Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Wydłużenie terminu oceny kryteriów formalno-merytorycznych wniosków - 9.05.2017 r.

9 maja 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął decyzję w sprawie wydłużenia o 15 dni kalendarzowych terminu oceny kryteriów formalno-merytorycznych wniosków oraz przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu z kwietnia 2017 r. na maj 2017 r. w ramach konkursu nr RPWM.06.02.03-IZ.00-28-001/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne, Poddziałanie 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów.
Powyższe uwarunkowane jest dużą liczbą wniosków przypadającą na poszczególnych ekspertów, obszerną dokumentacją, a także obowiązkiem doręczania Wnioskodawcom pism wzywających do złożenia dodatkowych wyjaśnień/informacji na etapie oceny formalno-merytorycznej przesyłką za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

W związku z tym termin przewidziany w Regulaminie konkursu na etap oceny formalno-merytorycznej nie zostanie dotrzymany i wymaga wydłużenia o 15 dni kalendarzowych tj. z 70 dni na 85 dni kalendarzowych, natomiast termin rozstrzygnięcia konkursu zostanie przesunięty z kwietnia 2017 r. na maj 2017 r.

Przedmiotowe zmiany Ogłoszenia o konkursie oraz Regulaminu konkursu nr RPWM.06.02.03-IZ.00-28-001/16 nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS