Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
bezpłatne wibinarium
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja Regulaminu konkursu - wydłużenie naboru wniosków - 4.04.2017 r.

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 informuje o aktualizacji Załącznika nr 11 do Regulaminu konkursu tj. „Wzór karty merytorycznej premiującej” oraz Załącznika nr 12 do Regulaminu tj. „Karty z definicjami kryteriów wyboru projektów wraz z wymogami formalnymi dofinansowanie projektu” (dalej: załączniki), polegającej na  dodaniu kryteriów merytorycznych premiujących, które omyłkowo zostały pominięte przy przyjęciu ww. załączników uchwałą Nr 14/13917/V z dnia 28 lutego 2017 r.

Jednocześnie Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, aby umożliwić Wnioskodawcom odpowiednie przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu podjął decyzję o wydłużeniu naboru wniosków o dofinansowanie projektów do 6 czerwca 2017 r. w ramach konkursu RPWM.09.03.04-IZ.00-28-001/17 Oś Priorytetowej  Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.4 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej.

Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tj. od 4.04.2017r.

Pliki do pobrania

Ogłoszenie - obowiązuje od 4.04.2017 r.

2017-04-04

Regulamin konkursu - obowiązuje od 4.04.2017 r.

2017-04-04

Załącznik nr 11 Wzór Karty oceny kryteriów merytorycznych premiujących

2017-04-04

Załącznik nr 12 Karta z definicjami Kryteriów wyboru projektów wraz z wymogami formalnymi

2017-04-04

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS