Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi z 22 lutego 2017 r.

Pytanie:

Czy Wnioskodawca na moment składania wniosku o dofinansowanie (schemat B) musi wykazać (poprzez dołączenie stosownych dokumentów – np. umowa najmu itp.) posiadanie pomieszczeń, w których zostaną zlokalizowane środki trwałe planowane do zakupu w ramach projektu na okres realizacji projektu i 3 lat trwałości?

Jak to się odnosi do kryterium merytorycznego specyficznego (obligatoryjnego) nr 7 – Dysponowanie odpowiednią infrastrukturą techniczną dla kupowanych wyrobów medycznych (w ramach kryterium wnioskodawca musi wykazać, że dysponuje lub zobowiązuje się do dysponowania najpóźniej w dniu zakończenia okresu kwalifikowalności wydatków określonego w umowie o dofinansowanie projektu, infrastrukturą techniczną niezbędną do instalacji i użytkowania wyrobów medycznych objętych projektem)?

 

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania załączników na moment złożenia wniosku „W przypadku projektów polegających na przeprowadzeniu robót budowlanych (również jako robót towarzyszących przystosowaniu pomieszczeń do zakupywanego sprzętu, oraz w przypadku wszystkich innych typów projektów na wezwanie IOK/ION), Wnioskodawca/partnerzy zobowiązani są przedstawić Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorów: Wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz. U. z 2015 r. poz.1146). Posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością wynikać może z różnych tytułów prawnych”.

Kryterium, o którym wspomina Wnioskodawca dotyczy infrastruktury niezbędnej do instalacji, nie obejmuje to jednak prawa do pomieszczeń, które objęte jest szczegółowymi zapisami w dokumentacji technicznej (Instrukcja wypełniania załączników).  

 

Pliki do pobrania

Aktualizacja Regulaminu KOP

2017-03-07

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS