Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi z 27.09.2017 r.

Pytanie 1

Wnioskodawcą będzie fundacja, która planuje składać wniosek w ramach schematu B. Planowane są następujące prace i zakupy, koszty kwalifikowalne nie precyzują szczegółowo poszczególnych kategorii więc chcielibyśmy dopytać czy będą one uznane za kwalifikujące się do wparcia:

1. Drogi dojazdowe na terenie posesji do miejsc postojowych dla camperów i ścieżki piesze utwardzone – tu mamy wątpliwości co do tych dróg dojazdowych czy będą one kosztem kwalifikowalnym? Ale przecież jakoś trzeba dojechać na te stanowiska?

2. miejsca postojowe dla camperów (w tym: odwonienie terenu, doprowadzenie prądu  i wody, wydzielenie stanowisk, oświetlenie terenu).

3. budowa wiaty wypoczynkowej z grillem

4.  budowa zaplecza kuchenno-świetlicowego (kuchnia, świetlica, pralnia)

5. budowa recepcji

6. budowa zaplecza sanitarnego (m.in. przechowalnia bagażu i rzeczy wartościowych)

7.wyposażenie kuchni (m.in. kuchenki gazowe, mikrofale)

8.wyposażenie łaźni parowej (sauna)

9.remont zaplecza sanitarnego (wc, prysznice)

9.zakup sprzętu rekreacyjnego (rowery turystyczne, rowery wodne, kajaki, łodzie wiosłowe)

10.zakup pomostów pływających

Odpowiedź 1

W przypadku realizacji projektu w ramach Schematu B (Zagospodarowanie przestrzeni na cele turystyczno-rekreacyjne), możliwy do realizacji jest następujący zakres:

- urządzanie i podnoszenie standardu camperowisk i kempingów, zagospodarowanie terenów przybrzeżnych na cele turystyczne, mała infrastruktura żeglarska, uporządkowanie bindug i małych obozowisk poprzez m.in. budowę, remont pomostów wraz z tworzeniem sezonowych programów sanitarnych, zagospodarowanie terenu (jego uporządkowanie, wyposażenie w infrastrukturę w postaci ławek i stołów, wiat chroniących przed deszczem, koszy na śmieci, tablic informacyjnych),

W ramach ww. typu kwalifikowalne są m. in. następujące wydatki:

 • Wydatki  związane  z  procesem  inwestycyjnym  oraz  prace budowlano-montażowe  niezbędne do realizacji typów przedsięwzięć określonych w SZOOP;
 • Wydatki  na  zakup  wyposażenia  niezbędnego  do  funkcjonowania  infrastruktury 
  będącej przedmiotem projektu zgodnej z typami
  przedsięwzięć określonymi w SZOOP;
 • Wydatki związane z  infrastrukturą rekreacyjną  w zakresie funkcji  niezbędnych do obsługi ruchu turystycznego i rekreacji w zakresie projektu realizującego dany schemat.

Ponadto informuję, że wszelkie wydatki powinny być zaplanowane we wniosku o dofinasowanie oraz poniesione zgodne z Regulaminem konkursu, w szczególności z §4 (Przedmiot konkursu Limity i ograniczenia w realizacji projektów), a także z Wytycznymi w sprawie kwalifikowalności wydatków dla RPO WiM na lata 2014-2020  oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Przy realizacji projektu polegającego na urządzaniu i podnoszeniu standardu camperowisk i kempingów, należy również zwrócić uwagę na zapisy kryteriów oceny projektów, w szczególności KRYTERIUM MERYTORYCZNEGO SPECYFICZNEGO (OBLIGATORYJNEGO) nr 2  Standard oferowanych usług, gdyż zgodnie z nim „weryfikowane będzie czy w przypadku projektów polegających na urządzaniu i podnoszeniu standardu camperowisk i kempingów zagwarantowano utworzenie nowego lub podniesienie standardu już istniejącego obiektu do minimum kategorii jednej gwiazdki wymaganego przy kategoryzacji obiektu typu kemping (camping) – zgodnie z załącznikiem nr 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. nr 22, poz. 169 ze zm.)”.

Pytanie 2

Czy na moment składania wniosku musimy mieć już pełną dokumentację techniczną, czy możemy ją mieć na etapie oceny, czy też dopiero na moment podpisania ewentualnej umowy o dofinansowanie?

Odpowiedź 2

Na moment składania dokumentacji do wniosku powinien być dołączony Wyciąg z dokumentacji technicznej (Zał. nr 5) w postaci kopii stron dokumentacji zawierającej: numery tomów (jeżeli dotyczy), tytuły i autorów opracowań wraz z numerami uprawnień i podpisami autorów oraz opis techniczny wraz z podstawowymi rzutami inwestycji.

Pytanie 3

Czy w ramach Poddziałania 6.2.3 RPO Schemat A: trasy rowerowe, możliwe jest dofinansowanie infrastruktury towarzyszącej ścieżce w postaci toru rowerowego i minirampy, które będą integralną częścią trasy rowerowej?
Czy wydatek ten stanowić będzie koszt kwalifikowalny?

Odpowiedź 3

W przypadku realizacji projektu w ramach Schematu A (trasy rowerowe), możliwy do realizacji jest następujący zakres:

- budowa, modernizacja i oznakowanie ścieżek/tras rowerowych, inne roboty budowlane, które zapewnią bezpieczne przemieszczanie się turysty rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą,

W ramach ww. typu kwalifikowalne są m. in. następujące wydatki:

 • Wydatki  związane  z  procesem  inwestycyjnym  oraz  prace budowlano-montażowe  niezbędne do realizacji typów przedsięwzięć określonych w SZOOP;
 • Wydatki  na  zakup  wyposażenia  niezbędnego  do  funkcjonowania  infrastruktury  będącej przedmiotem projektu zgodnej z typami przedsięwzięć określonymi w SZOOP;
 • Wydatki na oznakowanie dotyczące ruchu rowerowego;
 • Wydatki na budowę, modernizację, remont łączników rowerowych w wymiarze dotyczącym wyłącznie ruchu rowerowego;
 • modernizacja, remont ogólnodostępnych dróg gruntowych w pasie o szerokości maksymalnie do 1,50 m wykorzystywanych przez rowerzystów (pod warunkiem utrzymania stanu nawierzchni uzyskanej po modernizacji, remoncie przez cały okres trwałości projektu) – dotyczy przedsięwzięć określonych w Schemacie A – SZOOP;
 • Wydatki związane z  infrastrukturą rekreacyjną  w zakresie funkcji  niezbędnych do obsługi ruchu turystycznego i rekreacji w zakresie projektu realizującego dany schemat.

Ponadto wszelkie wydatki powinny być zaplanowane we wniosku o dofinasowanie oraz poniesione zgodne z Regulaminem konkursu, w szczególności z §4 (Przedmiot konkursu Limity i ograniczenia w realizacji projektów), a także z Wytycznymi w sprawie kwalifikowalności wydatków dla RPO WiM na lata 2014-2020  oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS