Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

7.3

Działanie 7.3 Infrastruktura kolejowa

zakończony     od: 2017-08-29 do: 2017-10-13
Wyniki naboru
Komunikaty

Informujemy o zmianie Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 7.3. Infrastruktura kolejowa odnośnie projektu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pn. „Zakup zmodernizowanego trójczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego na bazie konstrukcji EN57” oraz zmianie załącznika nr 14 do Regulaminu tj. Wzoru Uchwały o podjęciu decyzji o dofinansowaniu projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie.

Zmiany dotyczą nowelizacji ustawy wdrożeniowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1475). Zgodnie z ww. ustawą, Wytyczne programowe w sprawie kwalifikowalności wydatków do wszystkich działań i poddziałań w ramach RPO WiM 2014-2020 wydane przez Instytucję Zarządzającą, przestały być stosowane.

Zmiany  obowiązują od 11 grudnia 2017 r.

Etapy oceny projektów
Informacje
Komunikaty

Informujemy o zmianie Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020  w ramach Działania 7.3 Infrastruktura kolejowa odnośnie projektu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pn. „Zakup zmodernizowanego trójczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego na bazie konstrukcji EN57”, umieszczonego w wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WiM 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącym załącznik do Szczegółowego opisu osi priorytetowej Infrastruktura transportowa RPO WiM 2014-2020 (§6 ust. 8 i § 15 ust. 3 Regulaminu naboru nr RPWM.07.03.00-IZ.00-28-001/17).

Aktualizacja Regulaminu naboru i oceny polega na uszczegółowieniu zapisów dotyczących poziomu wkładu własnego w przypadku projektu podlegającego pomocy publicznej oraz dostosowania zapisu dotyczącego sposobu publikacji zapytań ofertowych w ramach zasady konkurencyjności opisanej w zaktualizowanych Wytycznych do kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Przedmiotowe zmiany Regulaminu naboru nr RPWM.07.03.00-IZ.00-28-001/17 nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawcy oraz pogorszeniem warunków naboru.

Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od 10 października 2017 r.

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 7.3 Infrastruktura kolejowa

Nabór nr RPWM.07.03.00-IZ.00-28-001/17

Termin, od którego można składać wnioski

29 sierpnia 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

13 października 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2017 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn

I piętro, pok. 101

lub 

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
ul. Emilii Plater 1, pokój 380

Godziny pracy:

Poniedziałek:  8:00 – 16:00

Wtorek – Piątek: 7:30 – 15:30

(tj. w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego)

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie, w dwóch egzemplarzach - dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym. 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosku uprawnieni są wyłącznie Wnioskodawcy, których projekty znajdują się w Wykazie projektów zidentyfikowanych i podpisali Umowę wstępną lub podjęto Uchwałę.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zakup taboru kolejowego dla połączeń wojewódzkich (tj. wykonywanych przez operatora publicznego transportu zbiorowego, który zawarł w tej sprawie umowę z Województwem Warmińsko-Mazurskim).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu naboru i oceny.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

10 393 239,64 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin naboru - obowiązuje od 11.12.2017 r.

Regulamin naboru - wersja archiwalna

Regulamin naboru - wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 13 Regulaminu naboru i oceny

Pytania i odpowiedzi

  • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie,

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 89 512-54-82, 89 512-54-83, 89 512-54-85, 89 512-54-86

Godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00 - 18:00, wtorek - piątek 7:30 - 15:30

 

  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu,

Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg,

 e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 55 620-09-13, 55 620-09-14, 55 620-09-16

Godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00 - 18:00, wtorek - piątek 7:30 - 15:30

 

  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku,

Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

 e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 87 734-11-09, 87 734-11-10, 87 610-07-77

Godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00 - 18:00,  wtorek - piątek 7:30 - 15:30

lub

Iwona Pykało i.pykalo@warmia.mazury.pl

Maria Kołacz m.artymowicz@warmia.mazury.pl

Anna Szukiel a.szukiel@warmia.mazury.pl

Urszula Dzilińska u.dzilinska@warmia.mazury.pl

 

Tel. 89 521 96 49

       89 521 96 37

       89 521 96 42

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip - obowiązuje od 11.12.2017 r.

2017-12-11

Pełna dokumentacja konkursowa zip - wersja archiwalna

2017-10-10

Pełna dokumentacja konkursowa zip - wersja archiwalna

2017-08-24

Wytyczne ministerialne

2017-09-01

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.