Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

6.2.3

Poddziałanie 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów, nr RPWM.06.02.03-IZ.00-28-003/17

zakończony     od: 2017-03-01 do: 2017-03-31
Wyniki naboru
Etapy oceny projektów

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach

Poddziałania 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów.

 

Nabór numer RPWM.06.02.03-IZ.00-28-003/17 

Termin, od którego można składać wnioski

na wezwanie

Termin, do którego można składać wnioski

31 marca 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Czerwiec 2017 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101

lub

Kancelaria Ogólna, ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn, III piętro, pok. 380.

Godziny pracy:

poniedziałek 8:00 – 16:00
wtorek – piątek 7:30-15:30

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek”.   

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu, wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie departamentu Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Kancelarii Ogólnej UM WWM albo nadaje w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Poczta Polska S.A) listem poleconym w dwóch egzemplarzach – dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/innym nośniku elektronicznym).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosku uprawnieni są wyłącznie Wnioskodawcy, których projekty znajdują się w Wykazie projektów zidentyfikowanych i podpisali Umowę wstępną lub podjęto Uchwałę, którym w przedmiotowym naborze jest gmina Nidzica.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego naboru mogą być dofinansowane następujące typy projektów:

Uzgodnione elementy przedsięwzięć zawartych w Ponadlokalnym programie rewitalizacji sieci miast CITTASLOW Województwa Warmińsko-Mazurskiego zgodne z poniższym zakresem, tj.:

  1. Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych, w tym:

Schemat A trasy rowerowe: − budowa, modernizacja i oznakowanie ścieżek/tras rowerowych, inne roboty budowlane, które zapewnią bezpieczne przemieszczanie się turysty rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

Schemat B − zagospodarowanie przestrzeni na cele turystyczno-rekreacyjne (z wyłączeniem Schematu A) − budowa, rozbudowa terenów rekreacyjnych, punktów i tarasów widokowych, ścieżek dydaktycznych, tras kajakowych, narciarskich, jeździeckich wraz z infrastrukturą towarzyszącą; − urządzanie i podnoszenie standardu camperowisk i kempingów, zagospodarowanie terenów przybrzeżnych na cele turystyczne, mała infrastruktura żeglarska, uporządkowanie bindug i małych obozowisk poprzez m.in. budowę, remont pomostów wraz z tworzeniem sezonowych programów sanitarnych, zagospodarowanie terenu (jego uporządkowanie, wyposażenie w infrastrukturę w postaci ławek i stołów, wiat chroniących przed deszczem, koszy na śmieci, tablic informacyjnych);

Schemat C − szkółki żeglarskie: − modernizacja infrastruktury na rzecz pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich wraz z zagospodarowaniem terenów  je otaczających oraz zakupem wyposażenia (wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego).

 

Wspierane będą oraz preferowane przedsięwzięcia wynikające z planu strategicznego „Wielkie Jeziora Mazurskie – Strategia”.

Interwencja obejmie również uzgodnione elementy przedsięwzięć, zawartych w Programie rewitalizacji sieci miast CITTASLOW, niezbędne dla rewitalizacji danego obszaru, powiązane z realizowanymi w ramach PI 9b.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowy opis osi priorytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu naboru.  

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

1 694 958,89 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w & 13 Regulaminu naboru.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adresy e-mail:

Nikodema Więsyk n.wiesyk@warmia.mazury.pl

Beata Engel b.engel@warmia.mazury.pl

Karolina Szylin k.szylin@umwwm.pl

Katarzyna Templin k.templin@warmia.mazury.pl

Agata Kilijańska a.urbanowicz@warmia.mazury.pl

Agnieszka Unruh a.unruh@warmia.mazury.pl

i pod numery telefonów: 89 521 96 34, 89 521 96 38, 89 521 93 73, 89 521 96 45, 89 521 93 92

 

lub

 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00–18:00
wtorek–piątek 7:30–15:30

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 85, 89 512 54 86

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Biuro Regionalne w Elblągu
ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00–18:00
wtorek–piątek 7:30–15:30

e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16
 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Biuro Regionalne w Ełku
ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00–18:00
wtorek–piątek 7:30–15:30

e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 87 734 11 09, 87 734 11 10, 87 610 07 77

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja zip

2017-02-24

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS