Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja Regulaminu konkursu - 12.09.2017 r.

W związku z nowelizacją Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 do Regulaminu konkursu nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-004/17, wprowadza się następujące zmiany:

  1. W Rozdziale I Informacje ogólne, w podrozdziale 1.2 Podstawy prawne i dokumenty programowe konkursu wprowadza się następującą zmianę: „ Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014−2020 − z dnia 19.07.2017 r.”
  2. W Rozdziale IV Zasady finansowania projektu, w podrozdziale 4.5 Podatek od towarów i usług (VAT) wprowadza się następującą zmianę: „Wydatki te mogą zostać uznane za wydatki kwalifikowalne tylko wtedy, gdy brak jest prawnej możliwości ich odzyskania na mocy prawodawstwa krajowego.”

„Oznacza to, iż zapłacony podatek VAT może być uznany za wydatek kwalifikowalny wyłączne wówczas, gdy wnioskodawcy ani żadnemu innemu podmiotowi zaangażowanemu w projekt oraz wykorzystującemu do działalności opodatkowanej produkty będące efektem realizacji projektu, zarówno w fazie realizacyjnej jak i operacyjnej, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem krajowym,  nie przysługuje prawo (czyli wnioskodawca nie ma prawnych możliwości) do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT. Posiadanie wyżej wymienionego prawa (potencjalnej prawnej możliwości) wyklucza uznanie wydatku za kwalifikowalny, nawet jeśli faktycznie zwrot nie nastąpił, np. ze względu na nie podjęcie przez Wnioskodawcę czynności zmierzających do realizacji tego prawa.”

3. W Rozdziale IV Zasady finansowania projektu, w podrozdziale 4.11 Udzielanie zamówień w ramach projektu wprowadza się następującą zmianę: „- zapytanie ofertowe przekazywane do publikacji przez potencjalnych beneficjentów RPO WiM 2014−2020 powinno zawierać elementy określone w Rozdziale 6.5.2 pkt. 11 ww. Wytycznych,”

4. W Rozdziale IX Załączniki dodaje się nr 19 o treści: „Wzór Oświadczenia w sprawie   zachowania  trwałości i kwalifikowalności podatku VAT”.

Zaktualizowany Regulamin konkursu dostępny jest w części "Niezbędne dokumenty".

Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od 11.09.2017 r.

Powyższe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460) nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Pliki do pobrania

Zaktualizowany Regulamin konkursu

2017-09-12

Załącznik nr 19 Wzór Oświadczenia w sprawie zachowania trwałości i kwalifikowalności podatku VAT

2017-09-12

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS