Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi z 29.09.2017 r.

Pytanie:
Jaki obszar może zostać objęty dofinansowaniem? Czy możliwe jest wynajem lokalu, zakup sprzętu potrzebnego do stworzenie programu bezpłatnych zajęć ruchowych i innych związanych ze zdrowiem działań? Czy zajęcia mogą być bezpłatne?

 

Odpowiedź:

W ramach konkursu osoby z grupy docelowej (zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu) będą mogły skorzystać z cyklu działań z zakresu profilaktyki chorób układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej. Wśród zaplanowanych interwencji znajdują się takie działania jak: zabiegi fizykalne, masaże, kinezyterapia, terapie manualne, i techniki specjalne. Dodatkowo działania te uzupełnione będą edukacją zdrowotną.

Ponadto:

• w ramach projektu istnieje możliwość wynajęcia lokalu na przewidziane działania w projekcie. Koszt wynajmu lokalu/sali szkoleniowej musi być zgodny z Zestawieniem standardu i cen rynkowych w zakresie najczęściej finansowanych wydatków w ramach RPO WiM 2014-2020 w obszarze Europejskiego Funduszu Społecznego;

• w ramach projektu istnieje możliwość zakupu sprzętu potrzebnego do organizacji działań terapeutycznych. Zakup sprzętu potrzebnego do organizacji działań terapeutycznych musi być zgodny z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz z SzOOP Regionalny rynek pracy RPO WiM  na lata 2014-2020.

• zgodnie z Wytycznymi kwalifikowalności, koszty związane z wynagrodzeniem personelu mogą być kwalifikowalne w ramach projektu, o ile wynika to ze specyfiki projektu, na warunkach określonych w Wytycznych kwalifikowalności lub w SzOOP. 

 

Jednocześnie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przypomina, iż zgodnie z założeniami konkursu wybrane do dofinansowania zostaną tylko 3 projekty, obejmujące jeden z 3 subregionów województwa warmińsko-mazurskiego (olsztyński, elbląski, ełcki).  Ponadto, w ramach konkursu przewidziane są działania edukacyjne, które powinny zostać przeprowadzone co najmniej dwa razy w roku, w każdej gminie i mieście na prawach powiatu w województwie warmińsko-mazurskim.

Należy pamiętać, iż projekt musi być zgodny z aktami prawnymi i dokumentami programowymi, które zostały wymienione w Regulaminie konkursu oraz z Programem polityki zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego w wieku aktywności zawodowej na lata 2017-2019 w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa oraz narządów ruchu.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS