Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja załączników do Regulaminu konkursu - 18.09.2017 r.

Uzasadnienie wprowadzonych zmian do Regulaminu konkursu nr: RPWM.09.03.05-IZ.00-28-001/17 wraz z podaniem terminu, od którego zmiany te obowiązują.

 

Konieczność aktualizacji załącznika nr 15 do Regulaminu konkursu – Wzoru umowy o dofinansowanie projektu wynika z potrzeby doprecyzowania jego zapisów m.in. w zakresie obowiązków beneficjentów dotyczących przetwarzania danych osobowych w ramach realizowanych projektów oraz postanowień dotyczących zasad wykorzystania systemów informatycznych.

Ponadto, w związku z przyśpieszeniem kontraktacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Departament EFRR proponuje wprowadzenie do wzoru umowy o dofinansowanie (Załącznik nr 15 do Regulaminu) i Instrukcji zabezpieczeń (Załącznik Nr 18 do Regulaminu) zapisów pozwalających na wcześniejsze podpisywanie umów o dofinansowanie projektów przed przedłożeniem przez Beneficjentów wszelkich wymaganych dokumentów /ustanowieniu wszystkich zabezpieczeń, przy jednoczesnym postanowieniu, że wypłata dofinansowania nastąpi dopiero po złożeniu dokumentów/ustanowieniu zabezpieczeń. Powyższe zmiany umożliwią Beneficjentom dostarczenie:

- ostatecznej decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę;

- ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;

- dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie wkładu własnego;

w ciągu dwóch miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie

- dokumentów w zakresie kolejnego zabezpieczenia umowy.

w ciągu dwóch miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie lub od dnia zawarcia aneksu do niniejszej umowy uwzględniającego kolejne zabezpieczenie umowy.

Ponadto, w załączniku nr 18 wprowadzono zmianę dotyczącą  kwoty dofinansowania powyżej której istnieje obowiązek ustanowienia  dwóch zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu, z  50 000 zł na 250 000 zł.

Z uwagi na wprowadzenie licznych zmian w treści całego załącznika nr 15 i nr 18, podjęto decyzję o ich aktualizacji i zamieszczeniu zaktualizowanych wersji pod przedmiotowym konkursem.

Powyższe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 ze zm.)                 nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, czyli od 18 września 2017 r.

Pliki do pobrania

Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 18.09.2017 r.

2017-09-18

Instrukcja zabezpieczenia umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 18.09.2017 r.

2017-09-18

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS