Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

4.5

Działanie 4.5 Wysokosprawne wytwarzanie energii

zakończony     od: 2017-09-29 do: 2017-12-18
Wyniki naboru
Etapy oceny projektów
Komunikaty

05 marca 2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził

 1. aktualizację Regulaminu konkursu nr RPWM.04.05.00-IZ.00-28-002/17,
 2. aktualizację Wzoru Umowy o dofinansowanie projektu, stanowiącego Załącznik nr 16 do Regulaminu konkursu nr RPWM.04.05.00-IZ.00-28-002/17
 3. aktualizację Instrukcji zabezpieczania umowy o dofinansowanie projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, stanowiącej Załącznik nr 19 do Regulaminu konkursu nr RPWM.04.05.00-IZ.00-28-002/17

Przyczyną zmian ww. Regulaminu w zakresie wydłużenia terminu etapu weryfikacji wymogów formalnych jest przedłużający się okres oczekiwania na wniesienie poprawek przez Wnioskodawców oraz zapewnienia bieżącej pracy IOK.

Przyczyną wprowadzania zmian w załączniku nr 16 do Regulaminu konkursu nr RPWM.04.05.00-IZ.00-28-002/17 pn. Wzór umowy o dofinansowanie projektu jest:

 1. potrzeba aktualizacji zapisów we wzorze umowy o dofinansowanie dot. wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych przez Beneficjentów w zakresie oznaczania barwami Rzeczypospolitej Polskiej materiałów w wersji pełnokolorowej oraz wskazania dodatkowych dokumentów tj. Karty wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 oraz Poradnika z zakresu obowiązków informacyjnych, które Beneficjenci mogą stosować pomocniczo podczas realizacji Projektu i wypełniania obowiązków w zakresie informacji i promocji.
 2. potrzeba usunięcia zapisów dot. praw autorskich.
 3. potrzeba doprecyzowania w umowie o dofinansowanie w zakresie zmian we wniosku o dofinansowanie oraz załącznikach do wniosku o dofinansowanie, które nie wpłyną na treść umowy o dofinansowanie i nie wymagają formy aneksu.
 4. potrzeba uwzględnia zapisów art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-20200 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1475) dotyczące stosowania wytycznych programowych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Działania 4.1.Dodatkowo wzór umowy o dofinansowanie został zaktualizowany dodatkowe zapisy wynikające z nowelizacji ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów  w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

 

Przyczyną wprowadzania zmian w załączniku nr 19 do Regulaminu konkursu nr RPWM.04.05.00-IZ.00-28-002/17 pn. „Instrukcji zabezpieczania umowy o dofinansowanie projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” jest przyjęcie przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Uchwałą nr 4/66/18/V z dnia 22 stycznia 2018 r. nowego wzoru „Instrukcji zabezpieczania umowy o dofinansowanie projektu…”, która wprowadziła:

 1. obowiązek ustanowienia przez Beneficjenta tylko jednego zabezpieczenia, w przypadku projektów, w których wartość dofinansowania nie przekracza 10 000 000 zł,
 2. obowiązek ustanowienia przez Beneficjenta dwóch zabezpieczeń, w przypadku projektów, w których wartość dofinansowania przekracza 10 000 000 zł.

Ww. zmiany mają na celu złagodzenie wymogów obowiązujących w zakresie zabezpieczania umów o dofinasowanie projektów.

Przedmiotowe zmiany Regulaminu konkursu nr RPWM.04.05.00-IZ.00-28-002/17 oraz Załączników nr 16 i 19 nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawcy oraz pogorszeniem warunków naboru.

Zmiany obowiązują od 05.03.2018 r., tj. od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

14 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację Regulaminu konkursu.

Aktualizacja Regulaminu wynika z dostosowania:

 1. Zapisów dotyczących procedury odwoławczej w ramach przeprowadzonego konkursu zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1460) oraz
 2. Zapisu dotyczącego sposobu publikacji zapytań ofertowych w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z treścią zaktualizowanych „Wytycznych do kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020”.


Zmiany Regulaminu konkursu nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawcy oraz pogorszeniem warunków naboru i obowiązują od 14.11.2017 r., tj. od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór w ramach Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.5 Wysokosprawne wytwarzanie energii

Konkurs nr RPWM.04.05.00-IZ.00-28-002/17

Termin, od którego można składać wnioski

29 września 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

18 grudnia 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

lipiec 2018 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101

lub 

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
ul. Emilii Plater 1, pokój 380

Godziny pracy:

Poniedziałek:  8:00 – 16:00

Wtorek – piątek: 7:30 – 15:30

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie, w dwóch egzemplarzach - dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
 • organizacje pozarządowe;
 • przedsiębiorstwa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przewidziane do wsparcia typy projektów:

• budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji / trigeneracji;

• budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji z OZE;

•   budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania ciepła w wyniku, której jednostki te zostaną zastąpione jednostkami wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji / trigeneracji;

• budowa przyłączeń do sieci ciepłowniczej i energetycznej, wyłącznie jako element uzupełniający projektu.

Dopuszczalne są projekty do 1 MW włącznie.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowych oraz w załącznikach do Regulamin konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

61 189 920,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - obowiązuje od 5.03.2018 r.

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 5.03.2018 r.

Wzór umowy o dofinansowanie - wersja archiwalna

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie,

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 89 512-54-82, 89 512-54-83, 89 512-54-85, 89 512-54-86

Godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00 - 18:00, wtorek - piątek 7:30 - 15:30

 

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu,

Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg,

 e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 55 620-09-13, 55 620-09-14, 55 620-09-16

Godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00 - 18:00, wtorek - piątek 7:30 - 15:30

 

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku,

Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

 e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 87 734-11-09, 87 734-11-10, 87 610-07-77

Godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00 - 18:00,  wtorek - piątek 7:30 - 15:30

lub

Tomasz Leśnicki t.lesnicki@warmia.mazury.pl

Łukasz Popławski l.poplawski@warmia.mazury.pl

Karolina Zakrzewska k.zakrzewska@warmia.mazury.pl

Dorota Kalinowska-Dziobek d.kalinowska@warmia.mazury.pl

Kaja Błaszczyk k.blaszczyk@warmia.mazury.pl

Sylwia Dąbrowska s.dabrowska@warmia.mazury.pl

Marta Muzińska m.muzinska@warmia.mazury.pl

Beata Chorążewicz b.chorazewicz@warmia.mazury.pl

Marta Andrysiak m.andrysiak@warmia.mazury.pl

Anna Jabłońska a.jablonska@warmia.mazury.pl

Agnieszka Unruh a.unruh@warmia.mazury.pl

Marta Kurzyńska m.kurzynska@warmia.mazury.pl

 

Tel. 89 52 19 389

89 52 19 685

89 52 19 691

89 52 19 683

89 52 19 387

89 52 19 662

89 52 19 639

89 52 19 391

89 52 19 688

89 52 19 687

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip - obowiązuje od 5.03.2018 r.

2018-03-15

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2017-12-01

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2017-08-29

Wytyczne ministerialne

2017-08-30

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.