Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi z 16.08.2017 r.

Pytanie 1.

Planowany do realizacji projekt w ramach ww. działania ma być projektem hybrydowym. Proszę o informację czy kosztem kwalifikowalnym jest koszt doradztwa prawnego, finansowego, podatkowego na etapie procedury wyboru partnera prywatnego?

 

Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 r. Punkt 6.11 Wytycznych określa możliwość kwalifikowania kosztów doradztwa w ramach projektu.

Jednocześnie należy pamiętać, że w ramach części gospodarczej objętej pomocą publiczną, kwalifikowalne mogą być jedynie koszty wskazane w art. 26 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014). Oznacza to, że wydatki poniesione na doradztwo mogą stanowić koszt kwalifikowalny jedynie w części niegospodarczej. Podziału kosztów należy dokonać analogicznie jak w przykładzie opisanym poniżej - w pkt 4)

 

Pytanie 2.

Wnioskodawca posiada grunt, na którym chciałby zrealizować inwestycję – czy koszty przyłączy (energia elektr, wod, kan, gaz) są kosztami kwalifikowalnymi?

 

Zgodnie z zapisami Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków Działanie 1.1 Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek naukowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (rozdz.. 4.2.3, pkt 1) „Wydatki na zakup materiałów lub robót budowlanych mogą być uznane za wydatki kwalifikowalne, jeśli zostały przewidziane we wniosku o dofinansowanie projektu będącym załącznikiem do umowy o dofinansowanie projektu” W związku z tym, że budowa przyłączy stanowi element robót budowlanych, wydatki poniesione na ich budowę mogą zostać ujęte jako koszty kwalifikowalne w projekcie.

 

Pytanie 3.

Czy załącznik w postaci umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym jest załącznikiem obowiązkowym w projekcie hybrydowym na etapie naboru wniosku aplikacyjnego do Działania 1.1 Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek naukowych, w sytuacji kiedy partner prywatny nie został jeszcze wybrany. Procedura wyboru partnera wkrótce się rozpocznie. Tryb wyboru partnera prywatnego w postaci dialogu konkurencyjnego umożliwia przygotowanie umowy na etapie rund dialogowych w trakcie których umowa ta jest negocjowana z partnerem. Zatem nie jest na tym etapie możliwe załączenie umowy w kształcie, w jakim zostanie podpisana z partnerem prywatnym, bo jej ostateczny kształt zostanie dopiero wypracowany w trakcie dialogu.

 

Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania załączników, stanowiącej Załącznik nr 3 do Regulaminu naboru  nr RPWM.01.01.00-IZ.00-28-001/17 (Rozdział II, pkt 5) „W przypadku gdy Wniosek składany jest przed dokonaniem wyboru partnera prywatnego, należy przedłożyć projekt umowy PPP, jeśli został sporządzony.” Oznacza to, iż umowa PPP lub jej projekt są wymagane, jeśli zostały sporządzone. W przypadku, gdy w momencie składania wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca nie posiada jeszcze powyższych dokumentów, należy o tym poinformować Instytucję Organizującą Konkurs, w dokumentacji aplikacyjnej.

 

Pytanie 4.

Zgodnie z załącznikiem nr 17 do Regulaminu konkursu – wytyczne ws. kwalifikowalności koszt promocji może wynosić maksymalnie 100 000 PLN.  Czy koszt promocji może zostać podzielony na część gospodarczą i niegospodarczą w proporcji jakiej pozostałe koszty dotyczą tych właśnie części (gospodarcza/niegospodarcza)?

 

Zgodnie z zapisami Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków Działanie 1.1 Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek naukowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (rozdz.. 4.3, pkt 10) „wydatki na promocję projektu w przypadku projektów objętych pomocą publiczną oraz pomocą de minimis” stanowią koszt niekwalifikowalny w projekcie. W związku z tym, że wydatki w ramach „części gospodarczej” objęte są pomocą publiczną, koszt promocji może być kwalifikowalny jedynie w ramach wydatków dotyczących „części niegospodarczej”.

Przykład:

Część gospodarcza stanowi 30% w projekcie, część niegospodarcza stanowi 70%

Wydatki na promocję w projekcie wynoszą 80 000,00 PLN

Podział kosztów:

 

80 000,00

Wydatki kwalifikowalne (70%)

Wydatki niekwalifikowalne (30%)

56 000,00

24 000,00

Dofinansowanie 100%

Dofinansowanie 0%

56 000,00

0,00

 

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS