Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja Regulaminu konkursu - 25.09.2017 r.

W zawiązku z aktualizacją Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaistniała konieczność zmiany zapisów Regulaminu konkursu nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-002/17 zgodnie z treścią zapisów zawarta w tabeli poniżej. Dodatkowo zmiany w Rozdziale 5.4 Ocena merytoryczna, 5.4.1 Ocena spełnienia kryteriów merytorycznych Etap 2 Kryteria merytoryczne zerojedynkowe (w tym limity i ograniczenia) wynikają z omyłki pisarskiej.

Szczegółowy wykaz zmian znajduje się w załączniku do niniejszego uzasadnienia. Przedmiotowe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014 - 2020
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, ze zm.) nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Zmiany obowiązują od 25 września 2017 r.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu - obowiązuje od 25.09.2017 r.

2017-09-25

Wniosek o dofinansowanie projektu - obowiązuje do 25.09.2017 r.

2017-09-25

Instrukcja wypełniania wniosku - obowiązuje od 25.09.2017 r.

2017-09-25

Wykaz zmian

2017-09-25

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS