Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi z 17 marca 2017 r.

PYTANIE

Czy przedszkole działające w województwie mazowieckim, które chce otworzyć swój odział w województwie warmińsko-mazurskim może startować w takim konkursie na zasadach współpracy z fundacją  z województwa warmińsko-mazurskiego?
 

ODPOWIEDŹ

Nie ma ograniczeń dotyczących siedziby Beneficjenta, ważne jest, aby projekt był skierowany do grupy docelowej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego i aby utworzone przedszkole było zlokalizowane również na terenie województwa oraz aby w okresie realizacji projektu Wnioskodawca prowadził biuro na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, gdyż w trakcie oceny formalnej weryfikowane będzie spełnienie kryterium specyficznego obligatoryjnego „Wnioskodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa warmińsko – mazurskiego.”

 

PYTANIE

Proszę o interpretację zapisów Regulaminu konkursu 2.1. 

Pytania dotyczą działania 1 typu operacji możliwych do zrealizowania w przedmiotowym konkursie, tj. rozszerzenia oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów.

 

Regulamin str.20,

pkt e) "dodatkowe zajęcia mogą być realizowane w środkach wychowania przedszkolnego, w których w analogicznym zakresie obszarowym, co do treści i odbiorców (ogólnej liczby dzieci w ośrodkach wychowania przedszkolnego) nie były finansowane od co najmniej 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu (średnimiesięcznie).

 

Proszę wyjaśnić co oznacza sformowanie "w analogicznym zakresie obszarowym, co do treści i odbiorców (ogólnej liczby dzieci w ośrodkach wychowania przedszkolnego)". Prosiłabym o wyjaśnienie oraz o stosowny przykład praktyczny.

 

pkt. f) dodatkowe zajęcia mogą być adresowane do wszystkich dzieci danego ośrodka wychowania przedszkolnego, niezależnie od liczby nowo utworzonych lub dostosowanych miejsc wychowania przedszkolnego.

 

Czy to oznacza, że jeśli projekt zakłada zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w placówce o 20 ( w związku z rozbudową OWP), a na tę chwilę OWP ma już 40 podopiecznych, to zajęcia w projekcie można planować łącznie dla 60 dzieci w ramach przedmiotowego konkursu?

 

ODPOWIEDŹ

Instytucja Zarządzająca wyjaśnia, iż analogiczny zakres obszarowy co do treści i odbiorców należy interpretować w taki sposób, że jeżeli w placówce w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie realizowane były zajęcia np. z gimnastyki korekcyjnej w jakimkolwiek zakresie godzinowym (nawet 1 godzina), to w ramach projektu tego typu zajęcia nie mogą być już realizowane. Warunek ten nie dotyczy dzieci rekrutowanych dla nowoutworzonej grupy. Dla nich zajęcia te mogą być realizowane. Jeśli natomiast w placówce nie były, w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie, realizowane zajęcia z logopedii, socjoterapeutyczne, można nimi objąć wszystkie dzieci z danej placówki, również te nie objęte projektem.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS