Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi - 16 sierpnia 2017 r.

Zgodnie z zapisami regulaminu:

„Przykład 1: W sytuacji, gdy Wnioskodawca zakłada, iż w projekcie wezmą udział osoby zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (należące do grupy a), wówczas należy wykazać jeden wskaźnik efektywności społecznej, przy czym jego minimalna wartość musi wynosić 34%.

Przykład 2: W sytuacji, gdy Wnioskodawca zakłada, iż w projekcie wezmą udział osoby zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (osoby należące do grupy a) oraz osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (należące do grupy b) należy wykazać dwa odrębne wskaźniki efektywności społecznej dla osób:

- należących do grupy a oraz ,

- należących do grupy b,

przy czym wartości dla obu wskaźników nie mogą być niższe niż 34%. „

Czy oznacza to , że gdy w projekcie nie jest planowany udział osób niepełnosprawnych  w stopniu znacznym to nie należy wskazywać  we wniosku wskaźnika dotyczącego tej grupy osób? Czy mimo wszystko należy wpisać we wniosku ten wskaźnik(na wypadek gdyby na etapie realizacji pojawiły się takie osoby)?. Tak samo pytanie kieruję odnośnie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej.

 

We wniosku o dofinansowanie wskaźnik efektywności społecznej i wskaźnik efektywności zatrudnieniowej wykazujemy dla takiej grupy docelowej w projekcie, jaka jest opisana we wniosku, w polu 3.1 „Opis grupy docelowej“.

Wobec powyższego, jeżeli Wnioskodawca opisuje diagnozę sytuacji problemowej tylko względem osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym (w tym osób pełnosprawnych oraz z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności) wówczas wykazuje jeden wskaźnik efektywności społecznej dla tych osób na poziomie 34% i jeden wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla tych osób na poziomie 22%.

Dodatkowo informujemy, że na etapie przygotowania wniosku, nie jest błędem założenie we wniosku wskaźników efektywnościowych dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi z wartością docelową „0 %“, ponieważ w momencie pojawienia się takich osób w projekcie na etapie jego realizacji, wskaźnik odpowiednio będzie aktualizowany (należy pamiętać, że wartość docelowa wskaźnika musi wynieść dla wskaźnika efektywności społecznej 34%, a dla wskaźnika efektywności zatrudnieniowej 12% liczony od zrekrutowanej liczby osób w projekcie ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi).

Należy również pamiętać, że w ramach niniejszego konkursu preferowane do objęcia wsparciem w projekcie są 3 grupy:

  1. Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w rozdziale 3 pkt 13 Wytycznych CT9.
  2. Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.
  3. Osoby korzystające z PO PŻ.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.