Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi z 22 lutego 2017 r.

Pytanie 1

Czy Oświadczenie o niewystępowaniu na obiektach ujętych w przedsięwzięciu zwierząt objętych ochroną gatunkową, możemy złożyć bez posiadania ekspertyzy ornitologicznej i/lub chiropterologicznej, np. na podstawie własnej posiadanej wiedzy o niewystępowaniu?

Ad 1.

Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie w ramach poddziałania 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych zobowiązany jest do dostarczenia:

  • kopii wniosku o zezwolenie na wykonywanie czynności podlegających zakazom

w stosunku do gatunków objętych ochroną złożonego do RDOŚ (wniosek powinien być opatrzony pieczęcią wpływu do RDOŚ) wraz z ekspertyzą ornitologiczną i/lub chiropterologiczną.

lub

  • Oświadczenia o niewystępowaniu na obiektach ujętych w przedsięwzięciu zwierząt objętych ochroną gatunkową na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z  16 grudnia 2016 r.  w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt wraz z ww. ekspertyzą.

 

Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania załączników:

„W przypadku projektu, w ramach którego planowane są prace termomodernizacyjne Wnioskodawca zobowiązany jest uwzględnić przepisy dotyczące zwierząt chronionych zawarte w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Zgodnie z ww. ustawą wszelkie prace prowadzone na budynkach, na których znajdują się gniazda i siedliska chronionych gatunków, muszą być poprzedzone uzyskaniem decyzji regionalnego dyrektora ochrony środowiska (RDOŚ) zezwalającej na odstępstwa od ustawowych zakazów w stosunku do tych gatunków (niszczenie gniazd, niszczenie siedlisk, uniemożliwianie dostępu do schronień).

I.

Planując prace termomodernizacyjne, inwestor powinien przeprowadzić analizę dotyczącą występowania gatunków chronionych (dot. ptaków i/lub nietoperzy) – uzyskać ekspertyzę ornitologiczną i/lub chiropterologiczną. Jeśli ww. ekspertyzy potwierdzą występowanie gatunku chronionego inwestor jest zobowiązany złożyć wniosek do RDOŚ o zezwolenie na wykonywanie czynności podlegających zakazom w stosunku do gatunków objętych ochroną. W takim przypadku Wnioskodawca zobowiązany jest do dołączenia do wniosku o dofinansowanie kopii wniosku o zezwolenie na wykonywanie czynności podlegających zakazom w stosunku do gatunków objętych ochroną złożonego do RDOŚ (wniosek powinien być opatrzony pieczęcią wpływu do RDOŚ) wraz z ekspertyzą ornitologiczną i/lub chiropterologiczną.

Wnioskodawca jest zobowiązany do przedłożenia decyzji wydanej przez RDOŚ przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność.

II.

W przypadku stwierdzenia, w ekspertyzie ornitologicznej i/lub chiropterologicznej, braku występowania zwierząt objętych ochroną gatunkową Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia Oświadczenia o niewystępowaniu na obiektach ujętych w przedsięwzięciu zwierząt objętych ochroną gatunkową na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z  16 grudnia 2016 r.  w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt wraz z ww. ekspertyzą.

Wspomniana ekspertyza powinna być wykonana w okresie rozrodu zwierząt (maj–lipiec) i/lub w okresie hibernacji nietoperzy (listopad–luty)”.

 

Pytanie 2

W przypadku konkursu 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych, kiedy musimy złożyć:

  • kopię wniosku o zezwolenie na wykonywanie czynności podlegających zakazom w stosunku do gatunków objętych ochroną złożonego do RDOŚ (wniosek powinien być opatrzony pieczęcią wpływu do RDOŚ) wraz z ekspertyzą ornitologiczną i/lub chiropterologiczną

lub

  • Oświadczenia o niewystępowaniu na obiektach ujętych w przedsięwzięciu zwierząt objętych ochroną gatunkową na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt wraz z ww. ekspertyzą?

Na etapie składania wniosku o dofinansowanie czy na etapie oceny formalno-merytorycznej? Jeżeli na etapie oceny formalno-merytorycznej, to bardzo proszę o sprecyzowanie, kiedy Państwo o ten załącznik prawdopodobnie poproszą?

Ad 2.

Wniosek o zezwolenie na wykonywanie czynności podlegających zakazom w stosunku do gatunków objętych ochroną wraz z ekspertyzą lub Oświadczenie o niewystępowaniu na obiektach ujętych w przedsięwzięciu zwierząt objętych ochroną gatunkową z ekspertyzą

w przypadku konkursu RPWM.04.03.02-IZ.00-28-001/17 wymagany będzie na etapie oceny formalno-merytorycznej. Wnioskodawca ubiegający się o wsparcie w ramach konkursu zostanie poproszony o złożenie ww. dokumentów odrębnym pismem.

 

Pytanie 3 

W ramach projektu planujemy realizację inwestycji polegającej na termomodernizacji sześciu budynków mieszkalnych administrowanych przez spółdzielnię mieszkaniową. Obecnie budynki ogrzewane są za pomocą pieców węglowych zlokalizowanych w kotłowni stanowiącej własność spółdzielni. Inwestor planuje zmianę istniejącego systemu grzewczego budynków. Istnieje teoretyczna możliwość podłączenia się do sieci ciepłowniczej, ale po analizie oferty przedsiębiorstwa energetycznego, Inwestor uznał, że bardziej uzasadniona ekonomicznie jest wymiana źródła ciepła we własnej kotłowni. Czy spółdzielnia może złożyć projekt dot. wymiany własnego źródła ciepła, jeżeli jest to ekonomicznie bardziej opłacalne dla niego rozwiązanie niż podłączenie się do sieci ciepłowniczej? 

Ad 3.

Wsparcie może być udzielone m.in. na: Przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła – z wyłączeniem indywidualnych źródeł ciepła, podłączeniem do niego lub modernizacją przyłącza, podłączeniem do sieci ciepłowniczej), systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacją systemów chłodzących w tym również OZE)”, jednak „w przypadku wymiany źródeł ciepła wsparcie może być udzielne na inwestycje w kotły spalające biomasę lub paliwa gazowe, gdy w ich wyniku osiągnięte zostanie znaczne zwiększenie efektywności energetycznej oraz gdy istnieją szczególnie pilne potrzeby. Inwestycje te muszą przyczyniać się do zmniejszenia CO2 (o co najmniej 30% w przypadku zmiany spalanego paliwa) i innych zanieczyszczeń powietrza oraz do znacznego zwiększenia oszczędności energii. Wspomniane inwestycje mogą zostać wsparte jedynie w przypadku, gdy nie jest uzasadnione ekonomicznie podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze. Projekty powinny również być uzasadnione ekonomicznie i społecznie oraz przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu”.

 

Pytanie 4

Zmodernizowana kotłownia poprzez sieć cieplną zasilać będzie wszystkie budynki mieszkalne w ramach spółdzielni. Zgodnie z zasadami określonymi w SzOOP: 1) "W przypadku wymiany źródeł ciepła wsparcie powinno być uwarunkowane wykonaniem inwestycji zwiększających efektywność energetyczną i ograniczających zapotrzebowanie na energię w budynkach, w których wykorzystywana jest energia ze wspieranych urządzeń".
W 4 z 6 budynków zdiagnozowano potrzeby w zakresie poprawy efektywności energetycznej. Dwa budynki są w dobrym stanie energetycznym, nie wykazują start energii i mają niskie zapotrzebowanie na ciepło, w związku z tym nie wymagają prac termomodernizacyjnych.

Czy zgodnie z zapisem z SZOP, jeżeli wszystkie budynki będą zasilane ze zmodernizowanego źódła ciepła, to Inwestor powinien przeprowadzić we wszystkich budynkach prace termomodermomodernizacyjne zmierzające do poprawy efektywności energetycznej min. 25%? Czy możliwe jest zrealizowanie prac związanych z wymianą źródła ciepła i modernizacją sieci przyłączającej do 6 budynków, a termomodernizacji tylko 4 z nich?

Ad 4.

„W przypadku wymiany źródeł ciepła wsparcie powinno być uwarunkowane wykonaniem inwestycji zwiększających efektywność energetyczną i ograniczających zapotrzebowanie na energię w budynkach, w których wykorzystywana jest energia ze wspieranych urządzeń”.

W związku z powyższym we wszystkich budynkach podłączonych do modernizowanego źródła ciepła powinna zostać zbadana (audyt energetyczny) oraz, jeżeli będą tego wymagać, przeprowadzona inwestycja zwiększająca ich efektywność energetyczną oraz ograniczająca zapotrzebowanie na energię.

 

Pytanie 5
Czy koszt modernizacji przyłączy sieci cieplnej z kotłowni do poszczególnych budynków, planowany ze względu na straty ciepła wynikające ze złego stanu technicznego, może być kosztem kwalifikowalnym w projekcie?

Ad 5.

Wsparcie może być udzielone m.in. na: „Przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła – z wyłączeniem indywidualnych źródeł ciepła, podłączeniem do niego lub modernizacją przyłącza, podłączeniem do sieci ciepłowniczej), systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacją systemów chłodzących w tym również OZE)”.

W związku z powyższym koszt związany z modernizacją przyłączy do sieci może być kosztem kwalifikowalnym.

 

Pytanie 6

Czy obliczając wskaźnik poprawy efektywności energetycznej, można wliczyć inwestycję przeprowadzoną w 2012 roku polegającą np. na ociepleniu stropodachu?   

Ad 6.

„W przypadku projektów kontynuujących wcześniej wykonane inwestycje w określonych budynkach/instalacjach do wskazanego limitu wliczane będą wskaźniki oszczędności energetycznej z poprzednich etapów realizacji, na podstawie audytów energetycznych uzyskanych od 1 stycznia 2007 roku”.  

 

 

 

 

 

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS