Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

12.1

Działanie 12.1 Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli - tryb pozakonkursowy realizowany przez Województwo Warmińsko-Mazurskie

zakończony     od: 2015-11-12 do: 2015-11-23
Wyniki naboru

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa ogłasza nabór i wzywa do złożenia wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 12.1 Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli realizowanego z Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Termin, od którego można składać wnioski

12 listopada 2015 r.

Termin, do którego można składać wnioski

23 listopada 2015 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Polityki Regionalnej
ul. Kościuszki 89/91, pokój 201
 

w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00
od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Sposób składania wniosku

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej i papierowej, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie, stanowiącą załącznik nr 2 do Instrukcji realizacji Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcy projektów wskazani zostali w załączniku nr 3 do Szczegółowego opisu osi priorytetowej Pomoc techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  • zatrudnienie,
  • podnoszenie kwalifikacji,
  • wsparcie procesu realizacji,
  • koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne.

Zgodnie z typami projektów wskazanymi w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Pomoc techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria stanowią załącznik nr 2 do Szczegółowego opisu osi priorytetowej Pomoc techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie porojektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

2 286 190 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Zasady wyboru projektów w ramach Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 określono w Instrukcji realizacji Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 1 do Instrukcji realizacji Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór uchwały o dofinansowanie stanowi załącznik nr 6 do Instrukcji realizacji Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Dla naboru projektów w trybie pozakonkursowym nie przewidziano środków odwoławczych.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail:
a.czajkowska@warmia.mazury.pl

tel. 89 521 93 74
 

Pliki do pobrania

Instrukcja realizacji Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

2015-11-10

Zał. nr 1 do Instrukcji realizacji Pomocy technicznej - wzór wniosku o dofinansowanie

2015-11-10

Zał. nr 2 do Instrukcji realizacji Pomocy technicznej - instrukcja wypełniania wniosku

2015-11-10

Zał. nr 6 do Instrukcji realizacji Pomocy technicznej - wzór uchwały o dofinansowanie

2015-11-10

Zał. nr 2 do Szczegółowego opisu osi priorytetowej Pomoc techniczna - kryteria wyboru projektów

2015-11-10

Zał. nr 3 do Szczegółowego opisu osi priorytetowej Pomoc techniczna - wykaz projektów

2015-11-10

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS