Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi - 13 września 2017 r.

Pytanie:

Czy w ramach ogłoszonego konkursu Działanie 11.1 Poddziałanie 11.1.1 Typ 1 projektu można składać wnioski, których odbiorcami będą tylko osoby w wieku 15-18 i dla nich realizowane będą tylko działania o charakterze społecznym i ewentualnie edukacyjnym? Nie będą realizowane działania zawodowe? I czy takie osoby wymagają wsparcia w formie zatrudnienia w okresie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie? Czy wniosek nie będzie odrzucony w związku z niespełnieniem wymogu zatrudnienia?

 

Odpowiedź

W ramach ogłoszonego konkursu, Działanie 11.1 Poddziałanie 11.1.1 Typ 1, kryterium merytoryczne obligatoryjne „Projekt przewiduje, że co najmniej 20% uczestników podejmie zatrudnienie“  nie ma zastosowania do uczestników projektu w wieku poniżej 18 roku życia (w momencie przystąpienia do projektu). Takich osób  nie wlicza się również do wskaźników rezultatu „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu“ oraz „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu“.

Dodatkowo należy pamiętać, że w ramach konkursu dla Poddziałania 11.1.1, obowiązuje limit o brzmieniu Projekty nie mogą być skoncentrowane na wsparciu dzieci (osoby poniżej 18 roku życia), z wyłączeniem projektów dedykowanych osobom:

a) wspieranych w ramach placówek wsparcia dziennego, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

b) będących w pieczy zastępczej i opuszczających tę pieczę, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

c) nieletnich, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu  w sprawach nieletnich;

d) przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 

Uczestnikami projektów mogą być osoby poniżej 18 roku życia, które należą do powyższych grup wskazanych w podpunktach a-d oraz dla których zostaną zaplanowane formy wsparcia np. o charakterze społecznym, edukacyjnym i/lub zdrowotnym. Tym samym, wniosek o dofinansowanie projektu nie otrzyma oceny negatywnej za brak spełnienia wymogu zatrudnienia dla ww. grup osób.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS