Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja Wzoru umowy o dofinansowanie i Instrukcji zabezpieczeń - 27.06.2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (IZ) informuje o aktualizacji Załącznika nr 17 Wzoru umowy o dofinansowanie projektu oraz Załącznika nr 20 Instrukcja zabezpieczenia umowy o dofinansowanie projektu finansowanego z EFRR w ramach RPO WiM na lata 2014-2020 do Regulaminu konkursu RPWM.03.02.00-IZ.00-28-001/16 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej III Cyfrowy Region, Działanie 3.2 E-zdrowie.

Powyższe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 217, ze zm.) nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

IZ RPO WiM 2014-2020 informuje, iż zmiany w powyższym zakresie obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tj. od 26.06.2017r.

Pliki do pobrania

Wzór umowy o dofinansowanie projektu - obowiązuje od 26.06.2017 r.

2017-06-27

Instrukcja zabezpieczania umowy o dofinansowanie projektu - obowiązuje od 26.06.2017 r.

2017-06-27

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.