Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi - 7 września 2017 r.

Pytanie 1

Czy w ramach projektu można zaplanować realizację np. interaktywnego języka angielskiego, jeśli jest on w tej chwili realizowany (zakończy się przed ewentualnym rozpoczęciem przedmiotowego projektu, o ile otrzyma dofinansowanie), ale w ramach innego projektu EFS RPO WiM? Tożsame zajęcia nie były realizowane w placówce wcześniej i finansowane z jej nakładów, odbywają się jedynie w ramach projektu EFS. Chcielibyśmy móc kontynuować zajęcia planując je w kolejnym projekcie, czy jest taka możliwość. Dokumentacja konkursowa wskazuje, iż: „skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez OWP (nakłady środków na ich realizację) nie może ulec zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów) prowadzonych przez OWP w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu (średniomiesięcznie). Warunek ten nie dotyczy działań zrealizowanych w ramach PO KL oraz programów rządowych. (zgodnie z limitem nr 6 określonym dla Działania 2.1)”. Natomiast nie wspomina się tu o działaniach zrealizowanych w ramach EFS RPO WiM.

Odpowiedź

W ramach nowego projektu mogą Państwo kontynuować zajęcia w takim samym wymiarze co w projekcie już realizowanym. Tym samym możliwa jest realizacja interaktywnego języka angielskiego w nowym projekcie, pomimo jego zakończenia w ramach projektu współfinansowanego  z EFS RPO WiM 2014-2020.

 

Pytanie 2

Regulamin konkursu wskazuje, że: „zakres wsparcia udzielanego na rzecz kształtowania i rozwijania u dzieci kompetencji kluczowych może objąć w szczególności: (…) b) realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla dzieci w wieku przedszkolnym mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia przedszkolnego”. Czy tu jako zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze można rozumieć, np. logopedię, czy też gimnastykę korekcyjną, bądź inne zajęcia terapeutyczne służące wyrównaniu szans edukacyjnych dzieci?? Jeśli nie, jaki typ/rodzaj zajęć miał na myśli podmiot ogłaszający przedmiotowy konkurs.

Odpowiedź

Jedną z form wsparcia w ramach działania 3.1 jest realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla dzieci w wieku przedszkolnym mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia przedszkolnego. Oznacza to, że w ramach tego typu projektu mogą być realizowane zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze wspierające kompetencje kluczowe dzieci w zakresie porozumiewania się w językach obcych, kompetencji społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości, kreatywności (w przypadku stwierdzenia dysproporcji edukacyjnych w ww. obszarach). Wskazane przez Panią przykłady zajęć np. logopedia czy gimnastyka korekcyjna nie mogą być realizowane jako zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w przedmiotowym konkursie, ponieważ nie wpisują się w kształtowanie którejkolwiek z kompetencji kluczowych wskazanych w nazwie 3 typu projektu. Jako zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w przedmiotowym konkursie mogą być realizowane takie zajęcia, które będą kształtowały którąś z następujących kompetencji kluczowych dzieci: porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje społeczne, inicjatywność, przedsiębiorczość, kreatywność.

Pytanie 3

Dokumentacja określa, że o dofinansowanie mogą ubiegać się: „Wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w Regulaminie konkursu, z wyłączeniem: osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej[1]- Osoby fizyczne prowadzące wyłącznie działalność oświatową nie mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu. Jak należy rozumieć ten zapis? Czy to znaczy, że osoby fizyczne prowadzące działalność jedynie w zakresie sprawowania opieki przedszkolnej, prowadzące tylko i wyłącznie przedszkole niepubliczne, nie mogą ubiegać się o dofinansowanie w przedmiotowym konkursie?

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych, który określa podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu, osoby fizyczne prowadzące wyłączenie działalność w zakresie sprawowania opieki przedszkolnej (działalność oświatowa), bez prowadzenia działalności gospodarczej, nie mogą ubiegać się o dofinansowanie.

 

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS