Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

1.1

Działanie 1.1 Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek naukowych

zakończony     od: 2017-06-30 do: 2017-09-15
Wyniki naboru
Etapy oceny projektów
Komunikaty

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 zatwierdził aktualizację Ogłoszenia oraz Regulaminu konkursu RPWM.01.01.00-IZ.00-28-001/17

Zmianie uległ termin zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie. Wnioski wraz z załącznikami składane są w terminie od 30 czerwca do 15 września 2017 r.

Przyczyną aktualizacji jest skomplikowany charakter projektów w ramach ww. Działania oraz szereg pytań i wątpliwości zgłaszanych przez potencjalnych wnioskodawców związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej, a także trwające prace nad dostosowaniem sytemu MAKS2.

W pozostałym zakresie Regulamin konkursu pozostaje bez zmian.

Zaktualizowany Regulamin konkursu obowiązuje od 28 sierpnia 2017r.

Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1.

Planowany do realizacji projekt w ramach ww. działania ma być projektem hybrydowym. Proszę o informację czy kosztem kwalifikowalnym jest koszt doradztwa prawnego, finansowego, podatkowego na etapie procedury wyboru partnera prywatnego?

 

Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 r. Punkt 6.11 Wytycznych określa możliwość kwalifikowania kosztów doradztwa w ramach projektu.

Jednocześnie należy pamiętać, że w ramach części gospodarczej objętej pomocą publiczną, kwalifikowalne mogą być jedynie koszty wskazane w art. 26 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014). Oznacza to, że wydatki poniesione na doradztwo mogą stanowić koszt kwalifikowalny jedynie w części niegospodarczej. Podziału kosztów należy dokonać analogicznie jak w przykładzie opisanym poniżej - w pkt 4)

 

Pytanie 2.

Wnioskodawca posiada grunt, na którym chciałby zrealizować inwestycję – czy koszty przyłączy (energia elektr, wod, kan, gaz) są kosztami kwalifikowalnymi?

 

Zgodnie z zapisami Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków Działanie 1.1 Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek naukowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (rozdz.. 4.2.3, pkt 1) „Wydatki na zakup materiałów lub robót budowlanych mogą być uznane za wydatki kwalifikowalne, jeśli zostały przewidziane we wniosku o dofinansowanie projektu będącym załącznikiem do umowy o dofinansowanie projektu” W związku z tym, że budowa przyłączy stanowi element robót budowlanych, wydatki poniesione na ich budowę mogą zostać ujęte jako koszty kwalifikowalne w projekcie.

 

Pytanie 3.

Czy załącznik w postaci umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym jest załącznikiem obowiązkowym w projekcie hybrydowym na etapie naboru wniosku aplikacyjnego do Działania 1.1 Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek naukowych, w sytuacji kiedy partner prywatny nie został jeszcze wybrany. Procedura wyboru partnera wkrótce się rozpocznie. Tryb wyboru partnera prywatnego w postaci dialogu konkurencyjnego umożliwia przygotowanie umowy na etapie rund dialogowych w trakcie których umowa ta jest negocjowana z partnerem. Zatem nie jest na tym etapie możliwe załączenie umowy w kształcie, w jakim zostanie podpisana z partnerem prywatnym, bo jej ostateczny kształt zostanie dopiero wypracowany w trakcie dialogu.

 

Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania załączników, stanowiącej Załącznik nr 3 do Regulaminu naboru  nr RPWM.01.01.00-IZ.00-28-001/17 (Rozdział II, pkt 5) „W przypadku gdy Wniosek składany jest przed dokonaniem wyboru partnera prywatnego, należy przedłożyć projekt umowy PPP, jeśli został sporządzony.” Oznacza to, iż umowa PPP lub jej projekt są wymagane, jeśli zostały sporządzone. W przypadku, gdy w momencie składania wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca nie posiada jeszcze powyższych dokumentów, należy o tym poinformować Instytucję Organizującą Konkurs, w dokumentacji aplikacyjnej.

 

Pytanie 4.

Zgodnie z załącznikiem nr 17 do Regulaminu konkursu – wytyczne ws. kwalifikowalności koszt promocji może wynosić maksymalnie 100 000 PLN.  Czy koszt promocji może zostać podzielony na część gospodarczą i niegospodarczą w proporcji jakiej pozostałe koszty dotyczą tych właśnie części (gospodarcza/niegospodarcza)?

 

Zgodnie z zapisami Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków Działanie 1.1 Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek naukowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (rozdz.. 4.3, pkt 10) „wydatki na promocję projektu w przypadku projektów objętych pomocą publiczną oraz pomocą de minimis” stanowią koszt niekwalifikowalny w projekcie. W związku z tym, że wydatki w ramach „części gospodarczej” objęte są pomocą publiczną, koszt promocji może być kwalifikowalny jedynie w ramach wydatków dotyczących „części niegospodarczej”.

Przykład:

Część gospodarcza stanowi 30% w projekcie, część niegospodarcza stanowi 70%

Wydatki na promocję w projekcie wynoszą 80 000,00 PLN

Podział kosztów:

 

80 000,00

Wydatki kwalifikowalne (70%)

Wydatki niekwalifikowalne (30%)

56 000,00

24 000,00

Dofinansowanie 100%

Dofinansowanie 0%

56 000,00

0,00

 

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór w ramach

Działania 1.1 Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek naukowych

Konkurs nr RPWM.01.01.00-IZ.00-28-001/17 

Termin, od którego można składać wnioski

30 czerwca 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

15 września 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Luty 2018 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn

I piętro, pok. 101

lub 

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

ul. Emilii Plater 1, pokój 380

Godziny pracy:

Poniedziałek:  8:00 – 16:00

Wtorek – Piątek: 7:30 – 15:30

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS2 funkcji „Wyślij wniosek".

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, w dwóch egzemplarzach - dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym. 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do złożenia wniosku uprawnione są podmioty, które należą do niżej wymienionych typów potencjalnych Beneficjentów:

  • Uczelnie
  • Jednostki naukowe

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu mogą być dofinansowane następujące typy projektów:

  • Wsparcie infrastruktury badawczej w jednostkach naukowych w obszarach zidentyfikowanych jako regionalne inteligentne specjalizacje polegające na:
  1. budowie, rozbudowie i/lub adaptacji obiektów pod infrastrukturę B+R
  2. zakupie i/lub modernizacji infrastruktury badawczej zgodnej z definicją określoną w art. 2 pkt 91 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dn. 17 czerwca 2014. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, w tym również wartości niematerialne i prawne.

Uzupełniająco wspierane będą działania animujące współpracę podmiotów sektora naukowo-badawczego z sektorem prywatnym w celu zwiększenia przychodów z sektora prywatnego (jako komponent projektów inwestycyjnych, maksymalna wartość wydatków na tę część zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.  w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis ).

W ramach Działania wspierane będą projekty inwestycyjne obejmujące tworzenie nowoczesnej publicznej infrastruktury badawczej powiązanej z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami i odpowiadającej potrzebom gospodarki. Dopuszczalne jest tworzenie i/ lub modernizacja istniejącej infrastruktury

 

Preferencje otrzymają projekty z obszarów strategicznej interwencji:

- Aglomeracja Olsztyna

- Ośrodki Subregionalne.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

W części niegospodarczej projektu (nie objętej pomocą publiczną i nie generującą dochodu) maksymalny całkowity udział środków publicznych wynosi 100 % wydatków kwalifikowanych. W części gospodarczej (podlegającej zasadom udzielania pomocy publicznej/ pomocy de minimis maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50 %.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

166 285 218,75 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - obowiązuje od 28.08.2017 r. 

Regulamin konkursu -  wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

Katarzyna Gawdzińska-Duda  k.gawdzinska@warmia.mazury.pl

Anna Kiziniewicz-Kowalska a.kiziniewicz@warmia.mazury.pl

Agnieszka Przychodzka a.przychodzka@warmia.mazury.pl

Justyna Mordas j.mordas@warmia.mazury.pl

Elwira Ryniec  e.ryniec@warmia.mazury.pl

Anna Pawelec  a.pawelec@warmia.mazury.pl

Piotr Kołakowski  p.kolakowski@warmia.mazury.pl

Marzena Radziszewska m.radziszewska@warmia.mazury.pl

Monika Szepietowska monika.szepietowska@warmia.mazury.pl

 

Tel. 89 521 93 97

       89 521 93 36

       89 521 96 26

       89 521 96 92

       89 521 96 41

 

oraz

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Tel. 89 512 54 82

89 512 54 83

89 512 54 85

89 512 54 86

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Biuro Regionalne w Elblągu
ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00–18:00
wtorek – piątek 7:30–15:30

e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:
55 620 09 13
55 620 09 14
55 620 09 16
 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Biuro Regionalne w Ełku
ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00–18:00
wtorek – piątek 7:30–15:30

e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:
87 734 11 09
87 734 11 10
87 610 07 77

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip - obowiązuje od 28.08.2017 r.

2017-08-28

Pełna dokumentacja konkursowa zip - wersja archiwalna

2017-05-26

Wytyczne ministerialne zip

2017-05-29

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.