Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

2.1

Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

zakończony     od: 2017-03-31 do: 2017-04-28
Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1

Czy w ramach kosztów kwalifikowanych projektu możemy ująć koszt rat leasingowych nieruchomości z przeznaczeniem na przedszkole? Jeśli tak, to czy są jakieś limity lub wytyczne odnośnie tej formy dysponowania lokalem?


Odpowiedź 1

Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/17 kwalifikowalna jest tylko część kapitałowa raty leasingowej, zaś wydatkiem niekwalifikowalnym będą inne niż część kapitałowa raty leasingowej wydatki związane z umową leasingu (w szczególności marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe). Należy również wziąć pod uwagę, że zgodnie z rozdz. 6.12.3 pkt 9)  Umowy Partnerstwa 2014-2020:  ,,w przypadku, gdy okres obowiązywania umowy leasingu przekracza końcową datę kwalifikowalności wydatków, wydatkami kwalifikującymi się do współfinansowania są, z wyjątkiem rozwiązania, o którym mowa w pkt 9, wyłącznie raty leasingowe, których termin płatności przypada na okres ponoszenia wydatków kwalifikowalnych określonych w umowie o dofinansowanie oraz faktycznie zapłacone w tym okresie.’’ Zapisy odnośnie leasingu są zamieszczone w ww. dokumencie.

Wyniki naboru

Informujemy, że 11.12.2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził Listę rankingową wszystkich wniosków podlegających ocenie formalnej i merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/17, zaktualizowaną o rozstrzygnięcia procedury odwoławczej dla przedmiotowego konkursu.

Poniżej przedstawiamy listę wniosków, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów (wnioski wybrane do dofinansowania), zaktualizowaną o rozstrzygnięcia procedury odwoławczej wraz z listą członków Komisji Oceny Projektów zaangażowanych w ocenę w ramach konkursu.

03.10.2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził Listę rankingową wszystkich wniosków podlegających ocenie formalnej i merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/17.

Poniżej przedstawiamy listę wniosków, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów (wnioski wybrane do dofinansowania) wraz z listą członków Komisji Oceny Projektów zaangażowanych w ocenę w ramach przedmiotowego konkursu.

Etapy oceny projektów

Informujemy, iż w dniach 31.07.2017–18.08.2017 r. ocenie merytorycznej w ramach konkursu podlegało 16 wniosków, z których 9 zostało skierowanych do etapu negocjacji.

 

Do wszystkich Wnioskodawców, których wnioski zostały ocenione w ww. terminie Instytucja Organizująca Konkurs wysłała pisma z wynikami ocen (zarówno negatywne, jak i pozytywne – zaproszenie na negocjacje). Jednocześnie informujemy, iż to była ostatnia tura wniosków podlegających ocenie merytorycznej w ramach przedmiotowego konkursu.

Niezwłocznie po zakończeniu wszystkich negocjacji zostanie przygotowany wniosek do Zarządu WWiM oraz projekt uchwały wraz z listą rankingową projektów – przewidywany termin posiedzenia Zarządu WWiM, na który zostanie złożony ww. wniosek to pierwsza połowa października br.

Informujemy, że w dniach 17.07.2017 r. – 28.07.2017 r. ocenie merytorycznej w ramach konkursu nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/17 podlegało 11 wniosków, z których 8 zostało skierowanych do etapu negocjacji.

Lista projektów ocenionych w ww. terminie, które uzyskały pozytywny wynik oceny merytorycznej i zostały skierowane do etapu negocjacji znajduje się w załączeniu.

 

Do wszystkich Wnioskodawców, których wnioski zostały ocenione w ww. terminie Instytucja Organizująca Konkurs zostały wysłane pisma z wynikami ocen (zarówno negatywne, jak i pozytywne – zaproszenie na negocjacje). Jednocześnie informujemy, iż nadal trwają prace KOP, w związku z czym z pozostałymi Wnioskodawcami będziemy kontaktować się w kolejnych terminach.

 

Informujemy, że w dniach 04.07.2017r. – 14.07.2017r. ocenie merytorycznej w ramach konkursu nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/17 podlegało 10 wniosków, z których 7 skierowano do etapu negocjacji.

Lista projektów ocenionych w ww. terminie, które uzyskały pozytywny wynik oceny merytorycznej i zostały skierowane do etapu negocjacji znajduje się w załączeniu.

 

Do wszystkich Wnioskodawców, których wnioski zostały ocenione w ww. terminie Instytucja Organizująca Konkurs dziś wysłała pisma z wynikami ocen (zarówno negatywne, jak i pozytywne – zaproszenie na negocjacje).

Jednocześnie informujemy, iż nadal trwają prace KOP, w związku z czym z pozostałymi Wnioskodawcami będziemy kontaktować się w kolejnych terminach.

3 lipca 2017 r. został zakończony etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs.

Ocena merytoryczna rozpoczęła się 04.07.2017r.

Lista projektów, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej i skierowanych do oceny merytorycznej

 

Podjęliśmy decyzję o wyznaczeniu cząstkowych terminów oceny merytorycznej w odniesieniu do każdego wniosku. Wnioski oceniane są sukcesywnie w ujęciu tygodniowym, w związku z czym pisma z wynikami ocen (zarówno negatywne, jak i pozytywne – zaproszenie na negocjacje) będą wysyłane na bieżąco w czasie prac Komisji Oceny Projektów, tj. do 31 sierpnia br.

Jednocześnie informujemy, iż z każdym Wnioskodawcą, którego wniosek został skierowany do dofinansowania, skontaktujemy się indywidualnie. Nie będziemy zatem udzielać informacji telefonicznej w odniesieniu do każdego wniosku.

Komunikaty

Przewodniczący Komisji Oceny Projektów (KOP) podjął decyzję o przedłużeniu oceny formalnej wniosków złożonych na konkurs nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/17.

Planowany termin zakończenia oceny formalnej to 3 lipca 2017r.

Wydłużenie terminu oceny związane jest z koniecznością skierowania części wniosków do wyjaśnień udzielanych przez Wnioskodawców do kryteriów specyficznych obligatoryjnych, weryfikowanych na etapie oceny formalnej.

Etapy oceny projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 informuje, iż 5 czerwca 2017 r. zakończono weryfikację wymogów formalnych wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPWM.02.01.00-IZ-00-28-001/17 w związku z wpłynięciem do siedziby IOK ostatniego wniosku, który został skierowany do uzupełnienia/poprawy na etapie weryfikacji wymogów formalnych. 

Ocena formalna rozpocznie się 12 czerwca 2017 r. 

Pytania i odpowiedzi

Pytanie:

Gmina tworzy nową placówkę wychowania przedszkolnego w budynku po zlikwidowanym gimnazjum. Prace adaptacyjne zajmą około 2–3 miesięcy ( np. VI–VIII 2019 r.) , dzieci będą rozpocząć udział  w zajęciach od IX 2019 r., czy czas trwania projektu musi się zamknąć w 12 miesiącach ?

 

Odpowiedź:

W 1 typie projektu okres realizacji projektu może być dłuższy niż 12 miesięcy. Powyżej tego okresu, tj. 12 miesięcy, Wnioskodawca może prowadzić działania techniczne związane z dostosowaniem oraz modernizacją pomieszczeń na potrzeby prowadzenia edukacji przedszkolnej, prowadzeniem rekrutacji do projektu bądź inne działania organizacyjne niezbędne dla utworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego. Wnioskodawca ma także możliwość realizacji działania 1.4 związanego z doskonaleniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, np. realizacji studiów podyplomowych.

Ponadto istnieje możliwość zaplanowania odpowiedniego okresu czasu po zakończeniu realizacji finansowania działalności bieżącej, w celu prawidłowego rozliczenia projektu. Jeżeli Wnioskodawca postanowi, iż okres realizacji projektu będzie dłuższy niż okres finansowania działalności bieżącej ośrodka wychowania przedszkolnego, to należy jednak podkreślić, iż zasadność oraz efektywność przyjętego okresu realizacji projektu będą weryfikowane w trakcie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu.

 

 

PYTANIE

Czy przedszkole działające w województwie mazowieckim, które chce otworzyć swój odział w województwie warmińsko-mazurskim może startować w takim konkursie na zasadach współpracy z fundacją  z województwa warmińsko-mazurskiego?
 

ODPOWIEDŹ

Nie ma ograniczeń dotyczących siedziby Beneficjenta, ważne jest, aby projekt był skierowany do grupy docelowej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego i aby utworzone przedszkole było zlokalizowane również na terenie województwa oraz aby w okresie realizacji projektu Wnioskodawca prowadził biuro na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, gdyż w trakcie oceny formalnej weryfikowane będzie spełnienie kryterium specyficznego obligatoryjnego „Wnioskodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa warmińsko – mazurskiego.”

 

PYTANIE

Proszę o interpretację zapisów Regulaminu konkursu 2.1. 

Pytania dotyczą działania 1 typu operacji możliwych do zrealizowania w przedmiotowym konkursie, tj. rozszerzenia oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów.

 

Regulamin str.20,

pkt e) "dodatkowe zajęcia mogą być realizowane w środkach wychowania przedszkolnego, w których w analogicznym zakresie obszarowym, co do treści i odbiorców (ogólnej liczby dzieci w ośrodkach wychowania przedszkolnego) nie były finansowane od co najmniej 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu (średnimiesięcznie).

 

Proszę wyjaśnić co oznacza sformowanie "w analogicznym zakresie obszarowym, co do treści i odbiorców (ogólnej liczby dzieci w ośrodkach wychowania przedszkolnego)". Prosiłabym o wyjaśnienie oraz o stosowny przykład praktyczny.

 

pkt. f) dodatkowe zajęcia mogą być adresowane do wszystkich dzieci danego ośrodka wychowania przedszkolnego, niezależnie od liczby nowo utworzonych lub dostosowanych miejsc wychowania przedszkolnego.

 

Czy to oznacza, że jeśli projekt zakłada zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w placówce o 20 ( w związku z rozbudową OWP), a na tę chwilę OWP ma już 40 podopiecznych, to zajęcia w projekcie można planować łącznie dla 60 dzieci w ramach przedmiotowego konkursu?

 

ODPOWIEDŹ

Instytucja Zarządzająca wyjaśnia, iż analogiczny zakres obszarowy co do treści i odbiorców należy interpretować w taki sposób, że jeżeli w placówce w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie realizowane były zajęcia np. z gimnastyki korekcyjnej w jakimkolwiek zakresie godzinowym (nawet 1 godzina), to w ramach projektu tego typu zajęcia nie mogą być już realizowane. Warunek ten nie dotyczy dzieci rekrutowanych dla nowoutworzonej grupy. Dla nich zajęcia te mogą być realizowane. Jeśli natomiast w placówce nie były, w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie, realizowane zajęcia z logopedii, socjoterapeutyczne, można nimi objąć wszystkie dzieci z danej placówki, również te nie objęte projektem.

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Konkurs nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/17

Termin, od którego można składać wnioski

31 marca 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

28 kwietnia 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

sierpień/wrzesień 2017 r.

Miejsce składania wniosku

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn

tel. 89 52 19 700, dfs@warmia.mazury.pl

Sposób składania wniosku

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji „Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek w jednym egzemplarzu należy złożyć w siedzibie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w Regulaminie konkursu, z wyłączeniem:

  • osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 i ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) m.in. podmiotów, które nie zwróciły środków funduszowych wraz z odsetkami we wskazanym terminie,
  • podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r., poz. 769) (podmiotów skazanych za przestępstwo polegające na powierzaniu pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu, uprawniającego do pobytu na terytorium RP, w stosunku do których sąd orzekł zakaz dostępu do środków funduszowych),
  • podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tj. Dz. U.  z 2016 r. poz. 1541) (podmiotów zbiorowych skazanych za przestępstwo polegające na powierzaniu pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu, uprawniającego do pobytu na terytorium RP).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego – realizowany przez następujące działania:

1.1. tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowoutworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego (również specjalnych
i integracyjnych),

1.2 rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów (w tym deficytów wynikających z niepełnosprawności),

1.3. wydłużenie godzin pracy ośrodków wychowania przedszkolnego,

1.4. doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

2. Dofinansowanie udziału dzieci w edukacji przedszkolnej – realizowany przez następujące działania

2.1. wsparcie funkcjonujących ośrodków wychowania przedszkolnego w zakresie wykorzystania wolnych miejsc wychowania przedszkolnego (również specjalnych i integracyjnych),

2.2. dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności,

2.3 rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów,

2.4 wydłużenie godzin pracy ośrodków wychowania przedszkolnego,

2.5. doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w załączniku nr 3 do Szczegółowego opisu osi priorytetowej.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

11 914 249,07 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, ze zm.).

Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 5.6 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00–18:00
wtorek–piątek 7:30–15:30

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 89 512 54 86, 89 512 54 85, 89 512 54 83, 89 512 54 82

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Biuro Regionalne w Elblągu
ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00–18:00
wtorek–piątek 7:30–15:30

e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16
 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Biuro Regionalne w Ełku
ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00–18:00
wtorek–piątek 7:30–15:30

e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 87 734 11 09, 87 734 11 10, 87 610 07 77

 

Źródłem informacji dla Beneficjentów oprócz udzielanej przez PIFE w kwestiach szczegółowych warunków konkursu są interpretacje Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego (IOK) wydawane przez pracowników merytorycznych za pośrednictwem formularza.

Dodatkowo pracownicy merytoryczni Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego udzielają  wyjaśnień na organizowanych spotkaniach informacyjnych (każdorazowo, dwukrotnie podczas trwania danego konkursu). Szczegółowy harmonogram planowanych spotkań zostanie podany przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego na stronie rpo.warmia.mazury.pl.

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja zip

2017-02-28

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.