Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi - 24 lipca 2017 r.

Pytanie 1: Czy w ramach projektu można uwzględnić szkolenia z tzw. kompetencji miękkich, np. umiejętność pracy w zespole, komunikacja interpersonalna itp. jeśli z przeprowadzonej diagnozy będzie wynikało, iż jest zapotrzebowanie na tego typu kompetencje w danej branży?

Odpowiedź: Dofinansowanie mogą uzyskać projekty realizujące wsparcie obejmujące m.in. kursy i szkolenia prowadzące do uzyskania kompetencji zawodowych. Kompetencje i umiejętności zawodowe to takie, które są niezbędne do właściwego wykonywania zawodu/ów określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

 

Pytanie 2: W pytaniach i odpowiedziach z dnia 13 lipca br. wskazano, iż: "Z uwagi na popytowy charakter konkursu, który umożliwia każdej zainteresowanej osobie (wpisującej się w definicję zawartą w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych) udział w projekcie, Wnioskodawca nie jest w stanie na etapie sporządzania wniosku, przedstawić szczegółowej diagnozy grupy docelowej. W związku z powyższym, opis grupy docelowej powinien zostać ograniczony do wskazania, iż uczestnikami będą wyłącznie osoby dorosłe z własnej inicjatywy zainteresowane podnoszeniem kompetencji i umiejętności zawodowych, które uczą się, pracują lub zamieszkują, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, na terenie województwa warmińsko-mazurskiego."

Czy powyższe oznacza, że opis grupy docelowej nie musi zawierać takich informacji jak status na rynku pracy, wykształcenie itp. uczestników projektu ani informacji ile osób z poszczególnych grup zostanie zrekrutowanych, np. ile będzie osób bezrobotnych, ile pracujących itp.?

Odpowiedź: Opis grupy docelowej powinien zostać ograniczony do wskazania, iż uczestnikami będą wyłącznie osoby dorosłe z własnej inicjatywy zainteresowane podnoszeniem kompetencji i umiejętności zawodowych, które uczą się, pracują lub zamieszkują, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Pytanie 3: Czy biorąc pod uwagę, iż diagnoza zapotrzebowania na szkolenia prowadzona jest w odniesieniu do konkretnej branży/branż, to czy diagnoza grupy docelowej również powinna odnosić się do osób z tych branż czy diagnoza powinna się odnosić ogólnie do osób dorosłych, które uczą się, pracują lub zamieszkują, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, na terenie województwa warmińsko-mazurskiego?

Odpowiedź: Mimo, iż charakter planowanych szkoleń wynika z potrzeb konkretnej branży nie można ograniczać grupy docelowej wyłącznie do jej pracowników. Projekt powinien być dostępny dla wszystkich osób spełniających kryteria tj. uczestnikami mogą być wyłącznie osoby dorosłe z własnej inicjatywy zainteresowane podnoszeniem kompetencji i umiejętności zawodowych, które uczą się, pracują lub zamieszkują, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego, z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą.

 

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.