Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi z 27.03.2017 r.

Pytanie:

Czy w projekcie z poddziałania 6.1.1 jest kosztem kwalifikowalnym, zlecenie wykonania dzieła polegającego na przygotowaniu programów zajęć edukacyjnych dotyczących dziedzictwa regionu z uwzględnieniem dziedzictwa konkretnego obiektu zabytkowego, które będą realizowane w tym obiekcie zabytkowym?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami kwalifikowalności: „wydatki związane z zarządzaniem i obsługą projektu dotyczące: wynagrodzeń, innych świadczeń dla osób fizycznych, pozostałych wydatków bieżących i wydatków związanych z ogólnym zarządem (z wyłączeniem punktu 3.4)” są niekwalifikowalne.

W związku z powyższym wydatek poniższy jest niekwalifikowany.

 

Pytanie:

 Czy w zakresie finansowo – ekonomicznym do wniosku należy dołączyć tylko plik Załącznik nr 3.1 Analiza finansowo – ekonomiczna? Czy trzeba dołączyć jeszcze inne wyliczenia finansowe? Jeśli tak, proszę o podanie jakie. Czy należy sporządzać np. bilans i rachunek zysków i strat z prognozą na kolejne lata okresu odniesienia? Jeśli tak, co w przypadku, gdy Wnioskodawca nie jest zobligowany do sporządzania bilansu i rachunku zysków i strat?

Odpowiedź:

Wnioskodawca musi wraz z wnioskiem dołączyć analizę przygotowaną w oparciu o załącznik 3.1 (Plik EXCEL) na płycie CD w formie wypełnionego pliku EXCEL oraz wydruk z tej analizy.

Dodatkowo do wniosku o dofinansowanie musi dołączyć jeden z załączników nr 14:

-  14.1 Bilans, rachunek zysków i strat lub inne

 - 14.2 Kopia odpowiedniego PIT/CIT za 3 ostatnie lata obrachunkowe.

A w przypadku jeżeli Wnioskodawcą jest JST to 14.3 Opinia składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za ostatni rok lub uchwała RIO, bądź Oświadczenie w sprawie dostarczenia sprawozdania z RIO

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS