logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

11.1

Poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - typ 1 projektów.

zakończony     od: 2015-12-31 do: 2016-01-29
Informacje
Wyniki naboru

Informujemy, że 30 maja 2016 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu.

W ramach konkursu 4 projekty otrzymały ocenę pozytywną i zostały wybrane do dofinansowania.

Etapy oceny projektów
Pytania i odpowiedzi

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko–Mazurskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - 1 typ projektów: wsparcie dla osób, rodzin lub otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji o charakterze: społecznym, zawodowym, edukacyjnym, zdrowotnym

Termin, od którego można składać wnioski

31 grudnia 2015 r.

Termin, do którego można składać wnioski

29 stycznia 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

31 maja 2016 r.

Miejsce składania wniosku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

Sposób składania wniosku

Wniosek złóż w formie elektronicznej oraz papierowej.

Wniosek w formie elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek".

Wniosek w formie papierowej należy złożyć w siedzibie instytucji ogłaszającej konkurs osobiście albo nadesłać pocztą lub przesyłką kurierską.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 •  podmioty działające na podstawie zapisów statutowych lub innych dokumentów (np. KRS, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) w sferze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),
 • podmioty, których siedziba (a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową - adres prowadzenia działalności) położona jest na terenach gmin wchodzących w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna (MOF Olsztyn), mogą składać projekty pod warunkiem, iż projekt realizowany będzie poza obszarem terytorium MOF Olsztyn.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie dla osób, rodzin lub otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji o charakterze:

 1. Społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie  kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej realizowanym poprzez m.in. organizację i finansowanie:
  • zajęć umożliwiających rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych,
  • poradnictwa,
  • wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych,
  • treningów kompetencji i umiejętności społecznych umożliwiających powrót do życia społecznego,
  • usług wspierających animację lokalną, w tym kosztów zatrudnienia animatora lokalnego, lidera klubu, streetworkera.
 2. Zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje  i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy realizowanym poprzez m.in. organizację i sfinansowanie:
  • aktywizacji zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem m.in. doradcy zawodowego, trenera pracy, coacha, asystenta osoby niepełnosprawnej,
  • poradnictwa,
  • wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji zawodowych umożliwiających powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową,
  • staży,
  • praktyk zawodowych,
  • uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej, Klubie Integracji Społecznej lub reintegracji zawodowej u pracodawcy.
 3. Edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy realizowanym poprzez m.in. skierowanie i sfinansowanie:
  • zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia lub zajęć w ramach kształcenia ustawicznego, mających na celu uzyskanie zawodu lub przygotowania zawodowego,
  • zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji, umiejętności zawodowych (np. kursy i szkolenia zawodowe),
  • usług wspierających aktywizację edukacyjną (np. brokera edukacyjnego).
 4. Zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy realizowanym m.in. poprzez skierowanie i sfinansowanie:
  • programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
  • finansowanie kosztów badań lekarskich związanych z podjęciem zatrudnienia.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdziecie Państwo w szczegółowym opisie osi priorytetowej włączenie społeczne oraz w regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

dla projektów podmiotów publicznych: wartość dofinansowania wynosi 85% (w tym wsparcie finansowe Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) wynosi 85%, w tym budżet państwa wynosi 0%); dla projektów podmiotów niepublicznych: wartość dofinansowania wynosi 95% (w tym wsparcie finansowe EFS wynosi 85%, w tym budżet państwa wynosi 10%)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

35 000 000 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, ze zm.).

Protest w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Szczegółowa procedura składania protestu znajduje się w rozdziale VII regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail:
rops@warmia.mazury.pl

Telefon:

89 521 95 34

Faks:

89 52 19 509

w poniedziałek od 8.00 do 16.00

od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

2015-11-27

Załącznik nr 1 do regulaminu - Wzór wniosku o dofinansowanie

2015-11-27

Załącznik nr 2 do regulaminu - Instrukcja wypełniania wniosku

2015-11-27

Załącznik nr 3 do regulaminu - Wzór umowy o dofinansowanie

2015-11-27

Załącznik nr 4 do regualminu - Katalog cen rynkowych_1

2015-11-27

Załącznik nr 4 do regualminu - Katalog cen rynkowych_2

2015-11-27

Załącznik nr 4 do regualminu - Katalog cen rynkowych_3

2015-11-27

Załącznik nr 4 do regualminu - Katalog cen rynkowych_4

2015-11-27

Załącznik nr 4 do regualminu - Katalog cen rynkowych_5

2015-11-27

Załącznik nr 5 do regulaminu - Karta weryfikacji wymogów formalnych

2015-11-27

Załącznik nr 6 do regulaminu - Karta oceny kryteriów formalnych

2015-11-27

Załącznik nr 7 do regulaminu - Karta oceny kryteriów merytorycznych

2015-11-27

Załącznik nr 8 do regulaminu - Wymogi formalne wyboru projektów

2015-11-27

Załącznik nr 9 do regulaminu - Kryteria formalne wyboru projektów

2015-11-27

Załącznik nr 10 do regulaminu - Kryteria merytoryczne wyboru projektów

2015-11-27

Załącznik nr 11 do regulaminu - Podstawowe warunki odbywania stażu

2015-11-27

Załącznik nr 12 do regulaminu - Metodologia pomiaru efektywności społeczno-zatrudnieniowej

2015-11-27

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.