logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

11.2.3

Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

zakończony     od: 2015-12-31 do: 2016-01-22
Wyniki naboru

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego uchwałą nr 24/375/16/V z 25 kwietnia 2016 r. konkursu zamkniętego nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/15.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie - Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że wszystkie projekty złożone w odpowiedzi na konkurs otrzymały ocenę negatywną.

Z uwagi na powyższe żaden z projektów nie został wybrany do dofinansowania.

 

Poniżej skład Komisji Oceny Projektów (KOP).

Komunikaty

Instytucja Ogłoszająca Konkurs informuję, że:

W załączniku nr 7 Wzór karty oceny merytorycznej projektu konkursowego (w części C - kryteria merytoryczne wyboru projektów) wystąpiła omyłka w przyporządkowaniu przypisu (" * "). Dotyczy on punktacji przyznawanej podczas oceny projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł.

Poprawiony załącznik dostępny jest w części "Pliki do pobrania".

Zmiana regulaminu nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Etapy oceny projektów
Pytania i odpowiedzi

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym.

Termin, od którego można składać wnioski

31 grudnia 2015 r.

Termin, do którego można składać wnioski

22 stycznia 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

31 maja 2016 r.

Miejsce składania wniosku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Sposób składania wniosku

Wniosek złóż w formie elektronicznej oraz papierowej.

Wniosek w formie elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek".

Wniosek w formie papierowej należy złożyć w siedzibie instytucji ogłaszającej konkurs osobiście albo nadesłać pocztą lub przesyłką kurierską.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W odniesieniu do projektów typu 1 oraz w odniesieniu do projektów typu 2:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego,
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej (w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej),
 • jednostki zatrudnienia socjalnego realizujące zadania wynikające z przepisów o zatrudnieniu socjalnym,
 • jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej),
 • organizacje pozarządowe działające na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej oraz inne podmioty prowadzące na podstawie zapisów statutowych działalność w sferze pomocy i integracji społecznej,
 • podmioty ekonomii społecznej.

Podmioty, których siedziba (a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową - adres prowadzenia działalności) jest położona na terenach gmin wchodzących w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) mogą składać projekty pod warunkiem, że projekt realizowany będzie poza obszarem terytorium MOF Olsztyna (w odniesieniu do projektów typu 1) oraz poza obszarem terytorium MOF Ełku (w odniesieniu do projektów typu 2).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1 typ projektów:

 • realizacja zintegrowanych usług aktywizacyjno-integracyjnych na rzecz rodzin z zastosowaniem co najmniej trzech poniższych form wsparcia (na podstawie indywidualnej diagnozy rodziny):
  • poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne dla rodzin, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych,
  • wsparcie w rozwiązywaniu problemów rodzinnych za pomocą metod bazujących na wykorzystaniu potencjału i zasobów tkwiących w rodzinie m.in. poprzez zastosowanie Konferencji Grupy Rodzinnej, Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, mediacji,
  • wsparcie rodzin w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych, zmierzające do świadomego i odpowiedzialnego podejmowania i realizacji funkcji wynikających z rodzicielstwa (udział w zajęciach edukacyjnych/warsztatach/poradnictwie, m.in. szkoła dla rodziców, zajęcia z wychowania bez przemocy, poradnictwo w zakresie problemów opiekuńczo-wychowawczych, edukacja w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi tj. starszymi czy niepełnosprawnymi, edukacja przyszłych rodziców),
  • wzmacnianie środowiskowych form wsparcia rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (m.in. asystent rodziny, konsultant rodziny, rodziny wspierające, lokalne grupy wsparcia rodziny, mediator, itp.),
  • organizacja i wsparcie grup samopomocowych, grup wsparcia i klubów dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (borykających się z różnymi problemami m.in. przemocą w rodzinie, uzależnieniami, bezradnością opiekuńczo-wychowawczą, niepełnosprawnością), w tym koszty związane z zatrudnieniem osoby prowadzącej klub lub grupę,
  • wspieranie funkcjonujących rodzinnych form pieczy zastępczej oraz usamodzielniania się osób objętych pieczą zastępczą, z uwzględnieniem sytuacji problemowej, jak również podejmowanie działań na rzecz zapobiegania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej oraz umożliwienia dzieciom będących w  pieczy zastępczej powrotu do rodzin biologicznych, (m.in. koordynator rodzinnej pieczy zastępczej),
  • wsparcie ofiar przemocy domowej i/lub programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy m.in. poradnictwo specjalistyczne,
  • usługi wspierające prawidłowe funkcjonowanie rodziny i przyczyniające się do podniesienia jakości codziennego życia w zakresie m.in: żywienia i higienicznego trybu życia, gospodarowania budżetem domowym, organizowania czasu wolnego, podziału zadań w rodzinie,
  • usługi wspierające rodziny, w których są osoby z niepełnosprawnością, w tym z zaburzeniami psychicznymi/osoby starsze (np. warsztaty podnoszące umiejętności pielęgnacyjne/opiekuńcze, warsztaty prowadzące do nabycia umiejętności i kompetencji społecznych, usługi osoby asystującej osobie niesamodzielnej lub specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, podczas aktywizacji społecznej członków rodziny),
  • asystentura i/lub wsparcie coacha dla osób opuszczających zakłady karne, osób bezdomnych powracających do rodziny,
  • finansowanie pobytu w mieszkaniach treningowych na okres procesu usamodzielniania (w szczególności w rodzinach z problemem przemocy, uzależnień, dla osób z niepełnosprawnością, opuszczających zakłady karne i placówki opiekuńczo-wychowawcze, zagrożonych eksmisją, eksmitowanych),
  • wsparcie umiejętności społecznych rodzin wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym m.in. poprzez udział w treningach psychospołecznych, warsztatach z asertywności, autoprezentacji,
  • usługi, mające na celu wzmocnienie więzi rodzinnych przy jednoczesnym rozwoju wiedzy lub kształtowaniu postaw, służących polepszeniu funkcjonowania rodziny, w tym m.in. wspólne wyjazdy rodzinne,
  • wspieranie organizacji pomocy sąsiedzkiej, usług wolontariackich dla rodzin wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • usługi, mające na celu propagowanie i kształtowanie właściwych postaw członków rodzin wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności dotkniętych problemami uzależnienia, problemami adaptacyjnymi po opuszczeniu zakładu karnego, bezdomności, polegające na organizacji spotkań z osobami, którym udało się przezwyciężyć te problemy,
  • usługi wolontariackie przez lub na rzecz rodzin wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

