Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

9.3.2

Poddziałanie 9.3.2 Infrastruktura dydaktyczna szkół wyższych

zakończony     od: 2017-10-30 do: 2017-11-28
Wyniki naboru
Etapy oceny projektów
Komunikaty
Etapy oceny projektów
Komunikaty

23 października 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację Regulaminu konkursu nr RPWM.09.03.02-IZ.00-28-001/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.2 Infrastruktura dydaktyczna szkół wyższych.   

Aktualizacja Regulaminu naboru i oceny polega na dostosowania zapisu zasady dotyczącego sposobu publikacji zapytań ofertowych w ramach konkurencyjności opisanej w zaktualizowanych Wytycznych do kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

Przedmiotowe zmiany Regulaminu konkursu nr RPWM.09.03.02-IZ.00-28- 001/17 nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawcy oraz pogorszeniem warunków naboru.

Zmiany obowiązują od dnia podjęcia uchwały  przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałania 9.3.2 Infrastruktura dydaktyczna szkół wyższych

Konkurs nr RPWM.09.03.02-IZ.00-28-001/17

Termin, od którego można składać wnioski

30 października 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

28 listopada 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Kwiecień 2018 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101

lub 

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
ul. Emilii Plater 1, pokój 380

Godziny pracy:

Poniedziałek:  8:00 – 16:00

Wtorek – Piątek: 7:30 – 15:30

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie, w dwóch egzemplarzach - dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym. 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uczelnie

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego priorytetu wspierane będą:

1. Inwestycje w infrastrukturę dydaktyczną szkolnictwa wyższego wyłącznie w obrębie inteligentnych specjalizacji gospodarczych województwa, w tym:  

  • wyposażenie i doposażenie istniejących obiektów służących prowadzeniu działalności dydaktycznej;
  • doposażenie uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym w specjalistyczne pomoce dydaktyczne i sprzęt,
  • adaptację, rozbudowę, przebudowę, remont istniejącej infrastruktury,
  • budowę nowej infrastruktury jedynie  wyjątkowo i  w uzasadnionych przypadkach, kiedy nie będzie możliwości adaptacji lub modernizacji istniejącej lub kiedy byłoby to nieefektywne kosztowo.

2. Inwestycje w infrastrukturę dydaktyczną szkolnictwa wyższego zawodowego dla potrzeb regionalnych specjalizacji, w tym:  

  • wyposażenie i doposażenie istniejących obiektów służących prowadzeniu działalności dydaktycznej,
  • doposażenie uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym w specjalistyczne pomoce dydaktyczne i sprzęt,
  • adaptację, rozbudowę, przebudowę, remont istniejącej infrastruktury, budowę nowej infrastruktury jedynie  wyjątkowo i w uzasadnionych przypadkach, kiedy nie będzie możliwości adaptacji lub modernizacji istniejącej lub kiedy byłoby to nieefektywne kosztowo.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

29 825 870,69 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - obowiązuje od 23.10.2017 r. 

Regulamin konkursu -  wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 26.01.2018 r.

Wzór umowy o dofinansowanie - wersja archiwalna

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail:

Nikodema Więsyk n.wiesyk@warmia.mazury.pl

Sylwia Banach s.banach@warmia.mazury.pl

Beata Engel b.engel@warmia.mazury.pl

Karolina Szylin k.szylin@umwwm.pl

Katarzyna Templin k.templin@warmia.mazury.pl

Agata Kilijańska a.urbanowicz@warmia.mazury.pl

 

Tel. 89 521 96 34

       89 521 96 29

       89 521 96 38

       89 521 93 73

       89 521 96 45

       89 521 93 92

lub

  • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie,

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 89 512-54-82, 89 512-54-83, 89 512-54-85, 89 512-54-86

Godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00 - 18:00, wtorek - piątek 7:30 - 15:30

 

  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu,

Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg,

 e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 55 620-09-13, 55 620-09-14, 55 620-09-16

Godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00 - 18:00, wtorek - piątek 7:30 - 15:30

 

  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku,

Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

 e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 87 734-11-09, 87 734-11-10, 87 610-07-77

Godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00 - 18:00,  wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip - obowiązuje od 26.01.2018 r.

2018-01-30

Pełna dokumentacja konkursowa zip - wersja archiwalna

2017-10-30

Pełna dokumentacja konkursowa zip - wersja archiwalna

2017-08-25

Wytyczne ministerialne zip

2017-08-30

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.