Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
Fundusze a rokonawirus
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

9.3.4

Poddziałanie 9.3.4 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej

zakończony     od: 2017-03-31 do: 2017-06-06
Wyniki naboru

W związku ze zwiększeniem kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów 21 maja 2019 r. wybrano do dofinansowania pięć kolejnych projektów, które wcześniej nie otrzymały dofinansowania.

25 marca 2019 r. Zarząd Województwa zatwierdził zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania (z projektami z listy rezerwowej).

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 informuje, iż w związku z pojawieniem się wolnych środków w wyniku rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu, w dniu 17 lipca 2018 r. wybrano do dofinansowania dwa kolejne projekty, które wcześniej nie otrzymały dofinansowania ze względu na wyczerpanie dostępnej alokacji.

Komunikaty

Uzasadnienie zmian Regulaminu konkursu nr RPWM.09.03.04-IZ-00-28-001/17

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 informuje o zmianie w ogłoszeniu o konkursie oraz o zmianie Regulaminu konkursu nr RPWM.09.03.04-IZ-00-28-001/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi priorytetowej 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.4 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej. Zmiany dotyczą zwiększenia alokacji w ramach przedmiotowego konkursu.

Powyższe umożliwi zakontraktowanie 16 kolejnych projektów, które znajdują się na Liście wniosków o dofinansowanie projektów ocenionych pod względem formalno-merytorycznym opracowanej przez KOP. Jednocześnie zwiększenie alokacji przyczyni się do prawidłowej realizacji ram wykonania, o których mowa w Programie dla Osi priorytetowej 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.4 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej.

Wskazania wymaga, iż w myśl § 6 ust. 11 Regulaminu konkursu nr RPWM.09.03.04-IZ-00-28-001/17 „Po rozstrzygnięciu konkursu, IZ zastrzega sobie możliwość zwiększenia kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie”.

Zmiany obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego tj. od 15 grudnia 2017 r. i nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 informuje o aktualizacji Regulaminu konkursu nr RPWM.09.03.04-IZ.00-28-001/17 oraz załączników nr 15 i 18 do Regulaminu.

Konieczność aktualizacji załącznika nr 15 do Regulaminu konkursu – Wzoru umowy o dofinansowanie projektu wynika z potrzeby doprecyzowania jego zapisów m.in. w zakresie obowiązków beneficjentów dotyczących przetwarzania danych osobowych w ramach realizowanych projektów oraz postanowień dotyczących zasad wykorzystania systemów informatycznych.

Ponadto, w związku z przyśpieszeniem kontraktacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Departament EFRR proponuje wprowadzenie do Wzoru umowy o dofinansowanie (Załącznik nr 15 do Regulaminu) i Instrukcji zabezpieczeń (Załącznik Nr 18 do Regulaminu) zapisów pozwalających na wcześniejsze podpisywanie umów o dofinansowanie projektów przed przedłożeniem przez Beneficjentów wszelkich wymaganych dokumentów /ustanowieniu wszystkich zabezpieczeń, przy jednoczesnym postanowieniu, że wypłata dofinansowania nastąpi dopiero po złożeniu dokumentów/ustanowieniu zabezpieczeń. Powyższe zmiany umożliwią Beneficjentom dostarczenie:

- ostatecznej decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę;

- ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;

- dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie wkładu własnego;

w ciągu dwóch miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie

- dokumentów w zakresie kolejnego zabezpieczenia umowy.

w ciągu dwóch miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie lub od dnia zawarcia aneksu do niniejszej umowy uwzględniającego kolejne zabezpieczenie umowy.

Jednocześnie, w załączniku nr 18 wprowadzono zmianę dotyczącą kwoty dofinansowania powyżej której istnieje obowiązek ustanowienia  dwóch zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu, z  50 000 zł na 250 000 zł.

Ponadto, zgodnie z art.18 ust.2  Ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017r. poz.1475) po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy wytyczne programowe, o których mowa w art.7 ust.1 ustawy zmienianej  w brzmieniu dotychczasowym, przestają obowiązywać .

Zważywszy na ogólny charakter zapisów obowiązujących wytycznych horyzontalnych i konieczności zapewnienia możliwości dalszego stosowania dotychczasowych uregulowanych w wytycznych programowych ograniczeń ponoszenia określonych kategorii wydatków w ramach poszczególnych typów operacji przewidzianych w Programie w części współfinansowanej ze środków EFRR, przenosi się odpowiednio zapisy dotyczące wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych zawartych w wytycznych programowych do Załącznika do umowy o  dofinansowanie projektu/uchwały o dofinansowanie projektu - „Zasady kwalifikowalności w ramach  Oś priorytetowa 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.4 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

Z uwagi na wprowadzenie licznych zmian w treści całego załącznika nr 15 i Nr 18, podjęto decyzję o ich aktualizacji i zamieszczeniu zaktualizowanych wersji pod przedmiotowym konkursem.

Powyższe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460) nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

IZ RPO WiM 2014-2020 informuje, iż zmiany w powyższym zakresie obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego tj. od 14.11.2017 r.

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 informuje o aktualizacji Załącznika nr 11 do Regulaminu konkursu tj. „Wzór karty merytorycznej premiującej” oraz Załącznika nr 12 do Regulaminu tj. „Karty z definicjami kryteriów wyboru projektów wraz z wymogami formalnymi dofinansowanie projektu” (dalej: załączniki), polegającej na  dodaniu kryteriów merytorycznych premiujących, które omyłkowo zostały pominięte przy przyjęciu ww. załączników uchwałą Nr 14/13917/V z dnia 28 lutego 2017 r.

Jednocześnie Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, aby umożliwić Wnioskodawcom odpowiednie przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu podjął decyzję o wydłużeniu naboru wniosków o dofinansowanie projektów do 6 czerwca 2017 r. w ramach konkursu RPWM.09.03.04-IZ.00-28-001/17 Oś Priorytetowej  Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.4 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej.

Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tj. od 4.04.2017r.

28 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację Regulaminu konkursu.

Aktualizacja dotyczy wprowadzenia zmian w § 10 ust. 1 ww. Regulaminu w zakresie terminu przewidzianego na weryfikację wymogów formalnych wniosków, który ulega wydłużenia o 26 dni kalendarzowych, tj. z 80 dni na 106 dni kalendarzowych.

Przedmiotowe zmiany Regulaminu konkursu nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

 

Etapy oceny projektów
Pytania i odpowiedzi

Pytanie:
Czy w ramach naboru wniosków o dofinansowanie - Poddziałanie 9.3.4 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej można starać się o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej.


Odpowiedź:
Tak. W ramach Poddziałania 9.3.4 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej można starać się o dofinansowanie na rozbudowę Szkoły Podstawowej.

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach

Poddziałania 9.3.4 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej

Konkurs nr RPWM.09.03.04-IZ.00-28-001/17

Termin, od którego można składać wnioski

31 marca 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

6 czerwca 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

październik 2017 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Kościuszki 89/91

10-554 Olsztyn

I piętro, pok. 101

lub 

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ul. Emilii Plater 1, pokój 380

Godziny pracy:

Poniedziałek: 8:00 – 16:00

Wtorek–piątek: 7:30 – 15:30

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie, w dwóch egzemplarzach - dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do złożenia wniosku uprawnione są podmioty, które należą do niżej wymienionych typów potencjalnych Beneficjentów:

  • Organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu mogą być dofinansowane następujące typy projektów:

  1. Inwestycje w infrastrukturę kształcenia ogólnego związane z poprawą nauczania nauk ścisłych, ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, czy też nauczania eksperymentalnego oraz kształtowania właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej),tj.:
  • Rozbudowa, przebudowa, remont, adaptacja szkół w w/w zakresie wraz z niezbędnym wyposażeniem;
  • Budowa nowej infrastruktury edukacji ogólnej (szkół). Interwencja w zakresie budowy nowej infrastruktury edukacji ogólnej musi uwzględniać trendy demograficzne zachodzące na danym obszarze oraz efektywność kosztową;

2. Wyposażenie pracowni, sal dydaktycznych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne;

3. Inwestycje służące realizacji zajęć sportowych, tj.:

  • Budowa, rozbudowa, przebudowa, remont, adaptacja przyszkolnej infrastruktury sportowej, umożliwiającej prowadzenie zajęć sportowych,
  • Wyposażenie w niezbędny sprzęt do zajęć sportowych, gimnastyki;

4. Wyposażenie specjalistyczne w szkołach, tj.: zakup sprzętu specjalistycznego i pomocy dydaktycznych do wspomagania rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uczniów niepełnosprawnych, uczniów szczególnie uzdolnionych, uczniów z problemami w przyswajaniu wiedzy.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowych oraz w załącznikach do Regulamin konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

10 018 638,11 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – obowiązuje od 15.12.2017 r.

Regulamin konkursu – wersja archiwalna (14.11.2017–14.12.2017)

Regulamin konkursu – wersja archiwalna (28.08 - 13.11.2017 r.)

Regulamin konkursu – wersja archiwalna (4.04.2017–27.08.2017).

Regulamin konkursu – wersja archiwalna (do 3.04.2017 r.)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 14.11.2017 r. 

Wzór umowy o dofinansowanie - wersja archiwalna

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować do:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Tel. 89 512 54 82

89 512 54 83

89 512 54 85

89 512 54 86

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Biuro Regionalne w Elblągu
ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00–18:00
wtorek – piątek 7:30–15:30

e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:
55 620 09 13
55 620 09 14
55 620 09 16
 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Biuro Regionalne w Ełku
ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00–18:00
wtorek – piątek 7:30–15:30

e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:
87 734 11 09
87 734 11 10
87 610 07 77

 

Nikodema Więsyk n.wiesyk@warmia.mazury.pl

Beata Engel b.engel@warmia.mazury.pl

Karolina Szylin k.szylin@umwwm.pl

Katarzyna Templin k.templin@warmia.mazury.pl

Agata Kilijańska a.urbanowicz@warmia.mazury.pl

Agnieszka Unruh a.unruh@warmia.mazury.pl

 

Tel. 89 521 96 34

       89 521 96 38

       89 521 93 73

       89 521 96 45

       89 521 96 45

       89 521 93 92

       89 521 96 68

 

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu – obowiązuje od 15.12.2017 r.

2017-12-15

Pełna dokumentacja konkursowa zip - obowiązuje od 14.11.2017 r.

2017-11-17

Pełna dokumentacja konkursowa zip - wersja archiwalna

2017-04-04

Pełna dokumentacja konkursowa zip - wersja archiwalna

2017-02-28

Wytyczne ministerialne zip

2017-02-28

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS