Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja Regulaminu konkursu i Ogłoszenia - 6.09.2017 r.

Informujemy o zmianie Ogłoszenia oraz Regulaminu konkursu nr RPWM.06.01.01-IZ.00-28-002/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe. Zmiany dotyczą wydłużenia terminu oceny formalno-merytorycznej z 70 dni do 100 dni liczonych od dnia powołania KOP (§ 11 ust. 3 Regulaminu konkursu nr RPWM.06.01.01-IZ.00-28-002/17) oraz przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu z września 2017 r. na październik 2017 r. (§  7 ust. 4 Regulaminu konkursu nr RPWM.06.01.01-IZ.00-28-002/17, ogłoszenie o konkursie).

Powyższe uwarunkowane jest przedłużającą się oceną ekspercką w związku z okresem urlopowym ekspertów oraz obowiązkiem doręczania pism wzywających Wnioskodawcę do złożenia  dodatkowych wyjaśnień/informacji  na etapie oceny formalno-merytorycznej, pismem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Wskazania wymaga, iż w myśl § 11 ust. 3 Regulaminu konkursu nr RPWM.06.01.01-IZ.00-28-002/17 „W szczególnych przypadkach (np. duża liczba wniosków, zdolność Instytucji do oceny wniosków, konieczność zamówienia dodatkowych ekspertyz) może zostać podjęta decyzja o wydłużeniu terminu oceny wniosków o dofinansowanie projektów”. Ponadto, zgodnie z ogłoszeniem konkursu „Instytucja Zarządzająca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu”.

Przedmiotowe zmiany Regulaminu konkursu nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Zmiany obowiązują od 4 września 2017 r. 

Pliki do pobrania

Uchwała Zarządu

2017-09-06

Ogłoszenie o konkursie

2017-09-06

Regulamin konkursu - obowiązuje od 4.09.2017 r.

2017-09-06

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.