosowania zapisów załącznika nr 11 do Regulaminu Konkursu zaistniała potrzeba aktualizacji ww. załącznika. Zaktualizowano treść załącznika nr 11.

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
na lata 2014−2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, w ramach:

Działania 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się.

TYP projektu: Realizacja programów profilaktycznych opracowanych na szczeblu krajowym pod nadzorem MZ w zakresie raka piersi, w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne.

Konkurs nr RPWM.10.07.00-IZ.00-28-002/17

Termin, od którego można składać wnioski

29.03.2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

18.04.2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

sierpień 2017 r.

Miejsce składania wniosku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Głowackiego 17

10-447 Olsztyn

p. 212

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Sposób składania wniosku

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej oraz papierowej.

Wniosek w formie elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek". 

Wniosek o dofinansowanie w formie papierowej należy złożyć w siedzibie IOK osobiście albo nadesłać pocztą lub przesyłką kurierską.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • podmioty lecznicze,
  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego,
  • organizacje pozarządowe lub organizacje non-profit posiadające doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych,
  • podmioty ekonomii społecznej posiadające doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych,
  • pracodawcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Realizacja programów profilaktycznych opracowanych na szczeblu krajowym pod nadzorem Ministerstwa Zdrowia w zakresie raka piersi, w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wskazane są w  Szczegółowym opisie osi priorytetowej 10 Regionalny rynek pracy oraz w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Dla publicznych i niepublicznych podmiotów leczniczych: wartość dofinansowania wynosi 85%; w tym wsparcie finansowe EFS wynosi 85%; w tym budżet państwa wynosi 0%; Dla podmiotów niepublicznych, innych niż podmioty lecznicze wartość dofinansowania wynosi 95%; w tym wsparcie finansowe EFS wynosi 85%; w tym budżet państwa wynosi 10%;

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

2 115 066,89

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - obowiązuje od 21 marca 2017 r.

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.).

Protest w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Szczegółowa procedura składania protestu znajduje się w rozdziale VII Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

  • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

      ul. Głowackiego 17

      10-447 Olsztyn

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:

89 512-54-82

89 512-54-83

89 512-54-85

89 512-54-86

Godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00 - 18:00, wtorek - piątek 7:30 - 15:30

  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu

Biuro Regionalne w Elblągu

ul. Zacisze 18

82-300 Elbląg

 e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:

55 620-09-13

55 620-09-14

55 620-09-16

Godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00 - 18:00, wtorek - piątek 7:30 - 15:30

  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku

Biuro Regionalne w Ełku

ul. Kajki 10

19-300 Ełk

 e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:

87 734-11-09

87 734-11-10

87 610-07-77

Godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00 - 18:00,  wtorek - piątek 7:30 - 15:30

 

Pytania można kierować także do pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Biura Planowania i Naboru Wniosków

tel.:  89 52 19 549

faks: 89 52 19 509

mail: naboryrops@warmia.mazury.pl

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa - zip - obowiązuje od 21 marca 2017 r. ( zmiany w Regulaminie konkursu i zał. 11)

2017-03-22

Pełna dokumentacja konkursowa zip - wersja archiwalna

2017-02-22

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS