logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

3.2

Działanie 3.2 E-zdrowie

zakończony     od: 2016-11-30 do: 2016-12-29
Komunikaty

Informujemy, że 19 lipca 2017 roku Komisja Oceny Projektów rozpoczęła pracę - procedura odwoławcza.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (IZ) informuje o aktualizacji Załącznika nr 17 Wzoru umowy o dofinansowanie projektu oraz Załącznika nr 20 Instrukcja zabezpieczenia umowy o dofinansowanie projektu finansowanego z EFRR w ramach RPO WiM na lata 2014-2020 do Regulaminu konkursu RPWM.03.02.00-IZ.00-28-001/16 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej III Cyfrowy Region, Działanie 3.2 E-zdrowie.

Powyższe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 217, ze zm.) nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

IZ RPO WiM 2014-2020 informuje, iż zmiany w powyższym zakresie obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tj. od 26.06.2017r.

Wyniki naboru

26 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu zamkniętego nr RPWM.03.02.00-IZ.00-28-001/16.

Etapy oceny projektów
Komunikaty

Uprzejmie informujemy, iż 12 kwietnia 2017 r. rozpoczęła pracę Komisja Oceny Projektów.

Etapy oceny projektów
Komunikaty

Informujemy o zmianie Regulaminu konkursu na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej III Cyfrowy Region, Działanie 3.2 E-zdrowie.

Zmiany Regulaminu ww. konkursu dotyczą:

  • wprowadzenia cząstkowych list wniosków, które przeszły pozytywnie weryfikację wymogów formalnych oraz ocenę kryteriów formalnych, co usprawni proces oceny formalno-merytorycznej wniosków w trwającym konkursie (§ 10 ust. 13 i 14 oraz §11 ust. 12 Regulaminu konkursu);
  • wydłużenia terminu weryfikacji wymogów formalnych wniosków o 20 dni kalendarzowych. Z uwagi na obowiązek doręczania pism wzywających Wnioskodawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień/informacji na etapie weryfikacji wymogów formalnych (dwukrotne uzupełnienie), pismem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, termin przewidziany w Regulaminie konkursu na weryfikację wymogów formalnych wniosków wymaga wydłużenia o 20 dni kalendarzowych, tj. z 80 dni do 100 dni kalendarzowych (§ 10 ust. 1 Regulaminu konkursu nr RPWM.03.02.00-IZ.00-28-001/16).

Jednocześnie informujemy o zmianie Regulaminu Komisji Oceny Projektów stanowiącego załącznik nr 15 do Regulaminu konkursu.

Zmiany dotyczą terminu działania Komisji Oceny Projektów, która będzie dokonywała oceny merytorycznej od momentu jej powołania do rozstrzygnięcia konkursu albo zakończenia procedury odwoławczej. W wyniku tego zostanie zachowana ciągłość oceny projektów złożonych w konkursie, a także nie będzie konieczności powoływania nowego składu Komisji Oceny Projektów wyłącznie do rozpatrzenia protestów w ramach jednego konkursu (§ 1 ust. 5 i 7 Regulaminu KOP). Uszczegółowiono także zapisy  dotyczące dokonywania oceny wniosku przez eksperta poza siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na podstawie elektronicznej wersji wniosku i załączników (§ 7 ust. 3 Regulaminu KOP) oraz zasad dokonywania oceny wniosków on-line (§ 7 ust. 4 Regulaminu KOP).

Przedmiotowe zmiany Regulaminu, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 ze zm.), nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Zmiany obowiązują od 14 marca 2017 r.

Etapy oceny projektów
Pytania i odpowiedzi

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór w ramach

Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region

Działania 3.2 E-zdrowie

Konkurs nr RPWM.03.02.00-IZ.00-28-001/16

Termin, od którego można składać wnioski

30 listopada 2016 r

Termin, do którego można składać wnioski

29 grudnia 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Czerwiec 2017 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Kościuszki 89/91

10-554 Olsztyn

I piętro, pok. 101

Godziny pracy:

Poniedziałek-piątek:  8:00-15:00

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie, w dwóch egzemplarzach - dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do złożenia wniosku uprawnione są podmioty wykonujące działalność leczniczą, o których mowa w Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, działające w publicznym systemie ochrony zdrowia.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu mogą być dofinansowane następujące typy projektów:

  1. Tworzenie e-usług placówek ochrony zdrowia: tworzenie narzędzi i usług z wykorzystaniem TIK służących wymianie informacji i danych między pacjentami i placówkami opieki zdrowotnej, personelem medycznym oraz systemami informacji medycznej.
  2. Cyfryzacja dokumentacji medycznej placówek ochrony zdrowia przez co należy rozumieć wyłącznie projekty mające na celu uruchomienie w podmiotach leczniczych świadczących usługi w publicznym systemie ochrony zdrowia prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej w sposób spełniający wymagania ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.
  3. Wprowadzanie systemów udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach i rejestrów medycznych: projekty umożliwiające przekazywanie przez świadczeniodawców informacji o udzielonych, udzielanych i planowanych świadczeniach opieki zdrowotnej, dostęp usługobiorców do tych informacji, wymianę pomiędzy świadczeniodawcami danych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej niezbędnych do zapewnienia ciągłości leczenia oraz dokumentów elektronicznych w celu prowadzenia diagnostyki, leczenia oraz zaopatrzenia pacjentów w produkty lecznicze i wyroby medyczne. Wprowadzane rozwiązania technologiczne muszą zapewniać udostępnianie i wymianę danych za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych – P1, jak również dwustronną komunikację z Platformą Udostępniania On-Line Usług i Zasobów Cyfrowych Rejestrów Medycznych – P2.

 

W ramach realizacji każdego z ww. typów projektów musi powstać usługa publiczna udostępniona on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 - dwustronna interakcja.

Wsparcie szkoleniowe w zakresie rozwoju usług opartych o TIK (jako element uzupełniający projektów wskazanych powyżej w ramach cross-financingu).

Preferencjami objęte zostaną projekty:

  • realizowane na obszarze strategicznej interwencji OSI – Obszary o słabym dostępie do usług publicznych,
  • wynikające z dokumentu „Wielkie Jeziora Mazurskie – Strategia”,
  • realizowane w partnerstwie,

polegające na wdrożeniu usług na wyższych poziomach zaawansowania (tj. poziom co najmniej 4 - transakcja).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie generujących dochodu). Dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

60 990 085,60 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – wersja z 14 marca 2017 r. 

Regulamin konkursu – wersja archiwalna 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

 

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 26.06.2017 r.

Wzór umowy o dofinansowanie – wersja archiwalna 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulamin konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować do:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Tel. 89 512 54 82

89 512 54 83

89 512 54 85

89 512 54 86

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu:

lpielblag@warmia.mazury.pl

tel. 55 620 09 13

tel. 55 620 09 14

tel. 55 620 09 16

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku:

lpielk@warmia.mazury.pl

tel. 87 734 11 09

tel. 87 734 11 10

tel. 87 610 07 77

 

lub

Michał Borowski m.borowski@warmia.mazury.pl

Marzena Dela m.dela@warmia.mazury.pl

Emilia Janicka e.janicka@warmia.mazury.pl

Andrzej Hurło a.hurlo@warmia.mazury.pl

 

Telefony:

89 521 93 85

89 521 96 52

     89 521 96 23

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu z 14.03.2017 r.

2017-03-14

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

2016-10-24

Załącznik nr 1 do Regulaminu Wzór wniosku o dofinansowanie

2016-10-24

Załącznik nr 2 do Regulaminu Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

2016-10-24

Załącznik nr 3 do Regulaminu Instrukcja wypełninia załączników - wersja edytowalna

2016-11-03

Załącznik nr 3 do Regulaminu Instrukcja wypełniania załączników

2016-10-24

Załącznik nr 3.1 do Instrukcji wypełniania załączników Instrukcja sporządzania studium wykonalności - wersja edytowalna

2016-11-03

Załącznik nr 3.1 do Instrukcji wypełniania załączników Instrukcja sporządzania studium wykonalności

2016-10-24

Załącznik nr 3.1.1 do Instrukcji wypełniania załączników Arkusz kalkulacyjny

2016-10-24

Załacznik nr 4 do Regualminu Wzór Karty weryfikacji wymogów formalnych

2016-10-24

Załącznik nr 5 do Regulaminu Karta z definicjami wymogów formalnych

2016-10-24

Załącznik nr 6 do Regulaminu Wzór Listy sprawdzającej do weryfikacji wymogów formalnych

2016-10-24

Załącznik nr 7 do Regulaminu Wzór Karty oceny kryteriów formalnych wyboru projektów (obligatoryjne)

2016-10-24

Załącznik nr 8 do Regulaminu Karta z definicjami kryteriów formalnych wyboru projektów (obligatoryjne)

2016-10-24

Załącznik nr 9 do Regulaminu Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów formalnych wyboru projektów (obligatoryjnych)

2016-10-24

Załącznik nr 10 do Regulaminu Wzór Karty oceny kryteriów merytorycznych ogólnych (obligatoryjnych) i specyficznych (obligatoryjnych)

2016-10-24

Załącznik nr 11 do Regulaminu Karta z definicjami kryteriów merytorycznych ogólnych (obligatoryjnych) i specyficznych (obligatoryjnych)

2016-10-24

Załącznik nr 12 do Regulaminu Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów merytorycznych ogólnych (obligatoryjnych) i specyficznych (obligatoryjnych)

2016-10-24

Załącznik nr 12.1 do Wzoru listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów merytorycznych

2016-10-24

Załącznik nr 13 do Regulaminu Wzór Karty oceny kryteriów merytorycznych punktowych i premiujących

2016-10-24

Załącznik nr 14 do Regulaminu Karta z definicjami kryteriów merytorycznych punktowych i premiujących

2016-10-24

Załącznik nr 15 do Regulaminu Regulamin Komisji Oceny Projektów – wersja z 14.03.2017 r.

2017-03-14

Załącznik nr 15 do Regulaminu Regulamin Komisji Oceny Projektów – wersja archiwalna

2016-10-24

Załącznik nr 16 do Regulaminu Lista Sprawdzająca do umowy o dofinansowanie projektu

2016-10-24

Załącznik nr 17 do Regulaminu Umowa o dofinansowanie projektu - obowiązuje od 26.06.2017 r.

2017-06-27

Załącznik nr 17 do Regulaminu Umowa o dofinansowanie projektu - wersja archiwalna

2016-10-24

Załącznik nr 18 do Regulaminu Wzór aneksu do umowy o dofinansowanie

2016-10-24

Załącznik nr 19 do Regulaminu Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków

2016-10-24

Załącznik nr 20 do Regulaminu Instrukcja zabezpieczania umowy o dofinansowanie projektu - obowiązuje od 26.06.2017 r.

2017-06-27

Załącznik nr 20 do Regulaminu Instrukcja zabezpieczania umowy o dofinansowanie projektu - wersja archiwalna

2016-10-24

Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społecznośc

2016-11-03

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

2016-11-03

Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności

2016-11-03

Ustawa o działalności leczniczej

2016-11-03

Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia

2016-11-03

Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności

2016-11-03

Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej

2016-11-03

Wytyczne w zakresie informacji i promocji

2016-11-03

Wytyczne w zakresie kontroli

2016-11-03

Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków

2016-11-03

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków

2016-11-03

Wytyczne w sprawie zalecanych licencji standardowych, zbiorów danych i opłat za ponowne wykorzystanie dokumentów

2016-11-03

Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego

2016-11-03

Wytyczne w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

2016-11-03

Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa

2016-11-03

Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych

2016-11-03

Wytyczne w zakresie rewitalizacji

2016-11-03

Wytyczne w zakresie sprawozdawczości

2016-11-03

Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów

2016-11-03

Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność

2016-11-03

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa

2016-11-03

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji

2016-11-03

Zalecenia w zakresie ewaluacji ex-ante 2014-20

2016-11-03

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.