Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

4.3.2

Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych (Schemat B)

zakończony     od: 2017-07-29 do: 2017-08-30
Wyniki naboru
Komunikaty

Informujemy, że 24 stycznia 2018 r. Komisja Oceny Projektów rozpoczęła pracę. 

22 stycznia 2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację Regulaminu konkursu.

Przyczyną wprowadzenia zmian do ww. dokumentu jest aktualizacja Załącznika nr 17 pn. Wzór umowy o dofinansowanie. Wynika to z potrzeby doprecyzowania zapisów wzoru umowy o dofinansowanie, m.in. w zakresie obowiązków beneficjentów dotyczących przetwarzania danych osobowych w ramach realizowanych projektów, postanowień dotyczących zasad wykorzystania systemów informatycznych oraz wprowadzenie zasad kwalifikowalności wydatków. Zważywszy na ogólny charakter zapisów obowiązujących wytycznych horyzontalnych i konieczności zapewnienia możliwości dalszego stosowania dotychczasowych uregulowanych w wytycznych programowych ograniczeń ponoszenia określonych kategorii wydatków w ramach poszczególnych typów operacji przewidzianych w Programie w części współfinansowanej ze środków EFRR, przenosi się odpowiednio zapisy dotyczące wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych zawartych w wytycznych programowych do Załącznika do umowy o  dofinansowanie projektu – „Zasady kwalifikowalności w ramach Osi Priorytetowej 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Poddziałania 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych (Schemat B) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

 

Dodatkowo zaktualizowano załączniki:

  • Załącznik nr 10 pn. Wzór Karty oceny kryteriów merytorycznych punktowych wyboru projektów;
  • Załącznik nr 12 pn. Karta z definicjami kryteriów wyboru projektów wraz z wymogami formalnymi

usuwając występującą w dokumentacji konkursowej techniczną omyłkę, polegającą na dołączeniu do Regulaminu Załączników nr 10, 12 dotyczących Poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych (Schemat B).

Powyższe zmiany mają wyłącznie charakter „techniczny”, nie nakładają na Wnioskodawcę dodatkowych obowiązków w związku z przygotowaniem i realizacją projektu i nie wymagają przedłużenia naboru.

Wszystkie zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków naboru i obowiązują od 22 stycznia 2018 r., tj. od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Etapy oceny projektów
Pytania i odpowiedzi

Pytanie

W paragrafie 3 regulaminu konkursu w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, wskazano ogólny zakres prac objętych dofinansowaniem, moje wątpliwości budzi zapis pkt. 2 ppkt. 1b, dotyczący przebudowy systemów grzewczych. Pytanie brzmi: czy w ramach tego działania można wykonać wymianę rurociągów c.o. w budynku (poziomów w piwnicach i pionów zasilających do lokali), wymianę zaworów podpionowych w piwnicach, wykonanie regulacji hydraulicznej instalacji, modernizację węzła cieplnego przez jego przebudowę i montaż urządzeń poprawiających jego sprawność i obniżających zużycie ciepła, wymianę zaworów przygrzejnikowych na termostatyczne z regulacją dopływu ciepła, podzielników c.o., umożliwiających użytkownikom lokali wpływanie na zużycie ciepła w lokalu oraz indywidualne rozliczanie jego zużycia, wszystkie te prace znacząco wpłyną na obniżenie  energii cieplnej zużywanej  w budynku.


Odpowiedź

Informuję, że w ramach Poddziałania 4.3.2  efektywność energetyczna budynków mieszkalnych (schemat B) wsparcie można otrzymać m.in. na:

Głęboką kompleksową modernizację budynków w tym: przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła - z wyłączeniem indywidualnych źródeł ciepła, podłączeniem do niego lub modernizacją przyłącza, podłączenie do sieci ciepłowniczej), systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacją systemów chłodzących w tym również OZE (Tylko w zakresie części wspólnych budynków). W związku z powyższym wymienione przez Państwa wydatki będą stanowić koszt kwalifikowalny w projekcie, pod warunkiem, że prace związane z przebudową systemów grzewczych będą zasadne i będą wynikać z przeprowadzonego  audytu energetycznego.

Należy podkreślić, że wydatki kwalifikowalne stanowią koszty prac wyłącznie w zakresie części wspólnych budynków.

 

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór w ramach Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków (Schemat B).

Poddzialanie 4.3.2 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym

Konkurs nr RPWM.04.03.02-IZ.00-28-002/17

Termin, od którego można składać wnioski

29 lipca 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

30 sierpnia 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

styczeń 2018 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn

I piętro, pok. 101

Godziny pracy:

Poniedziałek-piątek:  8:00-15:00

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie, w dwóch egzemplarzach - dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • spółdzielnie mieszkaniowe
  • wspólnoty mieszkaniowe
  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego

Interwencja obejmie uzgodnione elementy przedsięwzięć zawartych w Ponadlokalnym programie rewitalizacji sieci miast CITTASLOW Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie będzie skierowane m.in. na:

1) Głęboką kompleksową modernizację budynków w tym:

a) ocieplenie obiektu, wymianę okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne;

b) przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła - z wyłączeniem indywidualnych źródeł ciepła, podłączeniem do niego lub modernizacją przyłącza, podłączenie do sieci ciepłowniczej), systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacją systemów chłodzących w tym również OZE (Tylko w zakresie części wspólnych budynków);

c) wykorzystanie technologii OZE w budynkach, przy założeniu iż do sieci dystrybucyjnej oddawana będzie wyłącznie niewykorzystana część energii elektrycznej

2) instalację inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu m.in. o technologie TIK (wyłącznie jako element projektów kompleksowej modernizacji, opisanych powyżej);

3) audyt energetyczny realizowany jako element projektu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

3 549 600,00 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie – obowiązuje od 22.01.2018 r.

Wzór umowy o dofinansowanie – wersja archiwalna

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować do:

  • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:

89 512 54 82

89 512 54 83

89 512 54 85

89 512 54 86

  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Biuro Regionalne w Elblągu
ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00–18:00
wtorek – piątek 7:30–15:30

e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:
55 620 09 13
55 620 09 14
55 620 09 16
 

  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Biuro Regionalne w Ełku
ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00–18:00
wtorek – piątek 7:30–15:30

e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:
87 734 11 09
87 734 11 10
87 610 07 77

 

lub

Beata Gotkiewicz b.gotkiewicz@warmia.mazury.pl

Emilia Bowszys e.bowszys@warmia.mazury.pl

Julia Przeciszewska j.przeciszewska@warmia.mazury.pl

Karolina Horla k.horla@umwwm.pl

Aleksandra Rozłucka a.rozlucka@warmia.mazury.pl

Anna Warcaba a.warcaba@warmia.mazury.pl

Tel. 89 521 96 46

89 521 96 47

89 521 96 72

       89 521 96 71

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip – obowiązuje od 22.01.2018 r.

2018-01-26

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2017-06-28

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS