logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

6.2.2

Poddziałanie 6.2.2 Szlaki wodne i nabrzeża

zakończony     od: 2017-08-29 do: 2017-09-29
Wyniki naboru

6 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania.

Komunikaty

Przyczyną zmian Regulaminu jest nowelizacja ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz.1460) zwanej dalej ustawą wdrożeniową. Zmiany ustawy wdrożeniowej polegają m.in. na uchyleniu art. 7 dotyczącego możliwości wydawania przez Instytucje Zarządzające wytycznych dotyczących kwestii szczegółowych dla danego programu operacyjnego zwanych „wytycznymi programowymi” zgodnych  z wytycznymi horyzontalnymi.

Zmiany obowiązują od 6 grudnia 2017 r.

Etapy oceny projektów
Komunikaty

Aktualizacja Regulaminu naboru i oceny polega na dostosowaniu zapisu dotyczącego sposobu publikacji zapytań ofertowych w ramach zasady konkurencyjności opisanej w zaktualizowanych Wytycznych do kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Przedmiotowe zmiany Regulaminu naboru nr RPWM.06.02.02-IZ.00-28-001/17 nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawcy oraz pogorszeniem warunków naboru.

Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, czyli od 14.11.2017 r.

 

Informujemy, że 16 listopada 2017 r. Komisja Oceny Projektów rozpoczęła pracę. 

Etapy oceny projektów
Informacje

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 6.2 Dziedzictwo naturalne
Poddziałanie 6.2.2 Szlaki wodne i nabrzeża – Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020

 

Nabór nr RPWM.06.02.02-IZ.00-28-001/17

Termin, od którego można składać wnioski

29 sierpnia 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

29 września 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2017 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101

oraz
Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, pokój 380.


Godziny pracy:

Poniedziałek: 8:00–16:00

Wtorek–piątek: 7:30–15:30

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie, w dwóch egzemplarzach – dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosku uprawnieni są wyłącznie Wnioskodawcy, których projekty znajdują się w Wykazie projektów zidentyfikowanych i podpisali Umowę wstępną lub podjęto Uchwałę.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego naboru mogą być dofinansowane następujące typy projektów:

1) inwestycje (budowa, rozbudowa, modernizacja, w tym przebudowa) w nabrzeża, infrastrukturę śródlądowych dróg wodnych i infrastrukturę portową;

2) wdrażanie rozwiązań i technik zarządzania, monitorowania ruchu na śródlądowych drogach wodnych (w tym małych portów);

3) wsparcie otrzymają przedsięwzięcia wynikające z planu strategicznego „Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 – Strategia”.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu naboru

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wartości wydatków kwalifikowanych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

40 490 359,85 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin naboru - obowiązuje od 6.12.2017 r.

Regulamin naboru - wersja archiwalna

Regulamin naboru - wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie- obowiązuje od 6.12.2017 r.

Wzór umowy o dofinansowanie - wersja archiwalna

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 13 Regulaminu naboru

Pytania i odpowiedzi

  • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00–18:00
wtorek – piątek 7:30–15:30

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:

89 512 54 82

89 512 54 83

89 512 54 85

89 512 54 86

  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Biuro Regionalne w Elblągu
ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00–18:00
wtorek – piątek 7:30–15:30

e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:
55 620 09 13
55 620 09 14
55 620 09 16

 

  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Biuro Regionalne w Ełku
ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00–18:00
wtorek – piątek 7:30–15:30

e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:
87 734 11 09
87 734 11 10
87 610 07 77

lub

Marcin Jasiński j.jasinski@warmia.mazury.pl

Natalia Cieśluk n.ciesluk@warmia.mazury.pl

Martyna Gutkowska m.gutkowska@warmia.mazury.pl

Małgorzata Kulczyk m.kulczyk@warmia.mazury.pl

Katarzyna Malinowska k.malinowska@warmia.mazury.pl

Tel. 89 521 96 44

89 521 96 92

89 521 96 57

89 521 93 80

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip - obowiązuje od 6.12.2017 r.

2017-12-06

Pełna dokumentacja konkursowa zip - wersja archiwalna

2017-11-20

Pełna dokumentacja konkursowa zip - wersja archiwalna

2017-08-25

Wytyczne Ministerstwa Rozwoju

2017-08-30

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.