2 typ projektów:

 • realizacja usług wspierających integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym, prowadzących do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i podejmowania działań na jej rzecz (np. wspólne działanie na rzecz poprawy przestrzeni publicznej z wykorzystaniem nabytych podczas aktywizacji zawodowej kompetencji, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych form samopomocy, udział w rodzinnych piknikach, wspieranie rodzin w ich środowiskach, w szczególności poprzez usługi streetworkera i animatora).

2 typ projektów może być realizowany jedynie w połączeniu z 1 typem.

UWAGA: w przypadku objęcia usługami społecznymi danej rodziny, sfinansowaniu mogą podlegać również usługi opiekuńcze, opiekuńczo-wychowawcze dla osób zależnych (związane z zapewnieniem opieki osobom zależnym podczas aktywizacji społecznej dorosłych członków rodziny) takie jak:

 • usługi opiekuńcze dla osób starszych/osób z niepełnosprawnościami, m.in. opiekun dzienny, asystent osoby niesamodzielnej, wolontariat opiekuńczy, punkty opieki dziennej (kluby seniora „mini świetlice”, dzienne domy pomocy, środowiskowe domy samopomocy) ułatwienie dostępu do sprzętu pielęgnacyjnego i rehabilitacyjnego poprzez możliwość wypożyczania go;
 • usługi opiekuńczo - wychowawcze dla dzieci i młodzieży (m.in. świetlice, świetlice środowiskowe, w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe, grupy zabawowe) wraz z zapewnieniem organizacji czasu, możliwości rozwoju osobistego oraz rozwijania zainteresowań).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wskazane zostały w szczegółowym opisie osi priorytetowej włączenie społeczne oraz w regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95% (w tym wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego 85% i z budżetu państwa 10%)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

20 500 000 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, ze zm.).

Protest w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Szczegółowa procedura składania protestu znajduje się w rozdziale VII regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail:
rops@warmia.mazury.pl

Telefon:

89 521 95 49

Faks:

89 52 19 509

w poniedziałek od 8.00 do 16.00

od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

2015-11-29

Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu - wniosek o dofinansowanie

2015-11-29

Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu - Instrukcja wypełniania wniosku

2015-11-29

Załącznik nr 3 do regulaminu konkursu - Umowa o dofinansowanie

2015-11-29

Załącznik nr 4 do regulaminu konkursu - Katalog cen rynkowych 1

2015-11-29

Załącznik nr 4 do regulaminu konkursu - Katalog cen rynkowych 2

2015-11-29

Załącznik nr 4 do regulaminu konkursu - Katalog cen rynkowych 3

2015-11-29

Załącznik nr 4 do regulaminu konkursu - Katalog cen rynkowych 4

2015-11-29

Załącznik nr 4 do regulaminu konkursu - Katalog cen rynkowych 5

2015-11-29

Załącznik nr 5 do regulaminu konkursu - Karta weryfikacji wymogów formalnych

2015-11-29

Załącznik nr 6 do regulaminu konkursu - Karta oceny kryteriów formalnych

2015-11-29

Załącznik nr 7 do regulaminu konkursu - Karta oceny merytorycznej

2016-03-18

Załącznik nr 7 do regulaminu konkursu - Karta oceny merytorycznej - wersja nieaktualna

2015-11-29

Załącznik nr 8 do regulaminu konkursu - Wymogi formalne

2015-11-29

Załącznik nr 9 do regulaminu konkursu - Kryteria formalne

2015-11-29

Załącznik nr 10 do regulaminu konkursu - Kryteria merytoryczne

2015-11-29

Załącznik nr 11 do regulaminu konkursu - Wymagania w zakresie standardów usług społecznych

2015-11-29

Załącznik nr 12 do regulaminu konkursu - Wykaz gmin obszary peryferyzacji społeczno-gospodarczej

2015-11-29

Załącznik nr 13 do regulaminu konkursu - Wykaz gmin o niskim dostępie do usług publicznych

2015-11-29

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.