Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
Fundusze a rokonawirus
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

9.2

Działanie 9.2 Infrastruktura socjalna 002/17

zakończony     od: 2017-05-29 do: 2017-06-27
Wyniki naboru
Etapy oceny projektów
Komunikaty

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 informuje o aktualizacji Regulaminu konkursu nr RPWM.09.02.00-IZ.00-28-002/17 oraz załączników nr 15 i 18 do Regulaminu.

Konieczność aktualizacji załącznika nr 15 do Regulaminu konkursu – Wzoru umowy o dofinansowanie projektu wynika z potrzeby doprecyzowania jego zapisów m.in. w zakresie obowiązków beneficjentów dotyczących przetwarzania danych osobowych w ramach realizowanych projektów oraz postanowień dotyczących zasad wykorzystania systemów informatycznych.

Ponadto, w związku z przyśpieszeniem kontraktacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Departament EFRR proponuje wprowadzenie do wzoru umowy o dofinansowanie (Załącznik nr 15 do Regulaminu) i Instrukcji zabezpieczeń (Załącznik Nr 18 do Regulaminu) zapisów pozwalających na wcześniejsze podpisywanie umów o dofinansowanie projektów przed przedłożeniem przez Beneficjentów wszelkich wymaganych dokumentów /ustanowieniu wszystkich zabezpieczeń, przy jednoczesnym postanowieniu, że wypłata dofinansowania nastąpi dopiero po złożeniu dokumentów/ustanowieniu zabezpieczeń. Powyższe zmiany umożliwią Beneficjentom dostarczenie:

- ostatecznej decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę;

- ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;

- dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie wkładu własnego;

w ciągu dwóch miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie

- dokumentów w zakresie kolejnego zabezpieczenia umowy.

w ciągu dwóch miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie lub od dnia zawarcia aneksu do niniejszej umowy uwzględniającego kolejne zabezpieczenie umowy.

Ponadto, w załączniku nr 18 wprowadzono zmianę dotyczącą kwoty dofinansowania powyżej której istnieje obowiązek ustanowienia  dwóch zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu, z  50 000 zł na 250 000 zł.

Ponadto, zgodnie z art.18 ust.2  Ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017r. poz.1475) po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy wytyczne programowe, o których mowa w art.7 ust.1 ustawy zmienianej  w brzmieniu dotychczasowym, przestają obowiązywać .

Zważywszy na ogólny charakter zapisów obowiązujących wytycznych horyzontalnych i konieczności zapewnienia możliwości dalszego stosowania dotychczasowych uregulowanych w wytycznych programowych ograniczeń ponoszenia określonych kategorii wydatków w ramach poszczególnych typów operacji przewidzianych w Programie w części współfinansowanej ze środków EFRR, przenosi się odpowiednio zapisy dotyczące wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych zawartych w wytycznych programowych do Załącznika do umowy o  dofinansowanie projektu/uchwały o dofinansowanie projektu - „Zasady kwalifikowalności w ramach  Oś priorytetowa 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.2 Infrastruktura socjalna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

Z uwagi na wprowadzenie licznych zmian w treści całego załącznika nr 15 i Nr 18, podjęto decyzję o ich aktualizacji i zamieszczeniu zaktualizowanych wersji pod przedmiotowym konkursem.

Powyższe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460) nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

IZ RPO WiM 2014-2020 informuje, iż zmiany w powyższym zakresie obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego tj. od 14.11.2017 r.

18 września  2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację Regulaminu konkursu.

Aktualizacja dotyczy wprowadzenia zmian w § 10 ust. 1 ww. Regulaminu w zakresie terminu przewidzianego na weryfikację wymogów formalnych wniosków, który ulega wydłużenia o 21 dni kalendarzowych, tj. z 80 dni na 101 dni kalendarzowych.

Przedmiotowe zmiany Regulaminu konkursu nr RPWM.09.02.00-IZ-00-28-002/17 nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Informujemy o aktualizacji Regulaminu konkursu nr RPWM.09.02.00-IZ.00-28-002/17 oraz załącznika nr 13 do Regulaminu konkursu tj. Regulaminu Komisji Oceny Projektów.

Przyczyną zmian ww. dokumentów jest aktualizacja Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 z 6 marca 2017r., w związku z tym zmianie ulega sposobu dokonywania oceny wniosków (oceny formalno-merytorycznej) polegającej na odstąpieniu od oceny każdego z kryteriów formalnych przez 2 Pracowników Instytucji Organizującej Konkurs (IOK) i zastąpieniu jej oceną dokonywaną przez 1 Pracownika IOK, oraz odstąpieniu od oceny każdego z kryteriów merytorycznych przez 2 Ekspertów i zastąpieniu jej oceną dokonywaną przez 1 Eksperta, zmianie ulega również metodologia wyliczania punktacji w projekcie.

Z uwagi na wprowadzone zmiany, podjęto decyzję o zaktualizowaniu treści Regulaminu konkursu oraz załącznika nr 13 Regulaminu KOP.

Powyższe zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tj. od 25.07.2017r.

Pytania i odpowiedzi

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 9.2 Infrastruktura socjalna.

Konkurs nr RPWM.09.02.00-IZ.00-28-002/17

Termin, od którego można składać wnioski

29 maja 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

27 czerwca 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2017 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101

lub 

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
ul. Emilii Plater 1, pokój 380

Godziny pracy:

Poniedziałek: 8:00–16:00

Wtorek–Piątek: 7:30–15:30

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek”. 

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie, w dwóch egzemplarzach – dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do złożenia wniosku uprawnione są podmioty, które należą do niżej wymienionych typów potencjalnych Beneficjentów:

 1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 2. jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
 3. instytucje pomocy i integracji społecznej (w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej);
 4. jednostki zatrudnienia socjalnego (realizujące zadania wynikające z przepisów o zatrudnieniu socjalnym);
 5. organizacje pozarządowe działające na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej oraz inne podmioty prowadzące na podstawie zapisów statutowych działalność w sferze pomocy i integracji społecznej

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu mogą być dofinansowane następujące typy projektów:

 1. inwestycje w infrastrukturę na rzecz integracji społecznej (z wyłączeniem budowy nowych obiektów), przede wszystkim klubów integracji społecznej, centrów integracji społecznej i zakładów aktywności zawodowej, służących przygotowaniu do wejścia na rynek pracy – wraz z wyposażeniem;
 2. inwestycje w infrastrukturę (z wyłączeniem budowy nowych obiektów) podmiotów świadczących usługi z zakresu aktywizacji dzieci i młodzieży ze środowisk najuboższych zagrożonych dziedziczeniem ubóstwa (np. centra aktywności lokalnej, świetlice środowiskowe, młodzieżowe kluby integracji społecznej), sprzyjających zmianom zachowań społecznych – wraz z wyposażeniem;
 3. inwestycje w infrastrukturę socjalną (z wyłączeniem budowy nowych obiektów), służącą świadczeniu usług opiekuńczo/rehabilitacyjnych osobom zależnym tj. starszym, niepełnosprawnym, chorym psychicznie (projekty muszą być zgodne z Założeniami Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020) – wraz z wyposażeniem.

Preferencjami objęte zostaną projekty realizowane na obszarach strategicznej interwencji:

 - OSI – Obszary o słabym dostępie do usług publicznych;

 - OSI – Obszary peryferyzacji społeczno-gospodarczej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

31 884 721,41 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - obowiązuje od 14.11.2017 r.

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 14.11.2017 r.

Wzór umowy o dofinansowanie - wersja archiwalna

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w paragrafie 14 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

       ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:

89 512-54-82

89 512-54-83

89 512-54-85

89 512-54-86

Godziny pracy punktu:
poniedziałek 8:00–18:00, wtorek–piątek 7:30–15:30

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu

Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg

e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:

55 620-09-13

55 620-09-14

55 620-09-16

Godziny pracy punktu:
poniedziałek 8:00–18:00, wtorek–piątek 7:30–15:30

 

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku

Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:

87 734-11-09

87 734-11-10

87 610-07-77

Godziny pracy punktu:
poniedziałek 8:00–18:00, wtorek–piątek 7:30–15:30

 

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

Nikodema Więsyk n.wiesyk@warmia.mazury.pl

Beata Engel b.engel@warmia.mazury.pl

Karolina Szylin k.szylin@umwwm.pl

Katarzyna Templin k.templin@warmia.mazury.pl

Agata Kilijańska a.urbanowicz@warmia.mazury.pl

Agnieszka Unruh a.unruh@warmia.mazury.pl

Sylwia Banach s.banach@warmia.mazury.pl

 

Tel. 89 521 96 34

       89 521 96 38

       89 521 93 73

       89 521 96 45

       89 521 93 92

       89 521 96 68

       89 521 96 29

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip - obowiązuje od 14.11.2017 r.

2017-11-22

Pełna dokumentacja konkursowa zip - wersja archiwalna

2017-09-18

Pełna dokumentacja konkursowa zip - wersja archiwalna

2017-07-26

Pełna dokumentacja konkursowa zip - wersja archiwalna

2017-04-24

Wytyczne Ministerstwa Rozwoju

2017-04-24

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS