Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

1.3.5

Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP

zakończony     od: 2017-09-29 do: 2017-10-30
Komunikaty

30.04.2018 r. Zmiana Regulaminu konkursu wynika z wydłużenia oceny formalno-merytorycznej, co spowodowane było pojawieniem się rozbieżności w interpretacji przepisów dotyczących kwalifikowalności wydatków. Po otrzymaniu stanowiska Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju możliwe było kontunuowanie oceny formalno-merytorycznej. Wydłużenie etapu oceny formalno-merytorycznej wpłynęło na brak możliwości rozstrzygnięcia konkursu  w planowanym terminie. Zmiany Regulaminu i ogłoszenia ww. konkursu dotyczą wydłużenia orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu z kwietnia 2018 r. na maj 2018 r. (§ 7 ust. 4). 


Zmiany regulaminu konkursu, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów  w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.), nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu i obowiązują od 30.04.2018 r., tj. od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Informujemy o wydłużeniu terminu weryfikacji wymogów formalnych wniosków o 20 dni.

Informujemy o zmianie terminu weryfikacji wymogów formalnych w konkursie nr| RPWM.01.03.05-IZ.00-28-001/17.

Zmiana dotyczy wydłużenia terminu weryfikacji wymogów formalnych wniosków o 30 dni.

 Z uwagi na dużą liczbę naborów na różnych etapach oceny oraz obowiązek doręczania pism wzywających Wnioskodawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień/informacji na etapie weryfikacji wymogów formalnych (dopuszcza się dwukrotne uzupełnienie) pismem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, termin przewidziany w Regulaminie konkursu na weryfikację wymogów formalnych wniosków wymaga wydłużenia o 30 dni tj. z 80 dni na 110 dni od dnia zamknięcia naboru.

Przedmiotowe zmiany Regulaminu konkursu nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-001/17 zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Wyniki naboru

28 maja 2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził listę 9 projektów wybranych do dofinansowania. 

Etapy oceny projektów
Pytania i odpowiedzi

Pytanie
Czy w ramach konkursu z poddziałania 1.3.5 mogę ubiegać się o dofinansowanie tłumaczenia i nagrań produktu?

 

Odpowiedź
Przedmiotem dofinansowania projektów w ramach poddziałania 1.3.5 Usługi dla MŚP jest zakup usług doradczych i szkoleniowych, a także usług związanych z internacjonalizacją firmy (tj. usługi doradcze, informacyjne, organizacja udziału przedsiębiorstwa w międzynarodowych targach, wyjazdach biznesowych, misjach gospodarczych), które przyczynią się do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej  przedsiębiorstwa i/lub jego rozwoju.
 „Tłumaczenia i nagrania produktu” nie wpisują się w zakres wsparcia przewidziany w ramach poddziałania 1.3.5.

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, ogłasza nabór w ramach Działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP

Konkurs nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-001/17 

Termin, od którego można składać wnioski

29 września 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

30 października 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

maj 2018 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn,

I piętro, pok. 101

lub

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

ul. Emilii Plater 1, pokój 380

Godziny pracy:

Poniedziałek:  8:00 – 16:00

Wtorek – piątek: 7:30 – 15:30

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS2 funkcji „Wyślij wniosek”.   

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, w dwóch egzemplarzach - dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym. 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do złożenia wniosku uprawnione są podmioty, które należą do niżej wymienionych typów potencjalnych Beneficjentów:

  • przedsiębiorstwa (MŚP)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach poddziałania dofinansowany zostanie zakup przez Beneficjenta usług, które przyczynią się do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej  przedsiębiorstwa i/lub jego rozwoju, w tym:

  • Usług  doradczych  i szkoleniowych zwiększające zdolność MŚP do budowania oraz wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku
  • Usług  związanych  z internacjonalizacją firmy, tj. usługi doradcze, informacyjne, organizacja udziału przedsiębiorstwa w międzynarodowych targach, wyjazdach biznesowych, misjach gospodarczych

Zgodnie z zasadami określonymi w Szczegółowym opisie osi priorytetowych, dystrybucja środków w ramach niniejszego poddziałania opierać się będzie o system popytowy, co oznacza, że wybór zarówno niezbędnego rodzaju usługi jak i jej wykonawcy pozostaje w gestii przedsiębiorstwa. Usługa będzie odpowiadała na faktyczne (określone przez przedsiębiorstwo) potrzeby i służyć będzie rozwiązaniu konkretnego problemu/ zagadnienia związanego z rozwojem firmy.

Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

50% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

21 219 810,44 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – obowiązuje od 30.04.2018 r.

Regulamin konkursu – wersja archiwalna (10.04.2018–29.04.2018)

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie – obowiązuje od 10.04.2018 r.

Wzór umowy o dofinansowanie – wersja archiwalna

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

  • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie,

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 89 512-54-82, 89 512-54-83, 89 512-54-85, 89 512-54-86

Godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00 - 18:00, wtorek - piątek 7:30 - 15:30

 

  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu,

Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg,

 e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 55 620-09-13, 55 620-09-14, 55 620-09-16

Godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00 - 18:00, wtorek - piątek 7:30 - 15:30

 

  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku,

Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

 e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 87 734-11-09, 87 734-11-10, 87 610-07-77

Godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00 - 18:00,  wtorek - piątek 7:30 - 15:30

lub

Katarzyna Gawdzińska-Duda k.gawdzinska@warmia.mazury.pl

Anna Kiziniewicz-Kowalska a.kiziniewicz@warmia.mazury.pl

Agnieszka Przychodzka a.przychodzka@warmia.mazury.pl

Justyna Mordas j.mordas@warmia.mazury.pl

Elwira Ryniec  e.ryniec@warmia.mazury.pl

Anna Pawelec a.pawelec@warmia.mazury.pl

Marzena Radziszewska m.radziszewska@warmia.mazury.pl

Monika Szepietowska monika.szepietowska@warmia.mazury.pl

 

Tel. 89 521 93 97

       89 521 96 36

       89 521 96 26

       89 521 96 41

       89 521 96 54

       89 521 96 06

       89 521 93 72

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip

2018-04-30

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna (10.04.2018–30.04.2018)

2018-04-20

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2017-08-24

Wytyczne ministerialne zip

2017-08-30

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS