Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja Regulaminu konkursu z 14.03.2017 r.

Informujemy o zmianie Regulaminu konkursu na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej III Cyfrowy Region, Działanie 3.2 E-zdrowie.

Zmiany Regulaminu ww. konkursu dotyczą:

  • wprowadzenia cząstkowych list wniosków, które przeszły pozytywnie weryfikację wymogów formalnych oraz ocenę kryteriów formalnych, co usprawni proces oceny formalno-merytorycznej wniosków w trwającym konkursie (§ 10 ust. 13 i 14 oraz §11 ust. 12 Regulaminu konkursu);
  • wydłużenia terminu weryfikacji wymogów formalnych wniosków o 20 dni kalendarzowych. Z uwagi na obowiązek doręczania pism wzywających Wnioskodawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień/informacji na etapie weryfikacji wymogów formalnych (dwukrotne uzupełnienie), pismem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, termin przewidziany w Regulaminie konkursu na weryfikację wymogów formalnych wniosków wymaga wydłużenia o 20 dni kalendarzowych, tj. z 80 dni do 100 dni kalendarzowych (§ 10 ust. 1 Regulaminu konkursu nr RPWM.03.02.00-IZ.00-28-001/16).

Jednocześnie informujemy o zmianie Regulaminu Komisji Oceny Projektów stanowiącego załącznik nr 15 do Regulaminu konkursu.

Zmiany dotyczą terminu działania Komisji Oceny Projektów, która będzie dokonywała oceny merytorycznej od momentu jej powołania do rozstrzygnięcia konkursu albo zakończenia procedury odwoławczej. W wyniku tego zostanie zachowana ciągłość oceny projektów złożonych w konkursie, a także nie będzie konieczności powoływania nowego składu Komisji Oceny Projektów wyłącznie do rozpatrzenia protestów w ramach jednego konkursu (§ 1 ust. 5 i 7 Regulaminu KOP). Uszczegółowiono także zapisy  dotyczące dokonywania oceny wniosku przez eksperta poza siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na podstawie elektronicznej wersji wniosku i załączników (§ 7 ust. 3 Regulaminu KOP) oraz zasad dokonywania oceny wniosków on-line (§ 7 ust. 4 Regulaminu KOP).

Przedmiotowe zmiany Regulaminu, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 ze zm.), nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Zmiany obowiązują od 14 marca 2017 r.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

2017-03-14

Regulamin Komisji Oceny Projektów (załącznik nr 15)

2017-03-14

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.