Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja Ogłoszenia o konkursie oraz Regulaminu konkursu - 27.09.2017 r.

Informujemy o zmianie w Ogłoszeniu o konkursie oraz zmianie Regulaminu konkursu nr RPWM.04.04.01-IZ.00-28-001/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski, Poddziałanie 4.4.1 Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyna), zmiany dotyczą zwiększenia alokacji w ramach przedmiotowego konkursu.

Zwiększenie alokacji umożliwi zakontraktowanie wszystkich wniosków, które znajdują się na Liście ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny.

Wskazania wymaga, iż w myśl §6 ust. 5 Regulaminu konkursu nr RPWM.04.04.01-IZ.00-28-001/17: „Po rozstrzygnięciu konkursu, IZ zastrzega sobie możliwość zwiększenia kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie”.

Przedmiotowe zmiany, zgodnie z ustawą wdrożeniową nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Zmiany obowiązują od 27 września 2017 r.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.